Språkpolitikk for Helsenorge

Kva omfattar språkpolitikken?

​Denne språkpolitikken gjeld for all skriftleg, brukarretta kommunikasjon og omfattar

 • alt innhald på helsenorge.no
 • skjema på helsenorge.no
 • sosiale medium knytt til helsenorge.no

Språkpolitikken omfattar tekstar på bokmål og nynorsk, samt omsetjingar til samisk og framandspråk. Den gjeld ikkje for bruk av klarspråk.

Nynorsk

Lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) slår fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og likestilte skriftspråk i Noreg.

Ifølge mållova skal sentrale statsorgan, dvs. dei som har heile landet som tenestekrets, vere språknøytrale og veksle mellom begge målformene. I alle skriftlege publikumsretta tekstar laga av sentrale statsorgan skal ingen av dei to målformene vere representert med mindre enn 25 prosent, verken på papir eller på nett. Skjema skal finnast på begge målformer. Statsorgan skal svare på alle førespurnader frå privatpersonar i den målforma som er brukt i førespurnaden.

Ifølge innhaldsstrategien for Helsenorge er det innhaldseigaren som er ansvarleg for å levere tekstar på nynorsk.

Desse tiltaka skal gjennomførast for å auke nynorskdelen på helsenorge.no:

 • Helsenorge-redaksjonen skal bevisstgjere lokale redaktørar om at dei er forplikta til å følge mållova gjennom rolla si.
 • Skjemaa på helsenorge.no skal vere tilgjengelege på både bokmål og nynorsk.
 • Helsenorge-redaksjonen skal følge enkle rutinar for bruk av nynorsk i sosiale medium.
 • Vi skal arbeide kontinuerleg for å oppfylle kravet om minst 25 prosent nynorsk på helsenorge.no.

I tillegg skal dei sjølvbeteningsløysingane som krev innlogging, og som derfor i større grad vert oppfatta som personlege sider enn informasjonssider, bli tilgjengelege på begge målformer. I denne prosessen er det mange involverte partar, og det krev ein del teknisk utvikling. Derfor er dette eit meir langsiktig mål som er avhengig av finansiering.

Samisk

Samelova slår fast at norsk og samisk er likeverdige språk i Noreg. I kommunane som inngår i det samiske forvaltingsområdet, har den samiske befolkninga språklege rettar i møte med offentlege organ. Skjema skal finnast på både norsk og samisk.

Ifølge Statens kommunikasjonspolitikk (fastsett av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16. oktober 2009) skal statlege verksemder ta omsyn til brukarar av samiske språk for å sikre god kommunikasjon med samiskspråklege innbyggarar i heile landet.

Dette gjeld for bruk av samisk på helsenorge.no:

 • På helsenorge.no brukar vi nordsamisk. Av dei tre offisielle samiske språka i Noreg (nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk) er nordsamisk størst og blir brukt av rundt 90 prosent av den samisktalande befolkninga. Nordsamisk har òg kome lengst i å utvikle seg som skriftspråk.
 • Vi skal sørge for at det finst eit samisk tilbod av god kvalitet på helsenorge.no.
 • Behov for vidare omsetjingar til samisk skal kartleggast i dialog med samarbeidspartnarane våre.

Omsetjingar til engelsk og andre framandspråk

Det prioriterte framandspråket på helsenorge.no er engelsk. Dette heng saman med Statens kommunikasjonspolitikk, der det står at for å nå fram til innvandrarbefolkninga med statleg informasjon skal kvar enkelt verksemd vurdere om det er tilstrekkeleg å omsetje til engelsk, eller om det i tillegg er behov for omsetjing til andre framandspråk.

Innhald på helsenorge.no skal dekke informasjonsbehov om helserettar for personar i Noreg som har ingen eller svake norskkunnskapar. Det er først og fremst helseinformasjon som er spesifikk for Noreg, som skal finnast på engelsk. I tillegg skal vi gi oppdatert informasjon om tenestene på helsenorge.no.

Vi set desse måla for å betre kommunikasjon på engelsk:

 • Informasjon om helsevesenet og helserettar i Noreg skal vere tilgjengeleg på engelsk.
 • Informasjon om digitale tenester på helsenorge.no skal vere tilgjengeleg på engelsk.
 • Dei mest brukte skjemaa på helsenorge.no skal vere tilgjengelege på engelsk.
 • Behov for vidare omsetjingar til engelsk skal kartleggast gjennom brukarundersøkingar og i dialog med samarbeidspartnarane våre.

I tillegg skal digitale tenester på helsenorge.no bli tilgjengelege på engelsk. I denne prosessen er det mange involverte partar, og det krev ein del teknisk utvikling. Derfor er dette eit meir langsiktig mål som er avhengig av finansiering.

Omsetjingar til andre framandspråk skal gjennomførast etter fortløpande vurdering internt i Helsenorge-redaksjonen og i diskusjon med samarbeidspartnarane våre. I spesielle tilfelle bør innhald omsetjast til fleire framandspråk (til dømes ved alvorlege hendingar som koronapandemi eller ebolautbrot).