Råd om korona til gravide og ammande

Her finn du svar på dei vanlegaste spørsmåla om gravide og ammande i samband med koronaviruset.

Illustrasjonsbilde av en gravid kvinne

Gravide og korona

Det er anbefalt at gravide tek koronavaksine. Vaksinen beskytter både mor og den nyfødte mot alvorleg koronasjukdom.

Risikoen for alvorleg sjukdom blant gravide som blir smitta med koronavirus er låg. Samtidig viser internasjonale studiar at gravide har noko høgare risiko for alvorleg forløp av korona enn ikkje-gravide, og at risikoen er høgast i siste del av svangerskapet. Det kan skuldast at gravide får større belasting på hjarte og lunger etter kvart som barnet i magen veks, og derfor er meir utsatt for eit alvorleg forløp dersom dei først blir sjuke.

Folkehelseinstituttet har meir informasjon om covid – 19 og gravide: Gravide og ammende - FHI

Skal eg ta særskilde forholdsreglar?

Du skal følge dei same råda som resten av befolkninga for å førebygge smitte. 

Det blir anbefalt  at alle gravide tar vaksine. Vaksinerte er godt beskytta mot alvorleg sjukdom.

Uvaksinerte kan beskytte seg mot smitte ved å følge dei råda som blir gitt til  risikogrupper, les meir på nettsidene til FHI.

Kva skal eg gjere dersom eg er gravid og i risikogruppa?

Er du gravid og har underliggande sjukdomar som diabetes (her; diabetes oppstått før svangerskapet), hjarte- og karsjukdom og/eller fedme, er risiko for alvorleg forløp av covid-19 høgare. Du bør følge rådene som blir gitt til risikogrupper (FHI).

Du bør drøfte med legen din om det er grunn til å vere ekstra forsiktig og om det er behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Du treng ikkje sjukemelding med mindre det er umogleg å legge til rette arbeidssituasjonen din.

Jobbar du som helsepersonell og er gravid, bør du ut frå eit føre var-prinsipp avtale med arbeidsgivaren din at anna helsepersonell så langt det let seg gjere tek prøver av og behandlar personar med sannsynleg, mistenkt eller påvist covid-19.

Koronavaksine og gravide

Alle gravide blir anbefalt å vaksinere seg, uavhengig av trimester. Dette er særleg viktig dersom du har underliggande sjukdom.

Gravide blir òg anbefalt å ta ein oppfriskningsdose. Det er viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester, og dersom det er gått meir enn 20 veker sidan 2. dose. Det blir òg anbefalt i første trimester dersom den gravide har tilleggssjukdom.

Les meir om gravide og koronavaksine (FHI).

Det er ikkje nødvendig å vente med å bli gravid til etter vaksinasjon. Kvinner som får eller planlegg IVF-behandling, kan også få vaksine.

Det er ikkje haldepunkt for at koronavaksinene har påverknad på kvinners fruktbarheit. Det har vore rapportert om menstruasjonsforstyrringar etter vaksinering. Les meir om koronavaksine og menstruasjonsforstyrringar (FHI).

Partnar og andre i husstanden din kan redusere risikoen for å smitte deg og det ufødde barnet, ved å vaksinere seg.

Kan viruset smitte frå meg til barnet før eller under fødsel?

Vi veit ikkje sikkert om koronaviruset kan smitte frå mor til barn før eller under fødsel. Nokre enkelt-studiar kan tyde på at det kan ha skjedd.

Etter fødselen veit vi sikkert at mødre kan smitte det nyfødde barnet sitt. Barn som blir født av mødre med covid-19 og som vart smitta etter fødselen, har hatt milde eller ingen symptom. Du kan vere saman med barnet ditt med mindre du eller barnet er alvorleg sjuke, og du følger dei smittevernråda som helsepersonell gir deg.

Fødsel og korona

Kva skjer når eg skal føde?

Sjukehuset har ansvar for å redusere risiko for deg, barnet ditt og for andre fødande, nyfødde og for personell som treng å vere på jobb. Gå inn på sjukehuset sine heimesider og les informasjonen der.

Dersom du ikkje er sjuk eller smitta, blir fødselen planlagd som normalt.

Kan eg ha med følge når eg skal føde?

Du kan ha med partnar eller ein nær pårørande før, under og etter fødselen. Tilsette på sjukehuset gjer alt dei kan for å møte dei behova du har.

Amming og korona

Kvinner med covid-19-infeksjon kan amme som normalt. Dette er også rådet frå Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er ikkje påvist koronavirus i morsmjølk hos kvinner som har covid-19-infeksjon. Sjå FHI om gravide og ammande

Vaksinerte er godt beskytta mot alvorleg sjukdom.

Vaksinering og ammande

Ammande kvinner bør ta vaksinen, på lik linje med andre. Det blir også anbefalt at dei tar oppfriskingsdose.

Det er ingen grunn til å avbryte amminga i forbindelse med vaksinering. 

Ammande responderer godt på vaksinen. Når mor er vaksinert, vil barnet få overført antistoff frå mor gjennom morsmjølka. Dette beskyttar barnet ved infeksjon.

Flaskemating/morsmjølkerstatning

Informasjon om flaskemating/morsmjølkerstatning finn du her: Morsmelkerstatning - helsenorge.no