Fysioterapi i EU/EØS

Du kan få refundert deler av utgifter til fysioterapi i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre for å få refusjon. Søknadsskjema finner du på steg 6.

En behandler viser en kvinne øvelser

1

Før du reiser

Hvis du har mottatt behandling hos fysioterapeut i EU/EØS, kan du få dekket deler av utgiftene dine tilsvarende hva du ville fått av det offentlige i Norge.

Du får bare dekket nødvendige utgifter til behandling som er av vesentlig betydning for din sykdom og funksjonsevne. Behandlingens innhold og omfang må være tilsvarende det du ville ha fått dekket i Norge.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Hvis du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land og det oppstår en situasjon som gjør at du trenger nødvendig helsehjelp, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort. Dette vil også kunne gjelde fysioterapi.

Eksempel

Janne har vondt i skulderen. Hun har fått behandling hos fysioterapeut i Norge, men ønsker nå å fortsette med behandling i et annet EU/EØS-land i forbindelse med ferie.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia er ikke lenger medlem av EU/EØS. Fra 1. januar 2021 vil bare enkelte persongrupper ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp.

Les mer om konsekvenser av brexit her.

2

Hva kan du få dekket?

Du får bare dekket utgifter til behandling som du også ville fått dekket av det offentlige i Norge.

Du kan bare få dekket utgifter til behandling som tilsvarer den du ville fått hvis du hadde gått til en fysioterapeut med driftstilskudd i Norge. Du vil med andre ord ikke kunne få dekket utgifter til annen type behandling eller mer behandling enn du ville fått her.

Beløpet du får refundert, er begrenset til det behandlingen ville kostet for det offentlige i Norge. Kostnader for fysioterapibehandling beregnes etter norske offentlige takster:

  • Hvis du har betalt mer enn beregnet kostnad i Norge, vil refusjonsbeløpet være lavere enn det du har betalt for helsehjelpen.
  • Hvis du har betalt mindre enn beregnet kostnad i Norge, vil refusjonsbeløpet tilsvare de faktiske utgiftene dine.

Behandlingsreiser i regi av spesialisthelsetjenesten dekkes ikke

Fysioterapi som blir utført i utlandet som en del av et behandlingsopplegg i regi av spesialisthelsetjenesten i Norge, dekkes ikke etter denne ordningen. En pasient som har fått innvilget en behandlingsreise til utlandet betalt av spesialisthelsetjenesten, vil kunne motta behandlinger hyppigere enn det primærhelsetjenesten dekker. Du vil ikke få dekket utgifter til samme behandlingsomfang som personer som har fått innvilget en slik behandlingsreise.

Eksempel

Janne trenger øvelsesbehandling og massasje. Hun får ikke dekket mer enn hva det offentlige ville dekket i Norge på behandlingstidspunktet, og heller ikke mer enn det hun faktisk har betalt.

3

Du må selv finne en behandler

Du må finne en fysioterapeut i et annet EU/EØS-land​.

Behandleren må ha gyldig offentlig autorisasjon og adgang til å praktisere i det aktuelle landet. Det er ditt ansvar å sjekke ut dette på forhånd.

Å ha autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen. At behandleren har adgang til å praktisere, betyr at behandleren har tillatelse til å utføre yrket sitt i behandlingslandet.

 

Eksempelvis må behandlere i Spania

  • ha offentlig autorisasjon i Spania
  • være medlem i Council of Physiotherapists

Eksempel

Janne drar på ferie til Spania og vet at hun har behov for fysioterapibehandling i forbindelse med ferien. Hun har søkt på internett og funnet et fysioterapiinstitutt hun ønsker å benytte. Janne får bekreftet av instituttet at behandleren hun skal gå til, har offentlig godkjent autorisasjon og lov til å praktisere i Spania.

4

Husk dokumentasjon!

Husk å få med deg riktig dokumentasjon før du sender søknad til Helfo.

​Når du skal søke Helfo om refusjon, trenger du

  • epikrise eller lignende dokumentasjon fra din utenlandske behandler der diagnose, begrunnelse for valgt behandling og resultat av behandlingen fremkommer – epikrisen må gjelde behandlingen du søker refusjon for, gamle epikriser godkjennes ikke
  • original spesifisert faktura fra behandlingsstedet der det for hver behandling fremkommer navn på behandler,  type behandling, behandlingsdato, tidspunkt per behandling, tidsbruk og pris  – ved gruppebehandling må i tillegg antall deltakere fremgå 
  • originale kvitteringer for alle utgifter eller annen dokumentasjon som viser at utgiftene er betalt
  • dokumentasjon på behandlerens autorisasjon og eventuelt på behandlerens tilleggsutdanning (for eksempel manuellterapi)

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Janne ber om at behandleren spesifiserer fakturaen og at hver enkelt behandling blir spesifisert med navn på behandler, type behandling, behandlingsdato, tidspunkt, tidsbruk og pris. I tillegg ber hun behandleren om å skrive en epikrise hun kan legge ved søknaden.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn om du ville reist til nærmeste behandlingssted i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Hvis du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Janne bor i Å i Lofoten. Nærmeste behandlingssted i Norge ville vært Leknes. Selv om Janne skal til utlandet, får hun altså bare dekket reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Å-Leknes-Å. Hun sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingene er gjennomført, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut følgende skjema og sende det til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil tolv uker. 

Eksempel

Janne sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder. 

7

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette gjelder også hvis helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen her.​

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Fysioterapi i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet fredag 1. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/fysioterapi-i-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023