Rett til kontaktlege

Du kan ha rett til å få en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten dersom du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid.

Lege med stetoskop

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som sørger for at oppfølgingen av pasienter blir bedre, tryggere og mer effektiv.

Informasjon om rettigheten

Retten til kontaktlege står i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 a. Når sykehuset eller helseinstitusjonen vurderer at du har rett til kontaktlege får du informasjon om det.

Både vilkårene om alvorlighet og varighet må være oppfylt for at du har rett til kontaktlege. Etter vurderingen skal du så snart som mulig få vite hvem som er din kontaktlege.

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til kontaktlegen er å:

  • være din faste, medisinskfaglige kontakt gjennom pasientforløpet
  • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
  • holde seg informert om status i behandlingen din
  • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
  • informere deg og pårørende
  • være tilgjengelig for deg og helsepersonell i medisinske spørsmål

Ta kontakt med helsepersonellet eller avdelingen som behandler deg om det er utfordringer med pasientforløpet.

Rett til kontaktlege gjelder innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Klagemulighet

Dersom du ikke har fått rett til kontaktlege kan du klage på vurderingen, etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. Klagen skal sendes til sykehuset eller institusjonen som har tatt avgjørelsen.

Retningslinjer og regelverk

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten (Helsedirektoratet)

Pasient- og brukerrettighetsloven §2-5 a. - Rett til kontaktlege (Lovdata)

Pasieanta- ja geavaheaddjeáittardeaddji (dárogillii)

Áittardeaddji veahkeha du gažaldagaiguin dearvvašvuođabálvalusaid birra, ja addá ráđi ja bagadusa vuoigatvuođaidat birra.

Dearvvašvuođa ja fuolahusdepartemeanta (lovdata.no)

Pasieanta- ja geavaheaddjevuoigatvuođaid láhka sisttisdoallá riektenjuolggadusaid vuoigatvuođaid birra mat pasieanttain ja geavaheddjiin leat dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusaid guovdu.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Rett til kontaktlege. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2022 skábmamánnu 23, gaskavahkku [vižžon 2024 suoidnemánnu 23, maŋŋebárga]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/rettigheter/kontaktlege/

Maŋimusat ođastuvvon 2022 skábmamánnu 23, gaskavahkku