Tilgjengelegheit på helsenorge.no

Helsenorge er opptatt av tilgjengelegheit og universell utforming. Vi ønskjer å levere betre enn krava, der det er mogleg.

Slik arbeider vi med universell utforming

Norsk helsenett (NHN) er ansvarleg for drift og utvikling av helsenorge.no. Vi arbeider aktivt med universell utforming gjennom testing av løysingane vi publiserer, og tiltak for å bevisstgjere alle i organisasjonen om universell utforming. Vi arbeider med universell utforming i alle ledd av organisasjonen: design, innhald, utvikling og testing.

NHN har dedikerte fagpersonar som arbeider med universell utforming, held kurs og produserer informasjon om ulike aspekt innan universell utforming, mellom anna overfor helseføretaka i Noreg.

Vi jobbar kontinuerleg med å rette feil som oppstår og forbetre oss.

Tilgjengelegheitserklæring

Alle offentlege verksemder skal ha ei tilgjengelegheitserklæring for nettstadene sine. Tilgjengelegheitserklæringa gir ein status på kor tilgjengeleg helsenorge.no er og på kva område vi ikkje oppfyller dagens regelverk.

Vi har innhald på helsenorge.no som ikkje er universelt forma ut. I tilgjengelegheitserklæringa gjer vi greie forkva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Vi tek omsyn til krava slik dei er oppgitt i EUs webdirektiv (WAD) og i WCAG 2.1-standarden.

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå dykk som bruker sidene våre.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt forma ut?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Slik kan du kontakte oss:

Innhaldet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Tilgjengelegheit på helsenorge.no. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 1. februar 2024 [henta torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/tilgjengelighet/

Sist oppdatert torsdag 1. februar 2024