Rett til ny vurdering

Hvis du har fått avslag, eller er uenig i spesialisthelsetjenestens vurdering av henvisningen din, kan du be om en ny vurdering.

Når kan du be om ny vurdering?

  • Du har fått avslag på henvisningen din, med beskjed om at du ikke har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. 
  • Du er uenig i fristen du har fått for seneste oppstart av helsehjelpen. 
  • Du er uenig i diagnosen eller hvor alvorlig sykdommen er. 
  • Du er uenig i det foreslåtte behandlingsopplegget.

Du trenger ikke begrunne ønsket om en ny vurdering. Du kan bare be om ny vurdering én gang for samme tilstand.

Hvordan be om ny vurdering?

Hvis du ønsker en ny vurdering kan du ta det opp med legen som sendte henvisningen. Legen vurderer om det er grunnlag for å be om en ny vurdering eller ikke. Hvis legen mener du bør få en ny vurdering, sender legen en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten. Du kan velge hvor legen skal sende henvisningen. En fornyet vurdering må sendes til et behandlingssted som har rett til å vurdere henvisninger. 

Hvis fastlegen mener du ikke har faglig grunnlag for å be om en ny vurdering, kan du ikke kreve å få det. Men fastlegen må gi en grundig begrunnelse. Hvis du er uenig med fastlegen kan du klage til Statsforvalteren.

Hvordan gjøres den nye vurderingen?

Spesialisthelsetjenesten vurderer den nye henvisningen på selvstendig grunnlag, og etter samme kriterier som de vurderer alle andre henvisninger. Svarfristen på 10 virkedager gjelder ikke for ny vurdering.

Legen som gjør den nye vurderingen

  • skal avgjøre om du har behov for og krav på helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten eller ikke
  • skal eventuelt/i så fall sette en fristdato for når helsehjelpen senest skal starte 

Legen som gjør den nye vurderingen må også vurdere om henvisningen og sakens dokumenter gir nok informasjon for å ta en beslutning, eller om du må komme inn til nye undersøkelser. Du har ikke krav på nye undersøkelser med mindre det er nødvendig for at du skal få forsvarlig hjelp. 

Ny vurdering er noe annet enn en klage, og den nye vurderingen er ikke nødvendigvis bedre enn den opprinnelige. Du kan, i samråd med henvisende lege, selv velge hvilken av vurderingene som skal gjelde. Her er det viktig å huske at behandlingsforløpet som skisseres av behandlingsstedet du velger, ikke er bindende for et annet behandlingssted.

Kan du klage?

Du kan bare be om ny vurdering én gang for samme tilstand. Hvis du får avslag på henvisningen på nytt, kan du klage til Statsforvalteren (statsforvalteren.no). Statsforvalteren kan overprøve alle sider av saken. 

Du kan også klage hvis du mener at

  • retten til fornyet vurdering ikke er innfridd
  • den nye vurderingen er gjennomført på en uforsvarlig måte
  • du er uenig i fristen for oppstart av helsehjelpen, diagnosen eller behandlingsopplegget du har fått 

Pasieanta- ja geavaheaddjeáittardeaddji (dárogillii)

Áittardeaddji veahkeha du gažaldagaiguin dearvvašvuođabálvalusaid birra, ja addá ráđi ja bagadusa vuoigatvuođaidat birra.

 Rett til fornyet vurdering. Helsedirektoratet.no, 2020.

Sisdoalu lea almmuhan Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Rett til ny vurdering. [Interneahtta]. Oslo: Dearvvašvuođadirektoráhta; ođasmahtton 2024 njukčamánnu 18, vuossárga [vižžon 2024 geassemánnu 13, duorasdat]. Oažžumis dáppe: https://www.helsenorge.no/se/rettigheter/sykehus-og-spesialist/rett-til-ny-vurdering/

Maŋimusat ođastuvvon 2024 njukčamánnu 18, vuossárga