Fysioterapi i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til fysioterapi i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

En behandler viser en kvinne øvelser

1

Før du reiser

Hvis du har mottatt behandling hos fysioterapeut i EU/EØS, kan du få dekket deler av utgiftene dine tilsvarende hva du ville fått av det offentlig i Norge.

Du får kun dekket nødvendige utgifter til behandling som er av vesentlig betydning for din sykdom og funksjonsevne. Behandlingens innhold og omfang må være tilsvarende det du ville ha fått dekket i Norge.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Dersom du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land og det oppstår en situasjon som gjør at du trenger nødvendig helsehjelp, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort. Dette vil også kunne gjelde fysioterapi.

Hvis du planlegger å motta helsehjelp i Storbritannia, les om konsekvenser av brexit her.

Eksempel

Janne har vondt i skulderen. Hun har fått behandling hos fysioterapeut i Norge, men ønsker nå å fortsette med behandling i et annet EU/EØS-land i forbindelse med ferie.

2

Hva kan du få dekket?

Du får kun dekket utgifter til behandling som du også ville fått dekket av det offentlige i Norge.

Du kan bare få dekket det antall behandlinger du normalt sett ville blitt tilbudt dersom du hadde gått til en fysioterapeut med driftstilskudd i Norge.

Du kan få refundert utgifter tilsvarende det du ville fått dekket i Norge. Det innebærer at du må betale en egenandel. Hvis fysioterapeuten har tilleggskompetanse i for eksempel manuellterapi eller psykomotorisk fysioterapi, må du betale en høyere egenandel.

I Norge dekkes fysioterapi etter takster. Et besøk hos fysioterapeuten kan innebære flere slike takster.

Når du går til en fysioterapeut i et annet EU/EØS-land, må du legge ut for hele behandlingen selv og søke refusjon i etterkant. På regningen må det fremgå hvilken behandling som er utført, slik at Helfo kan bruke norske takster for å komme frem til hvor mye du skal ha i refusjon.

Behandlingsreiser i regi av spesialisthelsetjenesten dekkes ikke

Fysioterapi som blir utført i utlandet som en del av et behandlingsopplegg i regi av spesialisthelsetjenesten i Norge, dekkes ikke etter denne ordningen. En pasient som har fått innvilget en behandlingsreise til utlandet betalt av spesialisthelsetjenesten, vil kunne motta behandlinger hyppigere enn det primærhelsetjenesten dekker. Du vil ikke få dekket utgifter til samme behandlingsomfang som personer som har fått innvilget en slik behandlingsreise. 

Behandling som dekkes av Helfo

Fysioterapibehandling i andre EU/EØS-land kan være dyrere eller rimeligere enn i Norge. Du kan få dekning etter norske takster, men du vil aldri få dekket mer enn dine faktiske utgifter.

Vær oppmerksom på at ikke all behandling som gis på utenlandske behandlingssteder gir deg rett til dekning av utgiftene dine i Norge. Dette er behandlingsformene som dekkes:  

 • øvelsesbehandling/bløtvevsbehandling/massasje
 • pulsatorbehandling
 • kortbølge/mikrobølge/laser
 • elektroterapi
 • ultralyd
 • traksjonsbehandling
 • manuellterapi
 • psykomotorisk fysioterapi
 • medisinske bad og pakninger
 • aktiv oppvarming
 • øvelsesbehandling i grupper
 • gruppebehandling i basseng

For at du skal ha krav på å få dekket fysioterapibehandling, gjelder blant annet følgende regler:

 • Under en individuell behandlingstime skal du ha fysioterapeutens fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. Fysioterapeuten kan ikke behandle flere pasienter samtidig.
 • Aktiv oppvarming som gjennomføres på egenhånd før individuell behandling, regnes ikke som en del av behandlingstiden, og har egen takst.
 • Dersom du skal ha behandling i gruppe, må du først ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling. Antall deltakere skal ikke overstige 10 personer. Dette er for at fysioterapeuten skal ha mulighet til å følge opp hver enkelt deltaker i gruppen. Fysioterapeuten må være tilstede under hele gruppebehandlingen.
 • Utgifter til veiledet trening dekkes dersom fysioterapeuten vurderer at du ikke vil få et tilfredsstillende resultat ved egentrening. Du må få et individuelt tilpasset treningsprogram på minst 30 minutter. Fysioterapeuten skal være tilgjengelig for råd og veiledning.
 • Du vil ikke få refusjon for bestilte timer du ikke har møtt til.
Har du en NAV-godkjent yrkesskade, kan du i tillegg til å få dekket behandlingen også få dekket egenandelene dine. Behandlingen må være relatert til skaden. I søknaden må du legge ved vedtak om godkjent yrkesskade. 

Eksempel

Janne trenger øvelsesbehandling og massasje. Hun får ikke dekket mer enn det taksten i Norge er på behandlingstidspunktet, og heller ikke mer enn det hun faktisk har betalt. Hvis Janne ikke har frikort, blir hun fratrukket en egenandel.

3

Du må selv finne en behandler

Du må finne en fysioterapeut i et annet EU/EØS-land​.

Behandleren må ha gyldig offentlig autorisasjon og adgang til å praktisere i det aktuelle landet. Det er ditt ansvar å sjekke ut dette på forhånd.
Å ha autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen. At behandleren har adgang til å praktisere, betyr at behandleren har tillatelse til å utføre yrket sitt i behandlingslandet.
 
Eksempelvis må behandlere i Spania
 • ha offentlig autorisasjon i Spania
 • være medlem i Council of Physiotherapists

Eksempel

Janne drar på ferie til Spania, og vet hun har behov for fysioterapibehandling i forbindelse med ferien. Hun har søkt på internett og funnet et fysioterapiinstitutt hun ønsker å benytte. Janne får bekreftet av instituttet at behandleren hun skal gå til, har offentlig godkjent autorisasjon og lov til å praktisere i Spania.

4

Husk dokumentasjon!

Du må huske på å få med deg riktig dokumentasjon før du søker om refusjon fra Helfo.

​Når behandlingen er utført, må du sørge for å få med deg

 • epikrise eller lignende dokumentasjon fra din utenlandske behandler der diagnose, begrunnelse for valgt behandling og resultat av behandlingen fremkommer
 • original spesifisert faktura fra behandlingsstedet der det for hver behandling fremkommer navn på behandler,  type behandling, behandlingsdato, tidspunkt, tidsbruk og pris
 • originale kvitteringer for alle utgifter eller annen dokumentasjon som viser at utgiftene er betalt

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Janne reiser til Spania og har sjekket ut at fysioterapeuten er autorisert og har rett til å praktisere i Spania. Hun har bedt om at behandleren spesifiserer fakturaen og at hver enkelt behandling blir spesifisert med navn på behandler, type behandling, behandlingsdato, tidspunkt, tidsbruk og pris. I tillegg ber hun fysioterapeuten om å skrive en epikrise hun kan legge ved søknaden.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn om du ville reist til nærmeste behandlingssted i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning, må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Dersom du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Janne bor i Å i Lofoten. Nærmeste behandlingssted i Norge ville vært Leknes. Selv om Janne skal til utlandet, får hun altså kun dekket reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Å-Leknes-Å. Hun sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

6

Send søknad digitalt til Helfo

Når behandlingene er gjennomført, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil tolv uker. 

Eksempel

Janne sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder. 

7

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette gjelder også dersom helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen her.​

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert torsdag 17. november 2022