Barnebolig, sykehjem og andre botilbud

Kommunen har plikt til å gi nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Dette gjelder også hvis det er behov for et særlig tilrettelagt botilbud for å kunne yte disse tjenestene.

Kommunal bolig gir mulighet for at flere kan klare seg selv.

Det finnes ulike typer kommunale institusjoner og boformer for de som har behov for et særlig tilrettelagt botilbud.

Blant tilbudene finnes:

  • Barnebolig
  • Avlastningsbolig
  • Sykehjem
  • Omsorgsboliger, eventuelt boliger særlig tilrettelagt for heldøgnstjenester
  • Botilbud for rusavhengige

Barnebolig og avlastningsbolig

Barne- og avlastningsbolig er et tilbud for barn og unge under 18 år som har behov for å bo i en bolig som har helse- og omsorgstjenester hele døgnet. Det kan for eksempel være barn med funksjonsnedsettelser og eventuelt sykdom(mer) som krever ekstra omsorg og pleie.

Det er vanlig å skille mellom barnebolig og avlastningsbolig avhengig av om barnet bor i boligen fast eller i perioder:

  • Når barnet bor der fast og boligen utfører den daglige omsorgen på vegne av foreldrene på permanent basis, kalles tilbudet barnebolig.
  • Hvis barnet bor fast sammen med foreldrene, men flytter inn i boligen når foreldrene har behov for avlastning, kalles tilbudet avlastningsbolig.

Sykehjem

Eldre og andre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester kan ha rett til plass i sykehjem. Oppholdet kan være av lengre eller kortere varighet. Dette bestemmes ut fra behovet til den enkelte.

Omsorgsbolig

​Omsorgsboliger omfatter ulike typer boliger som er tilrettelagt for mennesker med særskilt hjelpe- og/eller tjenestebehov. Omsorgsboliger kan være eid av kommunene, organisert som borettslag eller sameie med brukerne selv som eiere, eller på andre måter.

Tilretteleggingen kan for eksempel være at boligen er tilknyttet fellesarealer, og/eller er tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Hvis det skal betales husleie, er det mulig å søke om bostøtte fra Husbanken. Kommunen kan hjelpe med søknad om bostøtte. Ved behov for andre tjenester i hjemmet, må det sendes egen søknad om dette.

Hvordan søke om plass i sykehjem eller annen tilrettelagt boform

Kommunen kan veilede deg om du har spørsmål om søknadsprosessen. Kontaktinformasjon og søknadskjema finner du på din kommunes nettside.

Dersom du har behov for ytterligere hjelp kan du kontakte pasient- og brukerombudet i ditt fylke for råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker, og informasjon om fremgangsmåte ved søknad og klage.

Hvordan klage til kommunen

Hvis du er uenig i kommunens avgjørelse, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i omfanget av tjenestene som tilbys eller du har fått avslag. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Pasient- og brukerombudet kan blant annet hjelpe deg med:

  • Informasjon om fremgangsmåte ved søknad og klage.
  • Møte helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din.
  • Å skrive klage om du trenger det.

Klagen skal sendes til kommunen.