Svangerskapsforgiftning (preeklampsi)

Svangerskapsforgiftning, også kalt preeklampsi, kan ramme gravide etter uke 20 i svangerskapet. Symptomene er ofte milde, men må alltid tas alvorlig.

Svangerskapsforgiftning gir økende blodtrykk, proteinlekkasje i urinen og væskeopphopning (ødem) i kroppen hos gravide etter 20 svangerskapsuke.

Under svangerskapskontrollen vil legen eller jordmoren kartlegge om det er økt risiko for svangerskapsforgiftning. Faktorer som øker risikoen er:

Eklampsi (HELLP)

Svangerskapsforgiftning kan noen ganger utvikle seg raskt til en farlig tilstand. Preeklampsi betyr "før eklampsi", noe som betyr at svangerskapsforgiftning kan utvikle seg til eklampsi. Derfor følges preeklampsigravide nøye opp på grunn av risikoen for utvikling av eklampsi eller HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes and low platelet count).

Eklampsi arter seg som krampeanfall og bevissthetsforstyrrelser. Dette er en tilstand som er svært farlig for mor og barn. HELLP gir forstyrrelser i blodlevringen og leverfunksjonen, og må også straks behandles på sykehus. Dødsfall i Norge er heldigvis veldig sjelden.

For at tilstanden skal kunne defineres som svangerskapsforgiftning, må den ha oppstått etter uke 20 av svangerskapet. Den gravide merker som regel ikke noe til svangerskapsforgiftningen før tilstanden har blitt alvorlig.

Tidlige tegn kan imidlertid fanges opp på svangerskapskontrollene. Det er blant annet derfor urinprøve og blodtrykket tas på hver svangerskapskontroll. Lege eller jordmor vil kunne oppdage

 • økende blodtrykk
 • lekkasje av protein i urinen
 • hevelser i kroppen (ødem)

Hender, føtter og ansikt kan raskt hovne opp. Du kan imidlertid få slike hevelser selv om du ikke har svangerskapsforgiftning.

Preeklampsi kan føre til at fosteret vokser saktere enn normalt. Dette kan leger fange opp ved måling av magestørrelsen og enda mer presist ved ultralydundersøkelse.

Alvorlig svangerskapsforgiftning

Det er viktig å være obs på symptomer som kan tyde på forverring. Alvorlig svangerskapsforgiftning kan arte seg som

 • flimring for øynene
 • dobbeltsyn
 • hodepine
 • økt irritabiliitet
 • kvalme
 • smerter under ribbensbuene

Ved slike symptomer må lege eller jordmor kontaktes snarest!

Årsaker

Årsaken til svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er ikke fullt ut kjent.

Forskere tror problemet har sitt utspring i morkaken (placenta). Oppgaven til morkaken er blant annet å tilby næringsstoffer fra morens blod til fosteret. Ved svangerskapsforgiftning fungerer ikke morkaken som den skal, og fosteret kan få for lite næring. En syk morkake kan føre til at blodtrykket hos mor øker og at fosteret vokser for lite.

Dersom du er i risikogruppen for å utvikle svangerskapsforgiftning, kan du bli henvist til en spesialist. Legen vil vurdere om det er grunn til å rekvirere en lav dose acetylsalisylsyre daglig for å forebygge dette.

Forskning har vist at 6 av 100 kvinner som tok acetylsalisylsyre, fikk svangerskapsforgiftning, mens tallet var 8 av 100 for de som ikke tok det. Dette betyr at femti kvinner må ta acetylsalisylsyre for at én skal unngå preeklampsi. Forskningen fant ingen bivirkninger hos mor eller barn, men teoretisk kan acetylsalisylsyre øke risikoen for blødninger.

Kalsiumtilskudd kan også redusere muligheten for å få svangerskapsforgiftning. Dette gjelder særlig om du har lavt kalsiuminntak i kosten.

I forsøkene tok kvinnene kalsium i tablettform. Rundt 9 av 100 kvinner som ikke tok kalsium fikk svangerskapsforgiftning. Dette tallet sank i denne studien til 6 av 100 hos de som tok tilskuddet. Det betyr at rundt 33 kvinner må ta kalsium for at én av dem skal unngå preeklampsi. Heller ikke denne forskningen fant bivirkninger hos mor eller barn.

Ved mild svangerskapsforgiftning er det ofte bare behov for noen flere svangerskapskontroller. Sykehusinnleggelse kan i alvorlige tilfeller være nødvendig inntil barnet er født.

Noen ganger må barnet forløses før terminen. Siden tilstanden innebærer forhøyet blodtrykk, kan blodtrykkssenkende legemidler være aktuelt. Svangerskapsforgiftning bedrer seg når barnet og morkaken er ute.

Behandling av høyt blodtrykk

Behandling av blodtrykket gjøres av hensyn til din helse. Forskningen viser ikke at denne behandlingen endrer sykdomsforløpet eller senker risikoen for barnet.

Aktuelle legemidler i Norge er

 • metyldopa
 • labetalol
 • nifedipin

Blodtrykksmedisiner kan hos noen gi bivirkninger som hodepine og mageproblemer. Betablokkere som labetalol, kan føre til at barnet ikke vokser så fort som det ellers ville gjort.

Det anbefales som regel rikelig med hvile ved høyt blodtrykk under graviditet. Du vil bli sykemeldt, og tilbud om hyppigere undersøkelser hos legen blir også gitt.

Behandling av alvorlig svangerskapsforgiftning

Ved alvorlig svangerskapsforgiftning må den gravide legges inn på sykehus for overvåkning. Den eneste helbredende behandlingen er at barnet forløses. Derfor settes fødselen av og til i gang. Det gis også blodtrykksbehandling. Hvis trykket er svært høyt, vil medisinen bli gitt intravenøst.

Preeklampsi betyr "før eklampsi", noe som betyr at alvorlig svangerskapsforgiftning kan utvikle seg til eklampsi. Eklampsi innebærer krampeanfall og er farlig for både moren og barnet.

For å forhindre krampeanfall kan det gis magnesiumsulfat intravenøst. De vanligste bivirkningene av magnesiumsulfat er rødme i ansiktet. Kvalme, tretthet og hodepine er andre mulige bivirkninger.

Igangsetting av fødsel eller keisersnitt

Dersom barnet må forløses før termin, er det to alternativer. Det ene er å sette i gang fødselen ved hjelp av legemidler. Det kalles induksjon av fødsel.

Det andre alternativet er keisersnitt. En kirurg lager da et snitt gjennom magen inn livmoren og tar barnet ut før åpningen sys igjen. Legene foretrekker ofte dette alternativet ved graviditeter av kortere varighet enn 32 uker fordi det da er vanskeligere å sette i gang fødselen med legemidler.

Ved planlagt fødsel før uke 34 vil man anbefale to kortisonsprøyter til mor i forkant. Det vil modne lungene til fosteret.

Svangerskapsforgiftningen forsvinner ikke før barnet er født. Dersom tilstanden inntreffer på slutten av svangerskapet, er det mulig at fødselen går normalt. Hvis det skjer tidligere i svangerskapet, er det sannsynlig at fødselen blir før terminen.

Ved svangerskapsforgiftning i uke 34 eller senere, anbefaler legene trolig induksjon (igangsetting) av fødselen så snart det vurderes som trygt. Ved alvorlig preeklampsi før dette, vil mor og barn trolig bli overvåket på sykehuset en tid slik at barnet kan få vokse seg større.

Svangerskapsforgiftning kan føre til alvorlige komplikasjoner hos mor, som krampeanfall og problemer med lever, nyrer, hjerte og lunger. Denne tilstanden er også farlig for fosteret. Slike utfall er sjeldne i dag. Leger og jordmødre vil gjennom svangerskapskontrollene sørge for at problemet oppdages tidlig og før fosteret tar skade.

De fleste kvinner gjenvinner sin normale helse etter at barnet fødes. Det kan være behov for noen dager på sykehuset for å komme seg etter påkjenningen.

Oppfølging av barnet avhenger av en rekke faktorer, for eksempel hvor tidlig fødselen skjedde og barnets fødselsvekt. Jo tidligere fødsel og lavere vekt, desto mer medisinsk oppfølging trenger barnet.

Svangerskapsforgiftning i ett svangerskap øker risikoen for å få sykdommen ved senere graviditeter. De fleste kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, får likevel ikke dette en gang til. Oppfølging under kommende svangerskap kan med fordel gjøres av en lege som er spesialist på fødselsmedisin.

Fra Norsk gynekologisk forening (norsk og engelsk)

Trygg mammamedisin

Get advice from professionals about safe medication use during pregnancy and breastfeeding. The service is free of charge.

Mattilsynet

Advice on safe food and drink during pregnancy, and information on breastfeeding (in norwegian).

Zanzu

Information about pregnancy, childbirth and the postnatal period in Arabic, English, Farsi, French, Norwegian, Polish, Somali, Tigrinya and Turkish aimed at immigrants and others with a short period of residence.

Svangerskapsforgiftning – preeklampsi. Helsebiblioteket.no, 2021.

Pre-eclampsia: what is it? (PDF). Originalbrosjyre fra BMJ Best Practice, 2020.

Content provided by Helsebiblioteket/BMJ

Helsebiblioteket/BMJ . Svangerskapsforgiftning (preeklampsi). [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Friday, September 24, 2021 [retrieved Saturday, June 22, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/sykdom/svangerskap/svangerskapsforgiftning/

Last updated Friday, September 24, 2021