TT-kort

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for deg som ikke kan bruke kollektivtransport på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester.

""

Som en del av ansvaret for lokal kollektivtransport, har fylkeskommunen også ansvar for å tilrettelegge transport for deg, som på grunn av nedsatt funksjonsevne, ikke kan reise med det ordinære kollektivtilbudet.

Ordningen er ikke rettighetsbasert og fungerer ved siden av andre rettighetsbaserte ordninger, som for eksempel pasienttransportordningen ved legebesøk og behandling (pasientreiser), eller arbeids- og utdanningsreiser (NAV).

Hvem kan få TT-kort

Har du nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy, kan du søke om TT-kort. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort.

TT-kortet er personlig og kan bare brukes av innehaveren.

Hvordan søke om TT-kort

Du finner informasjon om hvordan du søker TT-kort på nettsiden til din fylkeskommune.

Hvis du får innvilget TT-tjenester, skal dette gjøres gjennom skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) som beskriver hva du har fått tildelt. Avslag skal også skje i form av et enkeltvedtak med en begrunnelse for avgjørelsen. Der skal du også få informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

For nærmere veiledning eller informasjon om søknadsprosessen, kan du ta kontakt med din fylkeskommune eller kommune.

Saldo på TT-kortet

Se på nettsiden til din fylkeskommune om hvordan du enklest ser saldoen på ditt TT-kort. Du kan også spørre drosjesjåføren om å sjekke saldoen på kortet.

Klage

Du kan klage på avgjørelsen om TT-kort. Klagen kan sendes til de som fattet vedtaket.

Helse- og omsorgsdepartementet - lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet - behandlingsmåten i forvaltningssaker

Innholdet er levert av Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet. TT-kort. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 15. desember 2022 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/tt-kort/

Sist oppdatert torsdag 15. desember 2022