Farskapserklæring, medmorskap og barnets navn og fødselsnummer

Er du og barnefar ugift, men enige om farskapet, er det anbefalt at dere registrerer farskapserklæring før fødselen. Dere kan fastsette farskapet etter 22. svangerskapsuke. Er du gift med en kvinne, må dere søke om medmorskap.

Fødsel - mor og baby

Erklæring av farskap 

Hvis dere er gift ved fødselen, regnes mannen automatisk som faren til barnet. Hvis dere er separert eller ugift, må dere fastsette farskapet. Det vanlige er at mor oppgir hvem som er far og så erklærer han farskapet.

Farskap kan erklæres digitalt før fødselen, i forbindelse med fødselen eller etter fødselen ved at dere begge logger inn på Nav.no via ID-porten. Farskap kan også erklæres ved personlig oppmøte.

Når kan farskap erklæres elektronisk?

Før farskapet kan erklæres, må du som mor oppgi hvem som er faren til barnet ditt. Du kan oppgi hvem som er faren fra og med 22. svangerskapsuke. Du kan også vente til etter at barnet er født.

Dette betyr at du må begynne på erklæringen først ved å oppgi hvem som er far til barnet. Hvis far logger seg inn før du har oppgitt ham som faren, vil han ikke få mulighet til å erklære farskapet.

For at dere skal kunne erklære farskapet elektronisk, må følgende vilkår være oppfylt:

 • Barnet må være eller forventes født i Norge
 • Mor må være ugift og bosatt i Norge
 • Dere må begge ha norsk fødsels- og personnummer
 • Dere må begge være over 18 år
 • Svangerskapet er 22 uker

Søknad for medmor

Er du gravid, og samboer eller gift med en kvinne, må dere søke om medmorskap. En medmor er en kvinne som har fått juridisk foreldrestatus for det biologiske barnet til sin kvinnelige ektefelle eller samboer.

Dere må være gift ved barnets fødsel for at søknad om medmorskap skal godkjennes. For kvinner som ikke er gift, må mor og medmor være samboere på det tidspunktet den assisterte befruktningen skjer.

I søknaden om medmorskap må dere legge ved dokumentasjon på at:

 • Barnet er blitt til ved hjelp av assistert befruktning
 • Det er benyttet kjent sæddonor i godkjent helseinstitusjon
 • Medmor har samtykket (skriftlig) til befruktningen

For at din ektefelle eller samboer skal bli medmor, fyller dere begge ut søknad om medmorskap på Skatteetatens sider.

Fødselsmelding og fødselsnummer

Etter at barnet er født, sender sykehuset en elektronisk melding om fødselen til folkeregisteret. Der blir det automatisk opprettet et fødselsnummer til barnet. Sykehuset sender en fødselsmelding for alle levende fødte barn og for dødfødte etter minst 28 ukers svangerskap.

Bekreftelse på navn og fødselsattest

Etter at barnet er født, får dere et elektronisk brev fra folkeregisteret med spørsmål om hva barnet skal hete. Når dere har meldt inn barnets navn, vil dere få en digital bekreftelse på at barnets fødselsnummer og navn er registrert. Hvis dere ønsker fødselsattest på papir, må dette bestilles. 

Bekreftelsen inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre. Du mottar bekreftelsen i Altinn.

I de fleste tilfeller trenger du ikke lenger en stemplet og signert fødselsattest. Dersom du ønsker en stemplet og signert fødselsattest utstedt på papir, kan du fortsatt bestille dette.

Hvem kan få fødselsattest?

 • Personer som er født i Norge og er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge etter 2. desember 1946
 • Personer som er født i Norge etter 31. desember 1982 (fødselsregisterført)
 • Personer som er adoptert i Norge
 • Personer som er adoptert i utlandet etter 1. juli 1981 (under visse forutsetninger)

Foreldreansvar

Foreldreansvar er plikten og retten foreldre har til å bestemme i personlige forhold for barnet. Den eller de som har foreldreansvaret er også barnets verge.

Alle blivende foreldre får felles foreldreansvar, også for foreldre som ikke har vært gift eller bodd sammen.

Mor

Hvis du som mor ønsker foreldreansvaret alene, kan du melde fra til Folkeregisteret innen ett år.

Far

Er du far og ønsker foreldreansvaret, kan du bringe saken inn for retten. Retten fatter en avgjørelse som skal ta hensyn til barnets beste.
Hvis du ikke vil ha felles foreldreansvar, kan du melde fra til Folkeregisteret innen ett år.

Zanzu

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrarar og andre med kort butid.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Farskapserklæring, medmorskap og barnets navn og fødselsnummer . [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 29. september 2021 [henta måndag 22. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/etter-fodsel/farskapserklaring-og-medmorskap/

Sist oppdatert onsdag 29. september 2021