Råd om korona til gravide og ammende

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene gravide og ammende har om koronaviruset.

Illustrasjonsbilde av en gravid kvinne

Illustrasjon: Johnér © Corbis

Gravide og korona

Hva vet vi om gravide og koronaviruset?

Foreløpig er det lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med koronaviruset, selv om gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som for eksempel influensa.

Det er nylig publisert en litteraturgjennomgang av covid-19 og graviditet. Det er vanskelig å konkludere og sammenligne alle tall fordi land har ulike test- og behandlingsrutiner.

Det er fortsatt lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom og mange vil ikke få symptomer. De vanligste symptomer hos gravide er hoste og tung pust. Det kan se ut til at gravide som får symptomer har en noe større risiko for å trenge behandling på sykehus, intensivavdeling og respirator. Det er ikke vist at covid-19 i svangerskapet øker risiko for spontanabort, men noen studier tyder på at risiko for tidlig fødsel er noe høyere. Det kan også skyldes at noen land har som rutine å forløse covid-19-gravide med keisersnitt.

For å beskytte deg og andre tar helsevesenet mange forhåndsregler med å redusere smitte risiko og sykdom.

Folkehelseinstituttet har også råd til gravide og ammende.

Bør jeg ta spesielle forholdsregler?

For å forebygge smitte bør du følge samme råd som befolkningen for øvrig, slik som god håndhygiene og å holde avstand. Les mer om hvordan forebygge smitte.

Hvis noen av dine nærmeste har symptomer på luftveisinfeksjoner, bør du begrense samvær.

Alle gravide i 2. og 3. trimester anbefales sesonginfluensavaksine. Er du i 1. trimester og har risikofaktorer, anbefales også sesonginfluensavaksine. Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirusinfeksjon.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er gravid og i risiko?

Risikogruppene for alvorlig forløp av covid-19 er de samme for gravide som for andre. Er du gravid og har underliggende sykdommer som diabetes (her menes diabetes oppstått før svangerskapet), hjerte- og karsykdom og/eller fedme er risiko for alvorlig forløp av covid-19 høyere. Du bør følge råd for risikogrupper.

Du bør diskutere med din lege om det er grunn til å utvise ekstra forsiktighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Du trenger ikke sykemelding med mindre det ikke er mulig å tilrettelegge din arbeidssituasjon. Jobber du som helsepersonell og er gravid, bør du ut fra et føre-var-prinsipp, avklare med din arbeidsgiver at det tilrettelegges for at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med sannsynlig, mistenkt eller påvist covid-19, så langt det er mulig.

Kan viruset smitte fra meg til barnet før eller under fødsel?

Vi vet ikke sikkert om koronaviruset kan smitte fra mor til barn før eller under fødsel. Foreløpig ser det ut som du ikke trenger å bekymre deg. Ut ifra kunnskapen vi har så langt, er det ikke påvist smitte via morkaken og det er heller ikke bekreftet at barnet smittes under fødselen. Det betyr at du kan føde på vanlig måte.

Skal jeg følge mitt vanlige svangerskapsprogram?

Tilbud om svangerskapskonsultasjoner i helsestasjonen skal opprettholdes med normal aktivitet. Vi anbefaler deg å kontakte jordmor eller fastlege når du oppdager at du er gravid og å følge det anbefalte vanlige basisprogrammet for svangerskapskontroller. Les mer om svangerskapskontroller. Vi anbefaler også å følge avtaler du allerede har med din jordmor eller lege. Du bør også ta kontakt utenom avtalt tid, dersom du er bekymret for deg selv eller barnet i magen.

Hva kan jeg gjøre selv?

Selv kan du optimalisere svangerskapet og redusere risiko for uheldige utfall ved å avstå fra alkohol, tobakk og andre rusmidler. Bruker du legemidler, bør du rådføre deg med din fastlege. Det er en fordel å starte med folat (folsyre) så tidlig som mulig og aller helst når du planlegger å bli gravid. Det kan også være behov for andre tilskudd av vitaminer og mineraler som for eksempel D-vitamin, jod, og omega 3-fettsyrer. Du finner mer informasjon om kosthold for gravide her.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet eller føler meg syk?

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, mistanke om at du er smittet av koronavirus, eller vært i nær kontakt med påvist smittet, er det viktig at du kontakter helsetjenesten i forkant av avtalte kontroller for å avklare hvordan disse kan gjennomføres. De vanligste symptomene på covid-19 hos gravide er hoste og tung pust. Det kan se ut til at feber og andre moderate symptomer ikke er like vanlig hos gravide som ikke-gravide.

Fødsel og korona

Hva skjer når jeg skal føde?

Hvis du ikke er syk eller smittet, planlegges fødselen som normalt.

Dersom du får påvist koronavirus like før eller under fødsel, vil du få eget rom, personalet vil bruke smittebekledning og det kan være aktuelt også for deg å bruke munnbind. Du kan være sammen med barnet ditt etter fødselen med mindre du er alvorlig syk, eller barnet ditt er svært prematurt eller sykt. Føde- og nyfødtavdelingene i Norge er beredt til å håndtere både deg og barnet ditt og har utarbeidet gode rutiner for hvordan de best skal bistå deg.

Kan jeg få besøk av familie og venner på sykehuset?

Det skal så langt som mulig legges til rette for besøk på sykehus, men så lenge covid-19 pandemien pågår vil det være restriksjoner på besøk til mor og barn.

Sykehuset vurderer de fødende sitt behov for besøk opp mot risiko for smittespredning, risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos den enkelte, lokal smittesituasjon og institusjonen sin kapasitet til å gjennomføre besøk. Alle besøk skal skje i tråd med nasjonale smittevernanbefalinger.

Dersom du har vært utenfor Norge, kan du ikke besøke sykehus før det har gått 10 dager. Dette gjelder selv om du kun har besøkt gule land.

Sykehuset har ansvar for å redusere risiko for deg, barnet ditt, og for andre fødende, nyfødte og for personell som trenger å være på jobb. Dere bør gå inn på sykehusets hjemmesider og lese informasjonen der.

Kan jeg ha med ledsager?

Ja, i all hovedsak kan du det. Tilstedeværelse av partner forbindelse med fødsel og barselstid er blant tilfellene hvor det vil være særlig viktig å legge til rette for at du får ha med deg din nærmeste.

Amming og korona

Hva vet vi om amming og koronaviruset?

Selv om du er smittet eller syk av koronavirus (covid-19-infeksjon), anbefales det at barnet ditt ammes/får morsmelk. Det er ikke påvist smitte fra mor til barn, og det er heller ikke påvist smitte av virus via morsmelk. Det er rapportert om relativt få spedbarn med bekreftet koronasmitte. De som har vært smittet, har hatt mild sykdom.

Kan viruset smitte fra mor til barn ved amming?

Det er, per i dag, ikke funnet at viruset smitter via morsmelk. Det vi vet, er at amming beskytter barnet mot sykdom i tiden etter fødsel og også senere i spedbarnsalder og barneårene. Morsmelk gir infeksjonsbeskyttelse ved at den overfører antistoffer fra mor til barn, og ved at den inneholder komponenter som er gunstige for utviklingen av barnets immunsystem. Morsmelk og amming har en rekke positive helsefordeler både for barnet og for deg som ammer.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at mødre med påvist covid-19-infeksjon bør amme sine barn selv om de vanlige smitteforebyggende rådene ikke kan overholdes. WHO fastslår at helsefordelene ved amming er store for barnet samtidig som risikoen for spedbarn forbundet med covid-19-infeksjon er liten.

Hvilke råd gjelder for meg som ammer?

Hvis du er frisk uten mistenkt eller påvist covid-19-infeksjon:
 • Følg de generelle rådene om amming/spedbarnsernæring: Barnet bør, om mulig, få mest mulig morsmelk det første halve året og deretter morsmelk sammen med fast føde frem til ett års alder eller lenger. Les mer i artiklene Amming og morsmelkAmming og ernæring det første året og i brosjyren Mat og måltider for spedbarn (helsedirektoratet.no).
 • Vær nøye med håndvask ved all nærkontakt med barnet. Vask alltid hender grundig med såpe og vann før amming. Bruk håndsprit hvis håndvask ikke er mulig.
Hvis du har mistenkt eller påvist covid-19-infeksjon:
 • Følg de generelle rådene om amming (se avsnittet over).
 • Vask hender grundig ved all nærkontakt med barnet, før amming og før du tar på brystene dine.
 • Du bør være sammen med barnet ditt, så sant det er mulig. Hud-mot-hudkontakt mellom mor og barn er viktig for barnets temperaturregulering og andre helseutfall, og det fremmer tilknytningen mellom dere.
 • Ta minst mulig på brystene, på samme måte som du ikke skal ta deg til ansiktet, for å unngå å overføre smitte fra hendene til brystet (og deretter til barnet). Dersom helsepersonell gir deg ammeveiledning, spør om de kan vise eller forklare uten å ta på brystene dine.
 • Unngå å hoste eller nyse rett på barnet. Hvis du hoster eller nyser, snu deg bort fra barnet og bruk papirlommetørklær som kastes. Vask hender med en gang etterpå.
 • Ved behov, hvis du for eksempel hoster eller nyser på brystet, kan brystene vaskes med såpe og vann; sprit bør ikke brukes.
 • Rengjør/vask huset regelmessig, inkludert vask/desinfisering av overflater som du har vært i kontakt med, for eksempel dørhåndtak, mobiltelefoner med mer.
 • Hvis du er innlagt på sykehus (for eksempel etter fødsel), bruk munnbind ved kontakt med barnet og ved amming, inntil du er symptomfri.
 • Hvis du/mor er alvorlig syk og ikke kan amme barnet direkte, er det veldig bra om du/mor kan få hjelp til å pumpe ut morsmelk til barnet, mens rådene for å forebygge smitte fortsatt følges. Hvis du er så syk at du ikke kan ha barnet hos deg, er det bra om barnet får nærkontakt til far/med-forelder eller et annet familiemedlem.

Flaskemating/morsmelkerstatning

Dersom du har mistenkt eller påvist covid-19-infeksjon og mater barnet med flaske (morsmelk eller morsmelkerstatning) gjelder de samme rådene om smitteforebygging som ved amming. Flasker og utstyr må rengjøres grundig. Du bør være sammen med barnet ditt, så sant det er mulig. Hud-mot-hudkontakt mellom mor og barn er viktig for barnets temperaturregulering og andre helseutfall, og det fremmer tilknytningen mellom dere. Begrens antall personer som mater barnet.