Stortingsmelding: Kvalitet og pasientsikkerhet

Formålet med meldingen er å gi en overordnet beskrivelse av status og utfordringer for kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Illustrasjon: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen leverer hvert år melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

Stortingsmeldingen bygger blant annet på årsmeldinger fra pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn og Norsk pasientskadeerstatning. I meldingen er det pekt på gjennomgående utfordringer i helsetjenestene.

Pasient- og brukerombudene har i 2017 særlig fremhevet utfordringer angående at det trengs et kompetanseløft på pasient- og brukerrettigheter hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene, fastlegeordningen bør moderniseres, mangler og svikt i tjenester til personer med utviklingshemming, stor variasjon og mangler i omsorgen til eldre, og etterlyser bedre kapasitet og samordning av helsetjenester til barn og unge med psykisk sykdom.