Skjelvingar – essensiell tremor

Essensiell tremor er ei ufrivillig, rytmisk skjelving på hender og nokre gonger hovudet. Skjelvinga kan gjere det vanskeleg å utføre kvardagslege ting, for eksempel å skrive. Det finst legemiddel som kan hjelpe.

Kva er essensiell tremor?

Essensiell tremor betyr at du har ein tremor, som gir ufrivillig, rytmisk skjelving på hender eller hovudet. Årsaka er ukjend, men det kan vere arveleg.

Symptom på essensiell tremor

Omtrent sju av ti personar med essensiell tremor skjelv på hendene. Skjelvinga startar ofte i éi hand, men etter kvart merkar du vanlegvis skjelving i begge hendene. Du merkar ikkje skjelvinga når du kvilar eller søv. Ho startar ofte når du utfører ein aktivitet, for eksempel når du skriv. Skjelvinga kan bli verre når du er sliten eller stressa.

Omtrent halvparten av personane med essensiell tremor opplever ufrivillig hovudristing (hovudet ristar opp og ned eller frå side til side). Enkelte menneske opplever òg skjelving i stemma, men det er ikkje essensiell tremor dersom ikkje hender og hovud også er råka.

Utgreiing og diagnose

Dersom du oppsøkjer lege, blir det tatt prøvar for å utelukke at skjelvinga kjem av annan sjukdom. Du får spørsmål om alkoholforbruket ditt, om du brukar legemiddel, familiehistorikk og eventuelle andre symptom.

Det blir tatt blodprøvar for å sjå om skjoldbruskkjertelen fungerer som han skal. Nokre gonger tilviser legen deg til ei CT-undersøking eller MR-undersøking for å utelukke at skjelvinga kjem av andre tilstandar.

Behandling

Legemiddel

Det finst to legemiddel som kan hjelpe mot essensiell tremor. Legemiddelet propranolol bremsar hjarterytmen og blir vanlegvis brukt i behandling av hjarteproblem.

Om lag éin av ti sluttar å ta propranolol fordi dei kjenner seg slitne eller får ein svært langsam hjarterytme. Andre moglege biverknader kan vere depresjon, svimmelheit eller mareritt. Propranolol kan gjere enkelte tilstandar verre, for eksempel astma.

Dersom du av medisinske grunnar ikkje kan ta propranolol eller du ikkje merkar nokon effekt av legemiddelet, kan du prøve legemiddel som blir brukte i behandling av epilepsi (antiepileptika). Vanlegvis skjer ei utprøving i samarbeid med nevrolog.

Andre behandlingsalternativ

Gir skjelvingane deg store plager, og du har prøvd fleire ulike legemiddel utan effekt, kan du få tilbod om kirurgisk behandling. Men dette er svært sjeldan.

Sjølvhjelp og råd

Livsstilsendringar kan hjelpe for enkelte. Du kan prøve yoga eller avspenningsøvingar, kutte ut koffein (kaffi, te og sjokolade) og prøve å unngå stress.

Det kan vere lettare å takle skjelvingar dersom du brukar tyngre koppar og bestikk når du et, drikk gjennom eit sugerøyr og skriv på PC i staden for å skrive for hand. Plagene kan òg lindrast ved å bruke eit tungt treningsarmband som er festa på handledda.

Prognose

Mange med essensiell tremor lever fint med lidinga og oppsøkjer aldri lege. Utviklinga går normalt svært langsamt, og dei fleste får hjelp av behandling.

Essensiell tremor - skjelvinger. Helsebiblioteket, 2023.

Essential tremor (PDF). Originalbrosjyre frå BMJ Best Practice, 2021.

Innhaldet er levert av Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Skjelvingar – essensiell tremor. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 13. februar 2023 [henta søndag 14. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/skader-og-sykdommer-i-hjernen/skjelvinger-essensiell-tremor/

Sist oppdatert måndag 13. februar 2023