Din rett til å klage på vedtak fra Helfo

Dersom du får helt eller delvis avslag på søknad om refusjon eller stønad fra Helfo, kan du klage på vedtaket.

Hva skjer når du søker

Når du sender Helfo en søknad, vil du automatisk få et SMS-varsel innen to virkedager. Du vil også få et SMS-varsel dersom behandleren din søker på vegne av deg.

Dersom du ikke har mottatt vedtak, og lurer på hvor saken din står, kan du kontakte Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00.

Klage på vedtak fra Helfo

Dersom du har fått et vedtak fra Helfo, og er uenig, kan du klage på vedtaket.

Du kan klage på vedtak fra Helfo dersom du har fått helt eller delvis avslag på eksempelvis søknader om refusjon/stønad til

  • helseutgifter i Norge
  • helseutgifter i EU/EØS-området eller Sveits
  • helseutgifter utenfor EU/EØS-området/ Sveits

Spørsmål til/klage på avgjørelse om Europeisk helsetrygdkort

Dersom du har spørsmål til avgjørelsen vedrørende søknaden din om Europeisk helsetrygdkort, kan du ta kontakt med Veiledning helsenorge.no på 23 32 70 00.

Hvem kan klage på Helfos vedtak?

Det er i utgangspunktet du som er mottaker av vedtaket som kan klage. Andre kan klage på vegne av deg, dersom de har fullmakt fra deg. Fullmektig som ikke er advokat, skal legge frem skriftlig fullmakt.

Er du verge, kan du klage på vegne av den du er verge for. Du må legge ved dokumentasjon på vergemål i søknaden til Helfo.

Du kan klage på vegne av barn du har foreldreansvar for fram til de har fylt 18 år.

Helfo må varsles i søknaden eller klagen dersom du er representert av fullmektig eller verge. Fullmektig eller verge skal opptre i eget navn, og ikke benytte elektronisk identitetsbevis tilhørende den han eller hun opptrer på vegne av.

Frist for å klage på Helfos vedtak

Fristen for å klage til Helfo er som hovedregel seks – 6 – uker fra du mottok vedtaket.

Helfo fatter noen vedtak etter andre lover enn folketrygdloven. Dette kan for eksempel være vedtak om sakskostnader. Disse vedtakene omfattes av klagefristen i forvaltningsloven. Klagefristen etter forvaltningsloven er tre – 3 – uker.

Send klage digitalt til Helfo

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

Dersom du ikke sender klagen i vårt digitale skjema, som sørger for at personopplysningene dine ikke blir synlig for uvedkommende, må du underskrive klagen. Den kan derfor ikke sendes på e-post.

Klagen sendes til Helfo, postboks 2415, 3104 Tønsberg. Fristen for å klage på Helfos vedtak etter folketrygdloven er 6 uker fra du mottok vedtaket.

Helfo fatter noen vedtak etter andre lover enn folketrygdloven. Dette kan for eksempel være vedtak om sakskostnader. Disse vedtakene omfattes av klagefristen i forvaltningsloven. Klagefristen etter forvaltningsloven er 3 uker.

Saksgangen i klagebehandlingen

Hva skjer når du klager på en sak behandlet av Helfo?

  • Når du klager, vil den avdelingen i Helfo som fattet vedtaket vurdere saken din på nytt.
  • Dersom klagen din ikke fører til et annet resultat, sender Helfo klagen din til Helseklage. Helseklage er nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, inkludert Helfo.
  • Når saken sendes til Helseklage, vil du få tilsendt vår fremstilling av saken. Hvis du da har merknader til saken, kan du sende disse til Helseklage.

Aktuelt regelverk når du klager

Anke etter behandling hos Helseklage

​​​Dersom Helseklage ikke gir deg medhold i klagen din, kan du anke til Trygderetten. Anken skal sendes til Helseklage. Du finner informasjon om anke på nettsidene til Helseklage.