Pakkeforløp for kreft

Ved begrunnet mistanke om kreft vil legen henvise deg til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for deg og dine pårørende. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Pasient er i samtale med lege

Formålet med pakkeforløpene er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnede forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Det legges stor vekt på at du som pasient skal få god informasjon og mulighet til brukermedvirkning.

Pakkeforløpene omfatter utredning, behandling og oppfølging. Pakkeforløpene beskriver også rehabilitering, symptomlindrende behandling (palliasjon), støttebehandling og sykepleie.

Hva skjer når jeg har blitt henvist til et pakkeforløp?

Ved begrunnet mistanke om kreft sender fastlegen eller annen lege henvisning til sykehuset for videre utredning i spesialisthelsetjenesten. Bakgrunnen for dette er at legen ikke kan utelukke at du har kreft eller annen alvorlig sykdom. Pakkeforløp for kreft starter når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen.

Når du møter til første undersøkelse på sykehuset eller hos lege, får du informasjon om hvilke undersøkelser som er aktuelle for deg, og når de skal gjøres. Målet med undersøkelsene er å avklare om du har kreft eller ikke.

I løpet av utredningen vil enten mistanken om kreft bli bekreftet, og du får en kreftdiagnose, eller mistanken blir avkreftet. Det kan også skje at du blir henvist videre til utredning for annen sykdom enn kreft.

Hvis utredningen viser at du har kreft, får du informasjon om mulig behandling og hva som skal skje videre. Beslutning om din behandling tas i samråd med deg, vanligvis basert på vurdering i et tverrfaglig teammøte.

Hvilken behandling du vil få avhenger av diagnosen din, men dekker primærbehandling og planlagt etterbehandling. Dette kan inkludere:

  • kirurgi
  • stråleterapi
  • medikamentell behandling
  • aktiv oppfølging/monitorering
  • symptomlindrende behandling
  • eventuelt ingen behandling

Oppfølging inkluderer kontroller hos fastlege og/eller i spesialisthelsetjenesten.

Forløpstidene i pakkeforløp for kreft

I pakkeforløpene er det definert hvor mange dager de enkelte delene av utredningen bør ta:

  • Fase 1: Tiden fra sykehuset mottar din henvisning til du møter for start av utredning.
  • Fase 2: Tiden fra du møter for utredning til utredningen din er ferdig.
  • Fase 3: Tiden fra det er fastslått at du har kreft og er ferdig utredet og til behandlingen starter.

Dette kalles forløpstider. Forløpstider er ikke juridisk bindende. Det vil si at du ikke har rett til/krav på å bli utredet innen forløpstiden for din diagnose, men det er et mål å holde disse fristene og unngå unødige ikke-medisinske forsinkelser.

For noen vil det være medisinske grunner til at forløpet bør være lenger eller kortere enn tidene som er oppgitt i pakkeforløpet. En årsak kan være at du har annen sykdom som må utredes, stabiliseres eller behandles før utredning og eventuelt behandling mot kreft kan gjennomføres. Av og til ønsker pasienten selv å utsette utredningen eller behandlingen.

Forløpskoordinatoren skal sikre oppfølgingen din

Alle helseforetak/sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren har ansvar for å sette opp dine timer, og skal være din kontaktperson.

Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet. Det vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødig ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

Hvem kan svare på spørsmål om hva?

Du kan kontakte forløpskoordinator om praktiske spørsmål rundt utredningen, timer og lignende. Forløpskoordinatoren er ofte en sykepleier, men kan også ha en annen yrkesbakgrunn.

Legen som henviser deg inn i pakkeforløp for kreft informerer deg om hva pakkeforløp er og hva du kan forvente. Har du spørsmål om pakkeforløp for kreft, kan du ta kontakt med fastlegen, forløpskoordinator eller lege i spesialisthelsetjenesten.

Det er alltid legen som svarer på medisinske spørsmål.

Hvilke kreftformer finnes det pakkeforløp for?

Det er utarbeidet pakkeforløp for 28 ulike krefttyper. I listen under finner du lenker til Helsedirektoratets brosjyrer med pasientinformasjon om utredning i pakkeforløp. Brosjyrene kan lastes ned i PDF-versjon, og er tilgjengelige på bokmål og engelsk. Noen finner du også på samisk.

Informasjon om kreft på tegnspråk

På KreftTegn finner du en rekke filmer med informasjon om kreft rettet mot døve.

Oppslagsverk om kreft (kreftlex.no)

Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-graf, foto, tegninger og video.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert onsdag 25. november 2020