Kjøp av medisinsk forbruksmateriell i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter til kjøp av medisinsk forbruksmateriell i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 4.

Hånd som holder en pakke bind

1

Dine rettigheter

Du kan få refundert utgifter til medisinsk forbruksmateriell kjøpt i et annet EU/EØS-land.

Dette gjelder bare medisinsk forbruksmateriell som gir rett til refusjon i Norge etter blåreseptordningen.

For å ha rett til å få refundert utgifter må du som hovedregel være medlem av folketrygden. I mange tilfeller kan også dine familiemedlemmer ha rett til stønad. Du kan i utgangspunktet ikke få dekket utgifter til medisinsk forbruksmateriell kjøpt i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen og om hvordan bosted vurderes. 

Du får bare refundert utgifter til forbruksmateriell som tilsvarer produktene som er oppført på produkt- og prislistene. Du må på kjøpstidspunktet fylle vilkårene for å få refusjon etter blåreseptforskriften i Norge.

Eksempel

Petra oppholder seg i utlandet i fire måneder. Petra har problemer med inkontinens. Hun har blå resept fra legen sin i Norge og kjøper bleier på apoteket. Petra forsikrer seg om at hun har kjøpt et produkt som tilsvarer det som er oppført på produkt- og prislisten.

Ingen forhåndstilsagn

Du vil ikke få en forhåndsvurdering fra Helfo på om du har rett til refusjon. Du må sende inn søknad i etterkant.

2

Hva kan du få dekket?

Du får dekket tilsvarende det du ville fått i Norge.

Du må som hovedregel ha blå resept på forbruksmateriellet for å få refusjon. Du kan få dekket forbruksmateriell som tilsvarer produktene som står oppført på produkt- og prislistene. Der står makspris for refusjon oppført. Hvis du har betalt mer enn makspris eller tilsvarende det du ville fått i Norge, må du betale mellomlegget selv.  

Les mer om blå resept her.

Eksempel

På produkt- og prislisten står makspris for refusjon oppført. Petra får dekket det samme som hun ville fått i Norge.

3

Husk dokumentasjon!

Det er viktig at du husker å få med deg riktig dokumentasjon.

Når du skal søke Helfo om refusjon, trenger du

  • kopi av blå resept (eller en annen bekreftelse fra legen din) som viser at du på kjøpstidspunktet fylte vilkårene for å få refusjon etter blåreseptforskriften i Norge
  • spesifiserte kvitteringer som inneholder produktnavn, pris og kjøpsdato fra apotek/bandasjist
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

Eksempel

Petra sørger for å ta vare på resepten og dokumentasjon på at bleiene er betalt.

4

Send søknad digitalt til Helfo

Når det medisinske forbruksmateriellet er kjøpt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». Skjema og dokumentasjon må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato.

Papirskjema

Dersom du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Petra sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder fra kjøpsdato.

5

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket).

Dette gjelder også dersom helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen her .

Innholdet er levert av Helfo

Sist oppdatert fredag 25. november 2022