Kjøp av legemidler i EU/EØS til infertilitetsbehandling

Du kan få refundert utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling når du har betalt egenbetalingssummen på 20 176 kroner (2024). Dette gjelder også når legemidlene er kjøpt i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 3.

Flere pillebrett

1

Dine rettigheter

Du kan få dekket utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling tilsvarende hva du ville ha fått dekket i Norge. Vær oppmerksom på at du må betale den samme egenbetalingssummen som i Norge.

Les mer om hva du må gjøre for å få refundert utgifter til legemidler kjøpt i Norge på siden om ufrivillig barnløshet og infertilitetsbehandling

Du må være kvinne som er gift, samboer i ekteskapslignende forhold eller enslig. Du regnes bare som enslig hvis du ikke bor sammen med andre voksne.

Du og din eventuelle partner må oppfylle vilkårene for behandling av barnløshet i bioteknologiloven. Det er den av dere som får utført legemiddelbehandlingen, som anses som søker og har rett til å få dekket utgifter. Søknaden og egenerklæringen (se steg 2) skal imidlertid underskrives av både søker og partner.

For å få dekket utgifter til legemidler ved infertilitetsbehandling må du og din eventuelle partner oppfylle flere vilkår. Du/dere må

  • oppfylle bioteknologilovens vilkår for infertilitet
  • få infertilitetsbehandling som ikke er i strid med bioteknologiloven
  • bruke legemidler som er markedsført i Norge eller som har samme virkestoff som legemidler med markedsføringstillatelse i Norge
  • ha resept på legemidlene

Skal du få utgifter til behandling, må du være medlem av folketrygden.

Hvis du anses å være bosatt i et annet EU/EØS-land, kan du ikke få stønad fra Helfo til behandling i det landet du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om når man regnes som bosatt i et annet land og hvilke andre personer som kan ha rett til å benytte seg av ordningen.

Du kan til sammen få legemidler for inntil tre forsøk per barn, enten i Norge eller i utlandet.

Hvis du også skal motta infertilitetsbehandling i et annet EU/EØS-land, gjelder det egne regler for å få dekket utgifter til selve infertilitetsbehandlingen. Les mer om infertilitetsbehandling i et annet EU/EØS-land her.

Eksempel

Gro og Magnus er gift og skal få utført infertilitetsbehandling. De har resept på nødvendige legemidler og velger å kjøpe dem under et ferieopphold i Danmark.

Ingen forhåndsvurdering

Du kan ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Husk dokumentasjon!

Det er viktig at du har all nødvendig dokumentasjon.

For å søke om å få dekket utgifter trenger du følgende dokumentasjon: 

  • kopi av resept eller annen dokumentasjon som viser at legemidlene er kjøpt på resept
  • kvittering eller annen dokumentasjon som viser at utgiften er betalt
  • kopi av pakning som viser virkestoff
  • original spesifisert faktura med legemidlets navn, antall pakninger og pris

Helfo kan ha behov for ytterligere dokumentasjon. Det kan derfor være lurt å få med seg kopi av journal eller epikrise hvis legemidlene er benyttet i forbindelse med behandling utført i utlandet.

Har du fått utført den assisterte befruktningen i utlandet?

Da må du i tillegg legge ved

  • en barneomsorgsattest fra politiet i Norge
  • følgende skjema fylt ut og signert av behandlende lege:

Eksempel

Gro og Magnus sørger for å få legeerklæring fra behandlende lege.

3

Send søknad til Helfo

Når du og din eventuelle partner oppnår og passerer egenbetalingssummen på 20 176 kroner (2024), kan dere søke Helfo om refusjon. Dette gjør du/dere ved å sende inn alle kvitteringer innen seks måneder fra den datoen du/dere passerer egenbetalingssummen.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

For nye utgifter etter dette må søknad om refusjon sendes innen seks måneder etter hvert enkelt legemiddelkjøp.

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». 

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og send dette sammen med signert

og annen dokumentasjon til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Gro og Magnus kjøper legemidler, og utgiftene overstiger 20 176 kroner. De sender inn søknad med nødvendig dokumentasjon ved å bruke digitalt skjema. De vet at de må sende inn søknad innen seks måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Kjøp av legemidler i EU/EØS til infertilitetsbehandling. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 1. januar 2024 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/kjop-av-legemidler-ved-infertilitetsbehandling-i-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 1. januar 2024