Infertilitets­behandling i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til infertilitetsbehandling utført i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Kvinne ser i et mikroskop

1

Dine rettigheter

Du kan søke om refusjon for utgifter til infertilitetsbehandling utført i et annet EU/EØS-land. Du kan få dekket utgifter tilsvarende hva du ville fått i Norge.

Du må være kvinne som er gift, samboer i ekteskapslignende forhold eller enslig. Du regnes bare som enslig hvis du ikke bor sammen med andre voksne.

Du og din eventuelle partner må oppfylle vilkårene for behandling av barnløshet i bioteknologiloven.

Hvis du ikke kan dokumentere at du har fått et tilbud fra den offentlige helsetjenesten i Norge, må Helfo vurdere om du ville ha fått et tilbud i Norge. I denne vurdering vil din helsetilstand og alder være viktige momenter. Øvre aldersgrense i bioteknologiloven er fylte 46 år.

Enten du får behandlingen i Norge eller i utlandet, kan du totalt sett bare få dekket utgiftene for inntil tre forsøk per barn. Les mer om ufrivillig barnløshet, ulike typer behandlinger som dekkes, og hva som anses for å være ett forsøk.

Skal du få dekket utgifter til behandling, må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer.

Hvis du anses å være bosatt i et annet EU/EØS-land, kan du ikke få stønad fra Helfo til behandling i det landet du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Hvis du planlegger å motta helsehjelp i Storbritannia, les om konsekvenser av brexit her

Henvisning og barneomsorgsattest (politiattest)

Planlegger du å reise til utlandet for å få helsehjelp, må du først få henvisning fra helsepersonell i Norge.

Du må også få en barneomsorgsattest fra politiet i Norge som du sender til Helfo sammen med søknad om forhåndstilsagn eller refusjon for utgifter.

Forhåndstilsagn

For å redusere den økonomiske risikoen for deg har du anledning til å søke Helfo om forhåndstilsagn. Les mer om dette på nettsiden «Sykehusbehandling og andre spesialisthelsetjenester i EU/EØS-land». Her finner du også informasjon om hvilken risiko som er forbundet med å benytte seg av behandling i utlandet. 

Før oppstart av behandling trenger du legemidler. For mer informasjon om refusjon av utgifter til legemidlene, les her.​

Eksempel

Tina og Henriette er samboere og ønsker seg barn. De har henvisning fra lege, og de har fått brev fra Sykehuset i Vestfold som bekrefter at de har krav på infertilitetsbehandling. Paret har venner som har fått infertilitetsbehandling i Danmark, og de ønsker å prøve dette.

2

Du må selv finne en behandler

Du må selv finne en behandler i et annet EU/EØS-land.

Når du har funnet et sykehus eller en klinikk, må du forsikre deg om at behandlerne har spesialistgodkjenning og gyldig offentlig autorisasjon i det aktuelle landet. Det betyr at behandlerne må ha rett til å praktisere i det landet behandlingen utføres. Det er ditt ansvar å dokumentere dette.

Du må også dokumentere at behandlingsstedet eller behandleren har lisens til å utføre infertilitetsbehandling i henhold til landets lover.

Eksempel

Tina og Henriette har funnet en privat infertilitetsklinikk i Danmark de vil benytte seg av. De tar kontakt med klinikken og får et tilbud som omfatter pris og beskrivelse av behandlingen. Tina og Henriette velger å søke Helfo om forhåndstilsagn for å være sikre på hva de vil få dekket. De får søknaden innvilget av Helfo.

Før paret reiser, forsikrer de seg om at behandlerne og behandlingsstedet de gjøre en avtale med har de nødvendige lisenser, autorisasjoner og spesialistgodkjenninger i orden. De vet at de må ha med dokumentasjon tilbake til Norge på at alle behandlerne de har vært hos, har rett til å praktisere i Danmark.

Er du i tvil?

De aller fleste som er bosatt i Norge, kan få refundert utgifter til behandling i EU/EØS. Dette gjelder også andre medlemmer i den norske folketrygden. Gjelder ikke dette deg, eller er du i tvil?

3

Hva kan du få dekket?

Hvis alle vilkårene er oppfylt, kan du få refundert utgifter med inntil tilsvarende beløp som helsehjelpen ville ha kostet i det offentlige helsevesenet i Norge.

Vær derfor oppmerksom på at refusjonsbeløpet kan være lavere enn det du har betalt for helsehjelpen. Hvis du har lavere utgifter enn beregnet kostnad i Norge, vil refusjonsbeløpet tilsvare de faktiske utgiftene dine.

Helsehjelpen må enten være lik eller sammenlignbar med den helsehjelpen du ville fått i den offentlige helsetjenesten i Norge. Du vil med andre ord ikke kunne få annen eller mer behandling enn det den norske spesialisthelsetjenesten tilbyr deg.

Eksempel

Tina og Henriette gjennomfører behandlinger som tilsvarer det de ville fått i Norge. De vil derfor få refundert utgifter med inntil det beløpet behandlingen ville ha kostet i det offentlige helsevesenet i Norge.

4

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn om du ville reist til nærmeste behandlingssted i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel dere har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se steg 5 og 6. Hvis du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Tina og Henriette bor i Holmestrand. Nærmeste behandlingssted i Norge ville vært Oslo, og reiseutgiftene i Danmark vil derfor bli dekket tilsvarende Holmestrand-Oslo-Holmestrand.

5

Husk dokumentasjon!

Det er viktig at du får med deg all nødvendig dokumentasjon fra behandlingsstedet i utlandet.

Dette er dokumentasjonen du må sende til Helfo etter at behandlingen er utført:

 • henvisning fra norsk helsepersonell
 • barneomsorgsattest (politiattest)
 • eventuelle journaler fra tidligere infertilitetsbehandling i Norge
 • journal/epikrise fra utlandet
 • navn på helsepersonell som behandlet deg (ved behandling utenfor sykehus)
 • original spesifisert faktura
 • original kvittering eller annen dokumentasjon på betaling, for eksempel bankutskrift
 • egenerklæringsskjema: «Egenerklæring fra søker og partner - utland (05-24.14)» (se lenger ned på siden)
 • skjema fra behandlende lege i utlandet: «Erklæring fra behandlende lege ved søknad om dekning av utgifter til infertilitetsbehandling (05-22.23)» (se lenger ned på siden)

Hvis du skal søke om refusjon for utgifter til legemidler, må du ta med deg

 • resepter
 • pakning eller kopi av pakning som viser virkestoff
 • originale kvitteringer som er spesifisert med legemidlets navn, antall pakninger og pris

Skjemaer

Dette er egenerklæringen du må legge ved søknaden om refusjon hvis du ikke bruker digitalt skjema:

Dette er skjemaet du skal ta med for signering av behandlende lege i utlandet:

Dokumentasjon og oversettelse

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Behandlingen foregår som planlagt, men Tina og Henriette må gjennomføre ett forsøk til. De får nytt tilbud fra infertilitetsklinikken for gang nummer to, og søker og får nytt forhåndstilsagn fra Helfo. De gjennomfører sitt andre forsøk, og passer på å få med seg all nødvendig dokumentasjon hjem fra Danmark.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingene er utført, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad om refusjon må sendes innen 6 måneder.

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Saksbehandlingstiden er inntil tolv uker.

Eksempel

Tina og Henriette har fått gjennomført to behandlinger i løpet av åtte måneder og venter nå barn. De har sendt inn digitale søknader om refusjon av utgifter til behandlingene sammen med nødvendig dokumentasjon for utgiftene. De har passet på å sende kvitteringer til Helfo innen seks måneder fra hver behandlingsdato.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Infertilitets­behandling i EU/EØS. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/infertilitetsbehandling-i-eu-eos/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023