Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Pasienter som er avhengige av heroin eller morfin kan få behandling med opioidholdige legemidler i kombinasjon med andre rehabiliteringstiltak. Behandling med slike legemidler bidrar til økt levealder, reduksjon i pasientens forbruk av rusmidler og forbedret livskvalitet.

Behandling med metadon og buprenorfin har vist seg å redusere dødsfall fra heroinoverdoser.

Hva er LAR?

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten. Du kan bli henvist til LAR fra fastlegen din, fra psykolog, helse- og sosialtjenesten i kommunen eller fra annen spesialisthelsetjeneste.

Lege eller psykolog i TSB vil vurdere om du fyller kriteriene for avhengighet av opioider, blant annet ut fra hvor mye og hvor lenge du har brukt heroin/morfin.

Målet med LAR er at den enkelte pasient kan oppnå best mulig helse, funksjons- og mestringsevne og livskvalitet. I tillegg er det et mål å redusere skadene av opioidbruk og faren for overdosedødsfall.

Pasienter som ikke oppfyller kriteriene for LAR, eller som foretrekker annen behandling, kan tilbys gradvis nedtrapping kombinert med støttesamtaler.

Oppfølging i LAR

Ved oppstart i LAR vil du få tilbud om et helhetlig rehabiliteringstilbud, som i tillegg til medisin kan omfatte f.eks. hjelp til bolig, aktivitet, utdanning, arbeid og nettverk.

Du har rett på en individuell plan, og en ansvarsgruppe vil i de fleste tilfeller bli opprettet rundt deg. Ansvarsgruppen kan for eksempel bestå av ruskonsulent fra kommunen, fastlegen din og LAR-konsulent i tillegg til deg selv.

Det skal legges stor vekt på hva som er dine mål og hva som er viktig for deg.

Rehabilitering i LAR er for de fleste en langvarig behandling som vil kunne vare hele livet. LAR er et samarbeid mellom pasienten, spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten i kommunen og pasientens fastlege.

Behandlingsinnsatsen må tilpasses den enkeltes ønsker og behov, og vil variere avhengig av dette. Pasientenes reelle medvirkning i sin egen behandling og tilfriskning er viktig.

Legemidler som brukes i LAR

I hovedsak brukes to morfinlignende legemidler i LAR: buprenorfin og metadon. Både buprenorfin og metadon har vist seg å være effektive legemidler i LAR, og begge har vært brukt i mange år.

Noen få kan oppleve bivirkninger av metadon eller buprenorfin. Pasientens erfaringer, ønsker og behov skal vektlegges ved valg av legemiddel og behandlingsplan, og for pasienter som har vesentlige bivirkninger kan det bli vurdert å bruke langtidsvirkende morfin i stedet.

Det er legen i LAR som tar den endelige beslutningen.

Lavterskel LAR

For noen rusmiddelavhengige kan det være vanskelig å delta i LAR slik det ordinære tilbudet er organisert. I de største byene er det derfor etablert et lavterskeltilbud som pasienten kan oppsøke uten henvisning fra lege eller andre.

Lavterskel LAR-enheter er innrettet slik at opptrapping kan tilbys, For noen rusmiddelavhengige kan det være vanskelig å delta i LAR slik det ordinære tilbudet er organisert.

I de største byene er det derfor etablert et lavterskeltilbud som pasienten kan oppsøke uten henvisning fra lege eller andre. 

Du kan lese mer om lavterskel LAR i denne rapporten fra SERAF.

Forskning om LAR

LAR bidrar til å redusere dødelighet, forhindre overdoser og pasienter i LAR har en betydelig nedgang i kriminalitet sammenlignet med tidligere. Du finner mer informasjon om forskning på LAR på denne siden fra Universitetet i Oslo.

proLAR Nett - Nasjonalt forbund for folk i LAR

Brukerorganisasjonen proLAR Nett er av og for brukere av LAR.

RUSinfo

915 08 588

Hverdager kl. 11:00 - 18:00

Ring eller chat med RUSinfo helt anonymt, og få svar på det du lurer på om rus.

Ivareta – pårørende berørt av rus

800 40 567

Trenger du råd eller noen å snakke med? Ring støttetelefonen for pårørende.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert mandag 13. juni 2022