Pensjonister i EU/EØS og Sveits

Mottar du offentlig alderspensjon, barnepensjon, gjenlevendepensjon eller uføretrygd og har flyttet til et annet EU/EØS-land eller Sveits? På denne siden kan du lese om hvilken rett du har til å få dekket helsetjenester.

Eldre kvinne på benk med nettbrett

1

Dine rettigheter i bostedslandet ditt

Her finner du informasjon om hvilke rettigheter du har til å få dekket helsetjenester i bostedslandet ditt.

Mottar du offentlig alderspensjon, barnepensjon, gjenlevendepensjon eller uføretrygd fra Norge og har flyttet til et annet EU/EØS-land eller Sveits? Da vil du normalt ha rett til å få dekket helsetjenester i bostedslandet ditt etter reglene som gjelder der. ​

Du anses normalt som bosatt i utlandet hvis du oppholder deg der i mer enn tolv måneder. Det samme gjelder hvis du er i utlandet i totalt mer enn seks måneder i året i to eller flere kalenderår etter hverandre. Hvis du som pensjonist anses som bosatt i et annet EU/EØS-land eller Sveits, vil du miste medlemskapet i den norske folketrygden.

Rettighetsdokument S1 dokumenterer rettighetene du har i bostedslandet ditt. Du finner mer informasjon om rettighetsdokument S1 i steg 4 i denne veiviseren.

Les mer på nav.no om alderspensjon og utland.

Er du AFP-pensjonist og bosatt i et annet EU/EØS-land? Du finner informasjon til deg i artikkelen «AFP-pensjonister i EU/EØS og Sveits».

Eksempel

Kåre er alderspensjonist og oppholder seg jevnlig i Norge, men er i Spania i mer enn seks måneder hvert år. Han anses for å være bosatt i Spania og skal derfor ha rett til å få dekket utgifter til helsetjenester der.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

Les mer om stønad til helsetjenester i Storbritannia.

2

Dine rettigheter ved behandling i Norge

Her finner du informasjon om hvilke rettigheter du har til å få dekket helsetjenester i Norge.

Planlagt behandling

Hvis du er bosatt i et annet EU/EØS-land eller Sveits og ønsker å motta planlagt behandling i Norge, må du legge ut for behandlingen og søke Helfo om refusjon. Du finner søknadsskjema på steg 7.

Forhåndsgodkjenning

Mange land krever at du søker om forhåndsgodkjenning for at du skal kunne få refusjon for utgifter til helsehjelp i andre EU/EØS-land. Helfo gir ikke stønad til behandling som bostedslandet krever forhåndsgodkjenning for.

De aller fleste EU/EØS-land krever forhåndsgodkjenning for mange typer helsehjelp. Det er ulikt hvilke typer helsehjelp landene krever forhåndsgodkjenning for.

Helfo har ikke til enhver tid oppdatert informasjon om hvilke land som krever forhåndsgodkjenning. Du må derfor selv sjekke med det nasjonale kontaktpunktet i bostedslandet ditt om de stiller krav til forhåndsgodkjenning for den behandlingen du planlegger. Her finner du en oversikt over nasjonale kontaktpunkter for helsehjelp i EU/EØS.

Hvis bostedslandet ditt krever forhåndsgodkjenning for behandlingen du skal motta, vil du ikke kunne få refusjon fra Helfo. Du må i så fall søke trygdemyndighetene i bostedslandet om du kan få dekket utgiftene dine.  

Ikke planlagt behandling

Hvis du får behov for nødvendig helsehjelp under opphold i Norge, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort – se neste steg.

Eksempel

Kåre ønsker planlagt behandling i Norge. Han har sjekket at Spania ikke krever forhåndsgodkjenning for denne behandlingen. Han må betale selv og søke Helfo om refusjon.  

3

Dine rettigheter når du er på ferie

Hvis du er på ferie eller et midlertidig opphold i Sveits eller et annet EU/EØS-land enn bostedslandet ditt, har du samme rettigheter som andre turister. Dette gjelder også når du er på et midlertidig opphold i Norge.

Du bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort. Helsetrygdkortet dekker bare helsehjelp som er nødvendig under oppholdet.

Les mer om rettighetene dine på siden om turister i EU/EØS og Sveits.

Europeisk helsetrygdkort for deg som har rettighetsdokument S1

Hvis du har Europeisk helsetrygdkort utstedt før du flyttet fra Norge, skal du ikke bruke dette. Kortet er ikke lenger gyldig.

Når du har fått innvilget rettighetsdokument S1 (se de neste stegene i denne veiviseren), kan du søke om nytt helsetrygdkort fra Helfo. Dette helsetrygdkortet har gul bakside.

Du kan bruke helsetrygdkortet hvis du får behov for helsehjelp under opphold i Norge eller i andre EU/EØS-land utenfor bostedslandet.

I bostedslandet ditt skal du bruke rettighetsdokument S1 – ikke Europeisk helsetrygdkort. Dette gjelder også når du er på ferie i bostedslandet ditt.

Eksempel

Kåre sørget for å søke om nytt helsetrygdkort etter at han flyttet fra Norge og fikk innvilget rettighetsdokument S1. Han har fått et nytt helsetrygdkort med gul bakside, og dette bruker han da han er på ferie i Portugal og trenger å oppsøke lege.  

4

Hva er rettighetsdokument S1?

Rettighetsdokument S1 vil gi deg som flytter ut av Norden til et annet EU/EØS-land eller Sveits, rett til helsetjenester i det offentlige helsevesenet etter reglene i det landet du bor i.

Med rettighetsdokument S1 får du dekket utgifter til helsehjelp etter reglene i landet du flytter til. 

Når du har rettighetsdokument S1, skal du betale trygdeavgift til Norge selv om du er utflyttet. Avgiften går til å dekke helsetjenestene i landet du bor i. Hvis du har du spørsmål om trygdeavgift, må du ta kontakt med Nav.

Rettighetsdokument S1 benyttes ikke innenfor Norden

Innenfor Norden er det ikke nødvendig å søke om rettighetsdokument S1. Dette dokumentet brukes ikke mellom de nordiske landene. Mottar du norsk offentlig pensjon og er bosatt i et annet nordisk land, vil du ha rett til å få dekket helsetjenester der uten å ha rettighetsdokument S1.

Ta kontakt med trygdemyndighetene i bostedslandet ditt for nærmere informasjon om dine rettigheter og hvilken dokumentasjon du må ha.

Eksempel

Med sitt rettighetsdokument S1 har Kåre rett til å få dekket utgifter til helsetjenester etter reglene i Spania.

5

Hvem kan få rettighetsdokument S1?

Du kan ha rett til å få rettighetsdokument S1 hvis du oppfyller alle disse vilkårene:

  • Du mottar offentlig alderspensjon, barnepensjon, gjenlevendepensjon eller uføretrygd fra Norge.
  • Du er statsborger i et EU/EØS-land eller Sveits eller har status som statsløs eller flyktning.
  • Du bor i et EU/EØS-land eller Sveits.

Du kan også få rettighetsdokument S1 hvis du mottar offentlig pensjon eller uføretrygd fra Norge og er bosatt i Storbritannia. Dette er uavhengig av statsborgerskap. Les mer på siden «Rett til helsehjelp i Storbritannia».

Forsørger du familiemedlemmer?

Hvis du har familiemedlemmer i bostedslandet ditt, må de ta kontakt med trygdemyndighetene der for å få informasjon om sine rettigheter. Hvis trygdemyndighetene der vurderer at du forsørger familiemedlemmene dine, vil de be om rettighetsdokument S072 fra Helfo. Rettighetsdokument S072 tilsvarer rettighetsdokument S1.

Eksempel

Kåre har rett til rettighetsdokument S1 fra Norge fordi han mottar alderspensjon fra Norge, han har norsk statsborgerskap, og han bor i et annet EU/EØS-land.

6

Søk om rettighetsdokument S1

Her kan du søke Helfo om rettighetsdokument S1.

Du kan søke om å få rettighetsdokument S1 ved å bruke digitalt skjema i Altinn:

Logg inn på Helfos digitale skjema

Søk om å få rettighetsdokument S1 (altinn.no)

For å logge deg inn i Altinn trenger du elektronisk ID. Les om hvordan du skaffer deg elektronisk ID (norge.no).

Får du pensjon også fra andre land enn Norge?

Hvis du har søkt om eller mottar pensjon fra et annet EU/EØS-land eller Sveits i tillegg til pensjon fra Norge, må du opplyse om dette i søknaden. Helfo vil om nødvendig gå i dialog med det aktuelle landet for å avklare om rettighetsdokument S1 skal utstedes av Norge (Helfo) eller det andre landet.

Hvis du som pensjonist også mottar pensjon fra landet du flytter til, må du i utgangspunktet kontakte trygdemyndighetene der for å finne ut av hvilke helserettigheter du har, før du tar kontakt med Helfo.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte våre digitale skjemaer, kan du i stedet benytte papirskjema. Fyll ut og send søknaden til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Alternativ til rettighetsdokument S1

I stedet for å søke om rettighetsdokument S1 fra Norge, kan du ta kontakt med trygdemyndighetene i bostedslandet ditt og be dem om å søke om rettighetsdokument S072 for deg. Rettighetsdokument S072 tilsvarer rettighetsdokument S1.

Eksempel

Kåre valgte å sende søknad om rettighetsdokument S1 digitalt via Altinn.

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

  • Telefon: +47 23 32 70 00
  • Telefaks: +47 33 34 73 73
7

Søk Helfo om refusjon

Du kan søke Helfo om å få refundert utgifter til helsetjenester mottatt i Norge.

Hvis du har hatt utgifter til helsetjenester i Norge (se steg 2), kan du søke Helfo om refusjon ved å bruke dette digitale skjemaet:

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Frist for å sende inn søknad

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet benytte papirskjema. Fyll ut og send inn følgende skjema til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Eksempel

Kåre har mottatt planlagt behandling i Norge. Han har lagt ut for behandlingen og søker Helfo om refusjon ved å sende inn Altinn-skjema før det har gått seks måneder fra fakturadato.

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge

Ta kontakt med Veiledning Helsenorge hvis du lurer på om du har rett til helsetrygdkort eller dekning av helsetjenester i utlandet:

  • Telefon: +47 23 32 70 00
  • Telefaks: +47 33 34 73 73
8

Registrer rettighetsdokument S1

Når du kommer til ditt nye bostedsland, må du registrere rettighetsdokument S1 hos riktig trygdeinstitusjon.

Du må selv finne frem til hvilken trygdeinstitusjon som er aktuell i ditt tilfelle. Trygdesystemer er ulikt organisert i ulike land.

Et uregistrert rettighetsdokument gir ingen rettigheter.

Rettighetsdokument S1 er skrevet på norsk. Dokumentet er standard i samtlige EU/EØS-land og Sveits, og det er ikke nødvendig å oversette dokumentet.

Eksempel

Kåre fant frem til riktig trygdeinstitusjon i Spania ved å spørre venner som allerede bodde der.

9

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Pensjonister i EU/EØS og Sveits. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 17. april 2024 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/bo-i-utlandet/pensjonister-i-eu-eos-og-sveits/

Sist oppdatert onsdag 17. april 2024