Skoliose

Skoliose er en sideveis skjevhet i ryggen. Det finnes flere ulike former for skoliose, og behandlingen avhenger av alvorlighetsgraden.

Skoliose, skjev ryggrad

​Røntgenbilde av skjev ryggrad.

Hva er skoliose?

Skoliose er en sideveis skjevhet i ryggen. Skoliose kan være medfødt eller oppstå i barne- og ungdomsårene. I mange tilfeller er årsaken ukjent, men ryggskjevheten kan også skyldes underliggende nevrologisk og/eller muskulær sykdom.

Mindre skolioser behøver ofte ikke behandles, men kan kreve regelmessig oppfølging. Moderate skolioser hos et barn i vekst vil vanligvis behandles med korsett, og ved større skolioser vil ofte operasjon være nødvendig.

Her beskrives de ulike formene for skoliose.

Medfødt skoliose

Medfødt skoliose er et resultat av unormal eller manglende utvikling av ryggen i fosterlivet. Unormal eller manglende vekst i deler av ryggvirvelen kombinert med normal vekst i resten av ryggvirvelen kan føre til at ryggen blir deformert.

Avhengig av misdannelsen i ryggvirvlene, kan ryggsøylen bli deformert sideveis (skoliose), få økt forover-krumming (kyfose) eller bakover-krumming (lordose). Ryggen er ofte i tillegg rotert. Flere av disse feilstillingene vil ofte være til stede samtidig, og føre til mer kompleks misdannelse.

Ryggskjevheten kan opptre sammen med andre misdannelser i indre organ og/eller muskel- og skjelettsystemet. Alle barn med medfødt skoliose skal undersøke hjerte og nyre. En misdannelse i brystkassen kan innebære unormal utvikling av ribbein, lunge og/eller pustemuskulatur.

Skoliosen kan i noen tilfeller bli oppdaget i fosterlivet eller i spedbarnsalderen.

Misdannelsen oppstår svært tidlig i svangerskapet, og årsaken er ikke kjent.

Idiopatisk skoliose

Skoliose kan oppstå hos ellers friske barn eller ungdommer, og kalles da idiopatisk skoliose. Avhengig av når det oppstår, har tilstanden ulike fornavn:

  • infantil – under 3 år
  • juvenil – 3-10 år
  • adolescent – over 10 år

Årsaken til at ryggskjevheten oppstår er ukjent, men arvelige forhold kan medvirke. Idiopatisk skoliose i tenårene er vanligere hos jenter enn hos gutter.

Skjevheten gir vanligvis ingen symptomer og kan derfor oppdages ved en tilfeldighet. Lette smerter og muskeltretthet kan forekomme. Sterke smerter er uvanlig.

Fysiske tegn på skoliose hos barn og ungdommer er:

  • at hodet er ikke sentrert med resten av kroppen
  • forskjell i skulderhøyde, og skulderbladenes høyde eller stilling
  • fremstående ribbein på den ene siden
  • forskjell i hoftehøyde eller stilling
  • tendens til å lene seg mer til den ene siden enn den andre
  • svakhet, nummenhet eller tap av koordinasjon (i sjeldne tilfeller)

Nevromuskulær skoliose

Nevromuskulær skoliose er deformert rygg på grunn av underliggende nevrologisk og/eller muskulær sykdom. Tilstanden oppstår vanligvis tidlig i livet.

Ryggen kan være deformert sideveis (skoliose), avrundet (kyfose), svaiet (lordose) og/eller rotert med et skeivt bekken. Skjevheten kan være lokalisert i alle deler av ryggen fra nakke til bekken, avhengig av den underliggende sykdommen. Deformiteten i ryggen er ofte stor, stiv og økende. Skoliosens utvikling kan påvirke gå- og ståfunksjonen. Selve deformiteten er ikke forbundet med smerter.

Tilstanden er en del av en nevrologisk og/eller muskulær sykdom som blant annet påvirker ryggen. Vanlige underliggende sykdommer er:

Syndromrelatert skoliose

Syndromrelatert skoliose er deformert rygg forårsaket av en vekstforstyrrelse eller et syndrom. Siden hver tilstand eller syndrom arter seg forskjellig, vil også skjevheten være ulik. Hos mange vil skoliosen debutere tidlig. Uten behandling kan skoliose øke raskt og påvirke lungefunksjon og evnen til å gå og stå.

Ryggen kan være deformert sideveis (skoliose), avrundet (kyfose), svaiet (lordose) og/eller rotert. Instabilitet i nakken og trange plassforhold i ryggkanalen kan forekomme ved noen tilstander.

Skjevheten kan være lokalisert i alle deler av ryggen fra nakke til bekken, avhengig av den underliggende sykdommen.

Vanlige underliggende sykdommer er:

Utredning og diagnose

Hvordan stilles diagnosen for medfødt skoliose?

Det gjøres en standard screeningstest ved at barnet bøyer seg fremover. Ved skoliose vil det være forskjell i ribbeinenes form på hver side. Selve diagnosen baserer seg på undersøkelse av barnet og funn fra røntgen og suppleres eventuelt med CT og/eller MR.

Hvordan stilles diagnosen for idiopatisk skoliose?

Mistanke om skjevheten stilles ved at personen bøyer seg fremover. Ved en strukturell skoliose vil da ribbebuen stå høyere på den ene siden. Den endelige diagnosen baserer seg på når symptomene oppsto (debutalder), funn ved legeundersøkelse og røntgen, eventuelt også MR.

Hvordan stilles diagnosen for nevromuskulær skoliose?

Skjevheten blir ofte først oppdaget av barnelege eller foreldre, eller ved utredning for den nevromuskulære tilstanden. Selve diagnosen baserer seg på legeundersøkelse, røntgen og MR.

Behandling av skoliose

Hvordan behandles medfødt skoliose?

Barnet går til regelmessige kontroller med røntgen for å kontrollere utviklingen og eventuelle forverringer av skjevheten.

Korsettbehandling er et tilbud til barn som ikke er utvokst, der ryggskjevheten øker. Korsettet kan hindre videre utvikling av skoliosen, men virker generelt ikke korrigerende på skjevheten. For de yngste barna kan seriegipsing være et alterantiv.

Operasjon vil være aktuelt ved stor grad av skjevhet, omfattende deformitet av ryggen eller brystkassen, eller utvikling av nevrologiske tilstander. Operasjonene har som mål å redusere ugunstig vekst av ryggsøylen. 

Hvordan behandles idiopatisk skoliose?

Behandlingen er først og fremst regelmessig observasjon med røntgen for å følge utviklingen av skjevheten.

Korsettilpassing kan være et alternativ for å bremse eller hindre utviklingen av skjevheten.For de yngste barna kan seriegipsing være et alternativ.

Operasjon kan være aktuelt ved stor økning av ryggskjevheten, alvorlige og/eller stor skjevhet i ryggen og/eller brystkassen, eller utvikling av tilleggsproblematikk

Operasjonene er enten avstivning av en del av ryggsøylen eller å kontrollere og korrigere skjevheten og brystkassen gjennom vekstperioden (vekststaver). Endelig oppretting og avstiving av deler av ryggsøylen vil være aktuelt når ryggen og brystkassen er tilstrekkelig utvokst.

Hvordan behandles nevromuskulær skoliose?

Behandlingen av nevromuskulære skolioser er svært individuell, da de unormale skjevhetene også er svært individuelle. De vanligste behandlingene er bruk av korsett, ganghjelpemidler eller rullestol, fysioterapi, og eventuelle operasjoner.

Hvordan behandles syndromrelatert skoliose?

Behandlingen av syndromskolioser er svært individuell, da de unormale kurvene også er svært individuelle. Ved store kurver er det vanlig med korsett for å forbedre støttefunksjonen og generell kroppsholdning. Eventuell operasjon må tilpasses hver enkelt grunnsykdom, og vil ofte kreve tverrfaglig vurdering.

Prognose

Forløpet for medfødt skoliose

Det er vanskelig å forutsi hvordan skoliosen vil utvikle seg etter hvert som barnet vokser. Det er derfor viktig at barnet går til regelmessige kontroller på sykehus, spesielt de første barneårene og i ungdomsårene når skjelettet utvikler seg raskest.

Forløpet for idiopatisk skoliose

Forløpet er delvis avhengig av debutalder.. Mange kurver forblir uendret eller reduseres uten behandling, og oppleves uproblematisk for barnet eller ungdommen.

Skjevheter som oppstår i ungdomsårene vil vanligvis ha kortere behandlingsforløp, og har generelt god prognose.

Forløpet for nevromuskulær skoliose

Siden tilstanden skyldes ulike nevromuskulære sykdommer, er også forløpet svært individuelt. Sjansen for å utvikle omfattende skjevheter er stor dersom den oppstår på et tidlig tidspunkt, da barnet har mye igjen å vokse.

Tilstanden innebærer ofte skjevt bekken, og mange har dårlig balanse og koordinering, samt dårlig eller manglende evne til å gå. Store skjevheter kan også påvirke brystpartiet og begrense lungekapasiteten. Det er risiko for forverring, og mange av barna vil ha behov for kirurgi.

Forløpet for syndromrelatert skoliose

Siden tilstanden skyldes ulike underliggende tilstander, er også forløpet svært individuelt. Sjansen for å utvikle omfattende skjevheter er stor dersom den oppstår på et tidlig tidspunkt, da barnet har mye igjen å vokse. Store skjevheter kan også påvirke brystpartiet og begrense lungekapasiteten.

Å leve med idiopatisk skoliose

De aller fleste lever et normalt liv med skoliose, men noen kan unntaksvis oppleve smerter.

Ved korsettbehandling anbefales det at alle deltar i variert fysisk aktivitet inntil et par timer daglig.

Graviditet og fødsler forløper vanligvis normalt.

Ryggforeningen i Norge

69 26 87 00

Pasientorganisasjon for mennesker med rygg-, nakke- eller bekkenplager.

 

Innhaldet er levert av Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF. Skoliose. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 25. september 2023 [henta onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/muskel-og-skjelett/skoliose/

Sist oppdatert måndag 25. september 2023