AFP-pensjonister i EU/EØS og Sveits

På denne siden kan du lese om hvilke helserettigheter du som AFP-pensjonist har når du har flyttet til et annet EU/EØS-land eller Sveits.

Smilende bestefar som leker med barnebarn.

Hvis du mottar AFP og har flyttet til et annet EU/EØS-land eller Sveits, er du ikke lenger pliktig medlem i folketrygden.

Du kan undersøke med Nav om du kan få frivillig medlemskap i folketrygden før du flytter ut av Norge. Som frivillig medlem i folketrygden beholder du retten til helsetjenester i Norge. Det vil si at du også kan velge å reise hjem for å motta behandling, men du må selv dekke reiseutgiftene. 

Med frivillig medlemskap kan du også ha rett til stønad for behandling i utlandet. Det vil si at du kan få dekket deler av utgiftene du har til enkelte helsetjenester. Vi anbefaler at du i tillegg tegner en privat forsikring: Det er begrenset hvor mye stønad du vil ha rett til fra Helfo. 

Les mer på nav.no om frivillig medlemskap i folketrygden.

Mottar du privat avtalefestet pensjon samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden?

Hvis du mottar privat avtalefestet pensjon samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden, er du å anse som alderspensjonist. Du kan da søke om rettighetsdokument S1. Les om dette på siden «Pensjonister i EU/EØS og Sveits».

Send søknad til Helfo

Du som har frivillig medlemskap i folketrygden, kan søke om å få refundert utgifter til helsetjenester i et annet EU/EØS-land eller Sveits ved å bruke dette digitale skjemaet:

 

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet benytte papirskjema. Fyll ut og send inn følgende skjema til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Eksempel

Bjørn er AFP-pensjonist og har flyttet til Spania. Han har søkt om og fått innvilget frivillig medlemskap i den norske folketrygden. Da Bjørn brekker lårhalsen og blir lagt inn på sykehus i Benidorm, må han betale for behandlingen. Han søker Helfo om refusjon ved å sende inn digitalt skjema sammen med kvitteringer og dokumentasjon på at behandlingen er utført. Han passer på å gjøre dette innen seks måneder etter behandlingsdato. Bjørn får refundert noe av behandlingsutgiftene.

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

  • Telefon: +47 23 32 70 00
  • Telefaks: +47 33 34 73 73

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. AFP-pensjonister i EU/EØS og Sveits. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 17. april 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/pensjonister-i-eu-eos-og-sveits/afp-eu-eos-sveits/

Sist oppdatert onsdag 17. april 2024