Pengespel og avhengnad

Her finn du fareteikna på speleavhengnad, og informasjon om korleis ein kan få hjelp.

Bilde av spilleautomat

​Omtrent 250 000 nordmenn over 18 år spiller pengespill på nettet hvert år.

Om lag 55 000 personar i Noreg har truleg problem med gambling og pengespel. Risikoen for å vere problemspelar er størst hos:

 • menn
 • personar med låg utdanning
 • personar som får ei form for offentleg stønad
 • personar med fødestad utanfor Noreg

Om pengespel i Noreg

Om lag 60 prosent av befolkninga i alderen 16–74 år speler pengespel kvart år. Dei mest populære spela er talspel og skrapelodd.

Speleautomatar på nett er dei spela som flest personar slit med å kontrollere.

Nye typar pengespel, plattformer og kanalar blir stadig utvikla, og tilbodet av fjernspel, blant anna via internett, veks. Ein stor del førespurnader til Hjelpelinjen for spilleavhengige og til behandlingsstader skriv seg frå spel frå utlandet.

Symptombilete

Du kan vere speleavhengig dersom du:

 • ikkje kan kontrollere lysta til å spele
 • bruker svært mykje tid og pengar på spel
 • blir irritert dersom nokon forstyrrar spelet
 • har ei sterk overtyding om at du kjem til å vinne
 • har opplevd å kome i ein transeliknande tilstand når du speler, og å miste oppfatninga av tid og stad

Fleirtalet av dei som slit, har opplevd at spelinga går ut over:

 • arbeid
 • utdanning
 • familie
 • parforhold
 • vener

Mange har lett for å undervurdere eller nekte for problema sine, og mange klarer også å skjule problemet. Det er vanleg at personen med speleproblem opplever skam og skuld, og det kan gjere terskelen høgare for å søkje hjelp.

Speleavhengige har større psykiske plager enn befolkninga generelt, og det er vanleg å oppleve angst eller depresjonar i samanheng med speleavhengnad.

Dersom du trur du er speleavhengig, bør du søkje hjelp tidleg slik at spelinga ikkje går utover økonomi, relasjonar, jobb eller utdanning.

Hjelpelinja for speleavhengige

Du kan ringe anonymt til Hjelpelinjen for spillavhengige på telefon 800 800 40.

Tenesta er open alle kvardagar mellom kl. 09:00 og 18:00. Det er gratis å ringje frå fasttelefon. På kvardagar kan du også bruke chat (11:00–15:00) og e-post (09:00-15:30) til post@hjelpelinjen.no.

Pårørande kan også ringje for å få hjelp.

Spillavhengighet Norge

Brukar- og pårørandeorganisasjonen Spillavhengighet Norge har meir informasjon og råd til deg som er spelavhengig og pårørande.

Dei har ei hjelpelinje du kan ringe anonymt på telefon 477 00 200. Tenesta er open alle kvardagar mellom kl. 09:00 og 15:00.

Du kan óg sende e-post til kontakt@spillavhengighet.no

Nettstader og lågterskeltilbod

Risikofaktorar og førebygging

Dersom du speler pengespel, er det fleire ting du kan gjere for å minske sjansen for å bli avhengig:

 • Bestem på førehand kor mykje du har råd til å tape.
 • Bestem på førehand kor mykje tid du kan bruke på pengespel.
 • Spel aldri for meir enn du kan fortelje til familie og vener.
 • Tru aldri at du kan vinne tilbake det du har tapt.
 • Lån aldri pengar for å spele.
 • Søk økonomisk rådgjeving frå Nav, banken din eller andre profesjonelle rådgjevarar.

Snakk med fastlegen din

Fastlegen kan hjelpe deg og eventuelt tilvise vidare til spesialiserte behandlingstilbod.

Behandling over internett

Nettstaden Spillbehandling.no tilbyr fjernbehandling av speleavhengnad, og blir driven av Sjukehuset Innlandet.

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

The Norwegian Directorate of Health. Pengespel og avhengnad. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Wednesday, April 27, 2022 [retrieved Tuesday, July 23, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/rus-og-avhengighet/spillavhengighet/

Last updated Wednesday, April 27, 2022