Pensjonister i EU/EØS og Sveits

På denne siden kan du lese om hvilke helserettigheter du som pensjonist har når du har flyttet til et EU/EØS-land eller Sveits.

Eldre kvinne på benk med nettbrett

1

Dine rettigheter

Hvis du som pensjonist har flyttet til et EU/EØS-land eller Sveits, vil du normalt ha rett til helsetjenester i bostedslandet ditt.

​Skal du være i utlandet i minst tolv måneder, anses du som bosatt i utlandet etter folketrygdlovens regler. Det samme gjelder hvis du er i utlandet i totalt mer enn seks måneder i året i to eller flere kalenderår etter hverandre.

Les mer på nettsidene til NAV om når du som trygdet eller pensjonist regnes for å være bosatt i utlandet.

Hvis du er uføretrygdet eller pensjonist og er på ferie / midlertidig opphold i Sveits eller et annet EU/EØS-land enn bostedslandet ditt, inkludert i Norge, har du samme rettigheter som andre turister. Les mer om rettighetene dine på sidene om turister i EU/EØS og Sveits.

Når du flytter til et annet EU/EØS-land eller Sveits, må du også

  • melde fra til NAV
  • melde fra til folkeregisteret
  • kontakte Skatteetaten om reglene for skatteplikt i Norge

Det er ulike regler om du er uføretrygdet, alderspensjonist eller AFP-pensjonist. Les mer om rett til helsehjelp i bostedslandet på steg 2 og 3.

Får du som er alderspensjonist eller uføretrygdet, behov for helsehjelp under opphold i Norge, kan du bruke ditt europeiske helsetrygdkort. Helsetrygdkortet dekker bare helsehjelp som er nødvendig under oppholdet.

Ønsker du å motta planlagt behandling i Norge, må du legge ut for behandlingen og søke Helfo om refusjon. Helfo gir ikke stønad til behandling som bostedslandet ditt krever forhåndsgodkjenning for å dekke. Du må selv sjekke med bostedslandet ditt om de stiller krav til forhåndsgodkjenning for den behandlingen du planlegger. Du må i så fall forholde deg til bostedslandet ditt hvis du skal søke om å få dekket utgiftene dine.

Les mer om rett til helsehjelp i Norge for AFP-pensjonister på steg 3.

Eksempel

Kåre er alderspensjonist og har flyttet til Spania. Han oppholder seg jevnlig i Norge, men er i Spania i mer enn seks måneder hvert år. Kåre finner ut at hvis han ønsker planlagt behandling i Norge, må han legge ut for behandlingen selv og søke Helfo om refusjon.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia er ikke lenger medlem av EU/EØS. Fra 1. januar 2021 vil bare enkelte persongrupper ha rett til å få dekket utgifter til helsehjelp.

Les mer om konsekvenser av brexit her.

2

Offentlig pensjon eller uføretrygd

Hvis du mottar offentlig alderspensjon, barnepensjon, gjenlevendepensjon eller uføretrygd og skal flytte til et annet EU/EØS-land eller Sveits, kan du søke Helfo om rettighetsdokument S1 (tidligere blankett E121).

Rettighetsdokument S1 vil gi deg rett til helsetjenester i det offentlige helsevesenet etter reglene i det landet du bor i. Du får dekket medisinske utgifter på lik linje med borgere i landet du flytter til. Det samme kan gjelde for familiemedlemmer du forsørger i bostedslandet ditt. De må ta kontakt med trygdemyndighetene der for å få informasjon om sine rettigheter. 

Ved å inneha S1 må du være oppmerksom på at du fortsatt er pliktig til å betale trygdeavgift til Norge selv om du er utflyttet. Avgiften går til å dekke helsetjenestene i landet du bor i. Har du spørsmål om trygdeavgift, må du ta kontakt med NAV.

Mottar du pensjon fra et annet EU/EØS-land eller Sveits i tillegg til pensjon fra Norge, må du opplyse om dette i søknaden om S1. Helfo vil gå i dialog med det aktuelle landet for å avgjøre om S1 skal utstedes av Norge (Helfo) eller det andre landet.

Søknadsskjema for S1 finner du på steg 4. 

Registrer rettighetsdokument S1

Når du kommer til ditt nye bostedsland, må du registrere rettighetsdokument S1 hos riktig trygdeinstitusjon der. Du må selv finne frem til hvilken trygdeinstitusjon som er aktuell i ditt tilfelle. Trygdesystemer er ulikt organisert i ulike land. Uregistrert blankett gir ingen rettigheter.

S1 er skrevet på norsk. Dokumentet er standard i samtlige EU/EØS-land og Sveits, og det er ikke nødvendig å oversette dokumentet.

Europeisk helsetrygdkort for deg som har S1

Har du Europeisk helsetrygdkort utstedt før du flyttet fra Norge, skal du ikke bruke dette. Kortet er ikke lenger gyldig. Du kan bestille nytt helsetrygdkort fra Helfo. Dette kan du først gjøre når S1 er registrert i og godkjent av trygdeinstitusjonen i landet du har flyttet til og Helfo har mottatt svar fra dem. Er du pensjonist med S1 bosatt i utlandet, skal du ha helsetrygdkort med gul bakside.

Helsetrygdkortet kan du bruke hvis du får behov for helsehjelp under opphold i Norge eller i andre EU/EØS-land utenfor bostedslandet. Les mer om hva Europeisk helsetrygdkort gir rett til

Egne regler i nordiske land

Flytter du til et annet nordisk land, gjelder det egne regler. Du trenger ikke søke om S1 for å få rettigheter i landet du bosetter deg i, men du må registrere deg i trygdesystemet i bostedslandet ditt.

Eksempel

Som alderspensjonist har Kåre fått innvilget rettighetsdokument S1. Dermed har han helserettigheter på lik linje med spanske borgere og kan få dekket utgifter til undersøkelser og behandlinger. Det viser seg at Kåre trenger en hofteoperasjon. Han tar derfor kontakt med det spanske helsevesenet. Kåre har fått et spansk helsekort, og helsepersonellet kan derfor se at han har rett til behandling, på lik linje med enhver spansk borger. Hvis andre innbyggere i Spania må betale egenandel, må Kåre også gjøre det.

3

AFP-pensjonist

Hvis du mottar AFP og har flyttet til et annet EU/EØS-land eller Sveits, er du ikke lenger pliktig medlem i folketrygden.

Som AFP-pensjonist har man ikke rett til rettighetsdokument S1– med ett unntak: Hvis du mottar privat avtalefestet pensjon samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden, er du å anse som alderspensjonist og kan søke om S1 (se steg 2).

Hvis du ikke har rett til S1, kan du undersøke med NAV om du kan få frivillig medlemskap i folketrygden før du flytter ut av Norge. Som frivillig medlem av folketrygden beholder du retten til helsetjenester i Norge. Det vil si at du også kan velge å reise hjem for å motta behandling, men du må da selv dekke reiseutgiftene.  

Med frivillig medlemskap kan du ha rett til stønad for behandling i utlandet. Det vil si at du kan få dekket deler av utgiftene du har til enkelte helsetjenester. Vi anbefaler at du i tillegg tegner en privat forsikring, ettersom det er begrenset hvor mye stønad du vil ha rett til fra Helfo. 

Flytter du til et annet nordisk land, gjelder det egne regler. Kontakt NAV for nærmere informasjon om mulighet for å beholde medlemskap i folketrygden. Ta kontakt med trygdemyndighetene i bostedslandet ditt for å få informasjon om rett til helsetjenester der.

Eksempel

Bjørn er AFP-pensjonist og har også flyttet til Spania. Bjørn har søkt om og fått innvilget frivillig medlemskap i den norske folketrygden. Bjørn brekker lårhalsen og blir lagt inn på sykehus i Benidorm. Han må legge ut for behandlingen og søke om refusjon fra Helfo, men vil bare ha rett til en begrenset stønad.

4

Send søknad til Helfo

Her kan du som har rett til det, søke Helfo om rettighetsdokument S1 eller om å få refundert utgifter til helsetjenester.

Du kan søke om å få rettighetsdokument S1 ved å bruke digitalt skjema i Altinn. For å logge deg inn i Altinn trenger du elektronisk ID. Les her om hvordan du skaffer deg elektronisk ID.

Du som mottar offentlig pensjon eller uføretrygd (se steg 2) kan søke om å få rettighetsdokument S1 ved å bruke dette digitale skjemaet:

Logg inn på Helfos digitale skjema

Du som er AFP-pensjonist med frivillig medlemskap i folketrygden (se steg 3), kan søke om å få refundert utgifter til helsetjenester i et annet EU/EØS-land eller Sveits ved å bruke dette digitale skjemaet:

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte våre digitale skjemaer, kan du i stedet benytte papirskjema. 

Du som mottar offentlig pensjon eller uføretrygd (se steg 2) kan søke om å få rettighetsdokument S1 ved å bruke dette skjemaet:

Du som er AFP-pensjonist med frivillig medlemskap i folketrygden (se steg 3), kan søke om å få refundert utgifter til helsetjenester i et annet EU/EØS-land eller Sveits ved å bruke dette skjemaet:

Søknaden sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Bjørn sender inn digitalt skjema til Helfo sammen med kvitteringer og dokumentasjon på at behandlingen er utført. Han passer på å gjøre dette innen seks måneder etter behandlingsdato. Han får refundert deler av behandlingsutgiftene.

5

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Pensjonister i EU/EØS og Sveits. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet fredag 1. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/pensjonister-i-eu-eos-og-sveits/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023