Ufrivillig barnløshet og infertilitetsbehandling

Du kan få refundert utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling når du har betalt egenbetalingssummen på 20 176 kroner (2024). Du må legge fram en erklæring fra lege som viser hvilken behandling du/dere får.

Dekning av utgifter til infertilitetsbehandling og PGD-behandling

For å få dekket utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling fra Helfo må du/dere oppfylle vilkårene for behandling av barnløshet i bioteknologiloven. Ordningen gjelder både kvinner og menn.

Etter rundskrivet til folketrygdloven § 5-22 kan du/dere få støtte til følgende infertilitetsbehandlinger:

 • befruktning utenfor kroppen (IVF-behandling, ICSI-behandling)
 • inseminasjon (AIH/AID)
 • hormonstimulering hvor befruktning skjer på vanlig måte
 • PGD-behandling (Pre Implantasion Genetic Diagnosis: genetisk testing av embryoet før innsetting i livmoren)

Når du/dere er henvist til spesialist og har fått tilbud om infertilitetsbehandling, kan du/dere få dekket inntil tre forsøk per barn.

Orientering om endringer i bioteknologiloven 

Eggdonasjon ble tillatt fra 1. januar 2021.

Assistert befruktning ble tillatt for enslige kvinner som bor alene fra 1. juli 2020.

Du kan lese mer om disse endringene i bioteknologiloven.

Hva er ett forsøk og fødsel?

Dekningen av legemidler ved IVF-behandling og ICSI-behandling er begrenset til tre forsøk per barn. Uthenting av egg og tilbakesetting av befruktede egg i kvinnens livmor anses som ett forsøk.

Dersom flere egg blir befruktet og fryses ned etter egguttaket, regnes ikke innsetting av lagrede befruktede egg som et nytt forsøk. Når et svangerskap har vart i 22 uker, regnes forløsning som en fødsel.

Blir lagrede egg fra tidligere uttak benyttet til søskenforsøk, regnes ikke dette som et fullstendig forsøk. Du/dere må likevel betale ny egenandel ved oppstart av ny behandling etter fødsel.

Hvis en kvinne eller et par ønsker flere barn, kan Helfo gi støtte til legemidler i forbindelse med tre nye forsøk (søskenforsøk). Dette gjelder både etter fødsel som følge av vellykket behandling innenfor de tre første forsøkene, etter et senere egenfinansiert forsøk og graviditet som følge av ordinær befruktning.

Ved etablering av et nytt parforhold kan Helfo gi refusjon til tre nye forsøk.

Dersom paret består av to kvinner, kan dere dele de tre forsøkene mellom dere. Helfo gir kun refusjon til en av kvinnene dersom dere behandles samtidig. Fra 1. juli 2020 gis det refusjon til enslige kvinner som bor alene. Fra 1. januar 2021 er det tillatt å bruke donoregg i behandlingen.

Legeerklæring ved hvert forsøk

Ved hvert forsøk (også fryseforsøk og avbrutte forsøk) må du/dere få en legeerklæring fra den legen som behandler deg/dere:

Du/dere må sende legeerklæringen sammen med søknad om stønad til legemidler ved infertilitetsbehandling.

Kjøp av legemidler til infertilitetsbehandling

Du/dere må enten benytte legemidler som er markedsført i Norge, eller legemidler som inneholder samme virkestoff som tilsvarende legemidler som er markedsført i Norge.

Dersom særlige grunner tilsier at legemidler som ikke er markedsført i Norge skal brukes i behandlingen, må lege søke på vegne av deg/dere. Som særlige grunner regnes det når

 • markedsførte preparater er forsøkt uten ønsket effekt
 • behandlingen har gitt uønskede bivirkninger

Seksmånedersfrist ved søknad om infertilitetsbehandling

 • Når du/dere har oppnådd egenbetalingssummen på 20 176 kroner (2024), må du/dere sende erklæringen fra legen og originale, spesifiserte kvitteringer på alle dine legemiddelkjøp til Helfo.
 • Send også med kvitteringene på legemidler kjøpt før egenbetalingsbeløpet er nådd.
 • Kvitteringene må sendes innen seks måneder fra hvert legemiddelkjøp, når egenbetalingssummen er nådd. Dette gjelder selv om du/dere ikke har fått legeerklæring. Ettersend legeerklæringen så raskt som mulig.

Eksempel:

Kari går på hormonpreparater i forbindelse infertilitetsbehandling. Hun har tatt vare på alle kvitteringene på legemidlene hun har kjøpt. I juni oppnår hun egenandelssummen. Da kan hun søke Helfo om å få refusjon på beløpet som overstiger egenbetalingssummen. Kari laster opp alle kvitteringene og legeerklæringen som vedlegg. Så søker hun i digitalt skjema (altinn).

Infertilitetsbehandling i utlandet

Les om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling i EU/EØS.

Les om legemiddelkjøp i forbindelse med infertilitetsbehandling i EU/EØS.

Les om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling utenfor EU/EØS.

Send søknad til Helfo

Når du/dere har oppnådd egenbetalingssummen på 20 176 kroner (2024), kan du/dere sende Helfo søknad om å få refundert utgiftene. 

Du/dere trenger spesifiserte kvitteringer (eller apoteklister) som vedlegg til digitalt skjema. Disse må inneholde

 • pasientens navn
 • legemiddelets navn
 • pris på legemidlene
 • kjøpsdato
 • navnet på lege som skriver ut resept

Du/dere trenger legeerklæring som vedlegg til søknaden.

Ved behandling i utlandet må også egenerklæring, politiattest (Barneomsorgsattest) og legeerklæring legges ved.

For å få refundert utgifter til legemiddelkjøp i forbindelse med infertilitetsbehandling må fristen for innsending av kvitteringer overholdes. 

Les om reglene for frister i avsnittet "Seksmånedersfrist ved søknad om infertilitetsbehandling" (se over).

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Dersom du/dere ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du/dere i stedet fylle ut​

Dersom du/dere har utført behandlingen i utlandet, men har kjøpt legemidlene i Norge, må du/dere også fylle ut egenerklæring:

Når behandlingen foregår i utlandet, skal barneomsorgsattest (politiattest) også legges ved egenerklæringen. 

Send inn søknad og eventuell egenerklæring sammen med legeerklæring og originale, spesifiserte kvitteringer til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil 8 uker.

Informasjon om infertilitetsbehandling

Dersom du har spørsmål, ring Veiledning Helsenorge på telefonnummer + 47 23 32 70 00.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av andre, må du ha fullmakt.

Les mer om hvordan du kan ordne fullmakt ved Helfo-henvendelser.

Ettersending av dokumentasjon

Dersom du må ettersende dokumentasjon, går du frem på følgende måte når du har logget deg inn i Altinn:

 • Velg «Tilleggsopplysninger til søknad/fullmakt» fra rullegardinmenyen under «Hva gjelder innsending»/ «Innsendingen gjelder».
 • Under «Tilleggsopplysninger» velger du «Etterspurt dokumentasjon».
 • Det er svært viktig at du fyller inn referansenummeret til din eksisterende sak. Da kan vi behandle saken din raskere. Referansenummeret kan for eksempel se slik ut: «22/0000».

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. Ufrivillig barnløshet og infertilitetsbehandling. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 1. januar 2024 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/refusjon-og-stotteordninger/ufrivillig-barnloshet-og-infertilitetsbehandling/

Sist oppdatert måndag 1. januar 2024