Grensearbeider i EU/EØS-land

Er du grensearbeider, har du rett til helsetjenester – inkludert planlagt behandling – både i landet du arbeider i og i bostedslandet ditt.

En tannlege på jobb

En grensearbeider er en arbeidstaker eller en selvstendig næringsdrivende som daglig, eller minst ukentlig, returnerer til landet hen bor i.

Familiemedlemmer

Familiemedlemmer en grensearbeider forsørger, har rett til planlagte helsetjenester i landet de bor i. Disse utgiftene skal dekkes av trygdemyndighetene i arbeidslandet.

Ved opphold i øvrige EU/EØS-land kan familiemedlemmene motta nødvendig helsehjelp ved å vise fram Europeisk helsetrygdkort fra Norge.

Pensjon

Hvis du er pensjonert grensearbeider, kan du ha rett til å fortsette en påbegynt medisinsk behandling i landet der du sist arbeidet eller drev selvstendig virksomhet. Dette gjelder deg som har blitt pensjonist etter 1. juni 2012. 

Med uttrykket «fortsettelse av behandling» menes fortsatt undersøkelse, diagnostisering og behandling av en sykdom.

Vær oppmerksom på at ikke alle pensjonsformer, for eksempel avtalefestet pensjon (AFP), gir deg denne rettigheten.

For å få bekreftet at du har rett til fortsatt planlagt behandling, må du søke Helfo om rettighetsdokument S3:

Eksempel

Gina bor i Strømstad, men har ukependlet til Fredrikstad der hun har arbeidet som sykepleier i en årrekke. Etter å ha vært til utredning og fått konstatert hofteleddsartrose, har hun valgt å ta ut pensjon, men etter eget ønske skal hun få satt inn hofteprotese på et sykehus i Norge. Gina søker Helfo om rettighetsdokument S3 og får behandlingen dekket av folketrygden.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Grensearbeider i EU/EØS-land. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 26. mars 2024 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/grensearbeider/

Sist oppdatert tirsdag 26. mars 2024