Be fastlegen om ei medisinliste – det kan redde livet ditt

Legar og sjukehus har inga felles oversikt over medisinane du brukar. Derfor bør du få ei oppdatert liste av fastlegen som du alltid har med deg. Ei slik liste blir kalla for medisinliste og kan vere livsviktig i ein akutt situasjon.

Pasient, fastlege og medisinliste

Kven treng ei medisinliste?

​Ei medisinliste er viktig for deg som brukar mange medisinar og er i kontakt med fleire legar. Det gjeld særleg eldre menneske, då dei går på flest medisinar og er mest sårbare for biverknader.

Lista er særleg viktig viss du skal behandlast på sjukehus. Medisinlista er òg lur å ha med på reise i tilfelle du treng nye medisinar eller må oppsøke lege.

Kvifor treng eg ei medisinliste?

​Fastlegen og sjukehuslegar brukar ulike elektroniske journalsystem. Opplysningar om medisinar må sendast og oppdaterast manuelt. Då kan det skje feil. Sjukehuslegane har derfor ikkje alltid god oversikt over medisinbruken din. Du kan risikere å få ein ny medisin som ikkje går godt saman med dei du allereie brukar. Slik feilmedisinering kan få alvorlege følger.

Innføring av Pasienten si legemiddelliste (PLL)

Styresmaktene utviklar no ei felles nasjonal, elektronisk medisinliste som skal heite Pasienten si legemiddelliste (PLL). Når denne medisinlista blir teken i bruk i heile landet, vil alle endringar i medisinane til pasienten straks bli tilgjengelege for pasienten sjølv og for helsepersonell som treng opplysningane i samband med behandling av enkeltpasientar.

Kvar får eg ei medisinliste?

​Fastlegen din har plikt til å gi deg ei oppdatert medisinliste. Be fastlegen forklare deg kvifor og korleis du brukar kvar enkelt medisin. Hugs òg medisinar du berre brukar av og til, vitamin, kosttilskot og naturmedisinar.

Dersom medisinbruken din blir endra, skal du få ei ny liste uansett om du er på legekontor eller sjukehus. Ein gong i året bør du be legen om ein gjennomgang av alle medisinane du brukar.

Ha alltid lista med deg, og vis ho fram når du er hos lege, tannlege og apotek. Ei oppdatert medisinliste bidrar til rett behandling og kan redde livet ditt.

Sjå plakat om medisinliste​.

Kva skal medisinlista innehalde?

​På lista skal denne informasjonen alltid vere med for kvar medisin:

  • Namn på verkestoff (det aktive stoffet i medisinen)
  • Eventuelt produktnamn (salsnamn)
  • Legemiddelform ( for eksempel tablett, kapsel, inhalator)
  • Styrke (kor mykje verkestoff det er for eksempel i kvar tablett. Ofte oppgitt i milligram = mg)
  • Dosering (for eksempel 1 tablett kvar morgon)
  • Bruksområde (for eksempel blodtrykksmedisin)

Eksempel:

  • Norvasc (amlodipin) tablett 5 mg
  • 1 tablett dagleg. Mot høgt blodtrykk.

Innholdet er levert av Legemiddelverket

Sist oppdatert torsdag 3. desember 2020