TT-kort

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester.

TT-kort gir en kvote med fritidsreiser med drosje.

Som en del av ansvaret for lokal kollektivtransport, har fylkeskommunen også ansvar for å tilrettelegge transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke kan reise med det ordinære kollektivtilbudet.

Ordningen er ikke rettighetsbasert og fungerer ved siden av andre rettighetsbaserte ordninger, som for eksempel pasienttransportordningen ved legebesøk og behandling (pasientreiser), eller arbeids- og utdanningsreiser (NAV).

Hvem kan få TT-kort

TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort.

TT-kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren.

Hvordan søke om TT-kort

Fylkeskommunen avgjør hvor du skal sende søknaden. Hvis fylkeskommunen beslutter å innvilge TT-tjenester, skal dette gjøres gjennom skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver hva man har fått tildelt. Avslag skal også skje i form av et enkeltvedtak med en begrunnelse for avgjørelsen. Der skal du også få informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

For nærmere veiledning eller informasjon om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med din fylkeskommune eller kommune.

Klageadgang

Du kan klage på avgjørelsen om TT-kort. Klagen skal sendes til den instans som har fattet vedtaket.