Kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens hos unge og voksne er ikke en sykdom, men en tilstand hvor du opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Kjønnsinkongruens kan oppstå i småbarnsalder, under eller etter puberteten og i voksen alder.

Hva er kjønnsinkongruens?

Kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder kjennetegnes av en markert og vedvarende inkongruens (uoverensstemmelse) mellom eget opplevde kjønn og fødselskjønn. Dette kan igjen føre til et ønske om et "skifte" for å leve og bli akseptert som det kjønnet du opplever å være. 

Utredning og diagnose

Diagnosen kan ikke stilles før starten av puberteten.

Det finnes ingen blodprøver eller andre medisinske tester som kan påvise kjønnsinkongruens. Diagnosen kjønnsinkongruens stilles som regel i spesialisthelsetjenesten, etter henvisning fra fastlegen. Diagnosen blir satt etter en grundig utredning, og er basert på en helhetsvurdering.  

Utredningen innebærer samtaler, semi-strukturerte intervjuer og skjemaer du fyller ut selv. Det er leger eller psykologer med kompetanse på fagfeltet som kan stille diagnosen.

Hjelp og behandling

Personer med kjønnsinkongruens kan ha behov for hjelp og veiledning på flere livsområder. Helsehjelpen tilpasses dine behov. Helsehjelpen kan blant annet være støttesamtaler, råd og veiledning, stemmetrening, hormonbehandling eller kjønnsbekreftende kirurgi.

Støttesamtaler, råd og veiledning 

Du skal få tilbud om helsehjelp nærmest der du bor, i din egen kommune. Her kan du få hjelp som støttesamtaler eller støttegrupper. Du trenger ikke henvisning, og det er som regel kort ventetid. 

Hvis du trenger det, kan du få hjelp til utfordringer knyttet til psykisk helse, sosialt liv, skole, fritid eller familie. Det kan også være at du har behov for, og trenger hjelpemidler, hårreduserende terapi eller stemmetrening.

Hormonbehandling

Du kan også ha behov for hormonell behandling. Det er den nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens (NBTK) som vurderer og gir hormonbehandling og hormonstoppere. Hormonell behandling kan brukes for å

  • stoppe pubertetsutviklingen
  • fremme det kjønnet du identifiserer deg med
  • hemme fødselskjønn

Kjønnsbekreftende kirurgi

De over 18 år kan bli vurdert til å ha behov for kjønnsbekreftende kirurgi. 

Henvisning 

Trenger du mer helsehjelp enn det din kommune kan tilby deg, så kan du få hjelp i spesialisthelsetjenesten (sykehusene). Fastlegen din kan henvise deg direkte til regionalt senter for kjønnsinkongruens.  

Hvis du er over 18 år, kan du bli henvist til spesialisthelsetjenesten for voksne. De gir tilbud om utredning og ikke-medisinsk behandling. Tilbudet er noe ulikt organisert, og du skal få hjelp på rett sted i din helseregion hvis du har rett til helsehjelp. Hvis du har behov for høyspesialisert behandling, kan du bli henvist videre til den nasjonale behandlingstjenesten for voksne.

Er du under 18 år? 

Du kan også snakke med fastlegen din, helsesykepleier på skolen, helsestasjon for ungdom, eller helsestasjon for kjønn og seksualitet for de som bor i Oslo. 
Er du under 18 år kan fastlegen henvise deg til et regionalt senter i den helseregionen du bor i. De regionale sentrene for kjønnsinkongruens har god kompetanse og tilbyr behandling uten medisiner.

Hvis du har behov for medisinsk behandling eller vurdering til kirurgi hjelper de regionale sentrene deg også med henvisning til NBTK. De regionale sentrene skal i lag med deg gjøre en utredning før henvisning til NBTK. NBTK og de regionale sentrene samarbeidet tett. 

Pasient- og brukerorganisasjoner

Det finnes flere pasient- brukerorganisasjoner som tilbyr råd og veiledning.

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) er en landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for personer og pårørende til personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer.

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens

Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens er en pasientorganisasjon for personer med kjønnsinkongruens og deres familie og nære.

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold er en landsomfattende organisasjon som arbeider politisk og sosialt for at mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert.

Skeiv Verden

Skeiv Verden er en nasjonal interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med minoritetsbakgrunn. De er en selvstendig, religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon. 

Skeivt kristent nettverk

Skeivt kristent nettverk (SKN) er en økumenisk interesseforening for LHBT+-personer og støttespillere med forskjellig menighetsbakgrunn.

Salam

Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for LHBT+-personer med muslimsk bakgrunn i Norge.

Garmeres

Garmeres er en organisasjon av og for skeive samer på tvers av landegrensene. De jobber for skeive samers rettigheter, muligheter og synlighet i hele Sápmi.

Trenger du noen å snakke eller chatte med? 

Ungdomstelefonen


Dette chat- og telefontjenesten til Skeiv Ungdom. Telefon- og chatvaktene har taushetsplikt. 

Sex og samfunn

Her kan du ta opp spørsmål som handler om sex, seksualitet, seksuell helse og kjønnsidentitet. Du får svar fra fagpersoner.

iChatten

En chat om kjønnsidentitet og kjønnsmangfold for alle i hele Norge. Den drives av helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) i Oslo. https://www.ichatten.no/ 

Stiftelsen Stensveens kontakttelefon

En kontakttelefon for mennesker med utfordringer knyttet til kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Innholdet er levert av Oslo universitetssykehus HF, Helse Vest RHF

Oslo universitetssykehus HF, Helse Vest RHF. Kjønnsinkongruens. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 22. april 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/kjonn-og-identitet/kjonnsinkongruens/

Sist oppdatert mandag 22. april 2024