Stress på jobb

Opplever du at omgjevnadene krev meir enn du kan handtere? Det kan gjere deg sjuk, både fysisk og psykisk. Gjer noko med det. Gå til næraste leiar og fortel korleis du har det.

Stresset mann på jobb foran pcen

Fortell noen hvordan du har det, dersom du er overveldet over jobbsituasjonen.

Dersom du er overvelda over jobbsituasjonen din, fortel nokon korleis du har det.

Teikn på stress

For mykje stress på jobb kan syne seg på fleire måtar. Eit viktig teikn er at du sluttar å glede deg over ting du normalt set stor pris på. Det kan vere samvær med familien, sosiale treff med vener, fritidsaktivitetar eller liknande.

Andre teikn kan vere fysiske, som kvalme, hovudverk, muskelspenningar, dårleg konsentrasjon, uro, lite energi eller søvnendringar.

Vi reagerer på stress også emosjonelt. Nokre blir irritable og lite løysingsorienterte, nokre blir svært oppstemte, nokre blir triste og kan setje seg ned og gråte fordi dei er slitne.

Stress kan gjere deg sjuk

Stress kan forsterke ei rekke fysiske plager. Ein studie Folkehelseinstituttet publiserte i 2008 syner at det også er ein samanheng mellom stort tidspress og psykiske problem.

Studien viste at auka risiko for å utvikle psykiske plager heldt fram hos deltakarane i mange år etter at dei hadde fjerna seg frå den stressa livsstilen. Utfordringa er å oppdage signala tidleg og gjere noko med situasjonen før det negative stresset gir deg helseskadar.

Stress treng ikkje vere det same som å stå i tidsklemma. Om du opplever store krav og lita tid, eller mykje tid og små krav, kan begge deler opplevast like stressande.

Ein god arbeidssituasjon kan vere ein viktig buffer, og eit godt arbeidsmiljø og tilpassa arbeidsoppgåver kan også beskytte.

Sjekkliste for stress

Arbeidstilsynet har utarbeidd ei sjekkliste for stress som kan hjelpe deg til å sjå om presset i arbeidssituasjonen er større enn du kan handtere:

  • Opplever du eit tidspress som på sikt kan gå ut over helsa di?
  • Har du nok tid til å tilfredsstille andre sine krav og dine eigne krav?
  • Kan du få støtte frå leiaren din eller kollegaer i ei arbeidsoppgåve, dersom du treng det?
  • Er den næraste sjefen din villig til å lytte når du har problem i arbeidet?
  • Kan du sjølv påverke arbeidsmengde og korleis du skal arbeide?
  • Er det mogleg for deg å utvikle evnene dine og kunnskapen din?
  • Er du redd for å miste jobben eller interessante oppgåver, eller er du redd for nye krav?
  • Opplever du arbeidet ditt som meiningsfullt og motiverande?
  • Har du helseplager som kan skuldast stress?

Snakk med leiaren din dersom du opplever stress

Dersom du opplever stress i arbeidssituasjonen, bør du snakke med næraste leiar. Dess tydelegare du seier frå, dess lettare er det å finne gode løysingar saman.

I mange tilfelle vil leinga kunne legge til rette for oppgåvene dine og betre arbeidssituasjonen. Du skal ha passande mengder krav og utfordringar i arbeidet, og høve til medverknad og sjølvstyring. Arbeidsmiljøet skal på si side bidra med fagleg støtte, sosial kontakt og godt samarbeid.