Jordmor i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter du har hatt til jordmor i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Smilende jordmor kommer ut fra et sykehusrom

1

Dine rettigheter

Du kan benytte deg av jordmor i utlandet og få refundert utgiftene dine tilsvarende hva du ville fått i Norge.

Dette gjelder uansett om du ønsker å gå til en offentlig eller privatpraktiserende jordmor. Du kan få refundert utgifter til kontrollundersøkelser ved svangerskap, veiledning i familieplanlegging, fødsel utenfor institusjon og oppfølging av denne.

Hvis du planlegger å motta helsehjelp i Storbritannia, les om konsekvenser av brexit her.

Eksempel

Kristine oppholder seg i Tyskland. Hun er gravid og har behov for oppfølging av jordmor i svangerskapet. Hun benytter seg av en tysk jordmor.

2

Hva kan du få dekket?

​Du får kun dekket utgifter til behandling som du også ville fått dekket i Norge.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Eksperimentell behandling dekkes ikke.

Du får refundert det behandlingen ville kostet for det offentlige i Norge.

Eksempel

Kristine skal ha vanlig jordmordoppfølging, og disse utgiftene vil hun få refundert. Jordmoren hun går til er også homøopat, men homøopati dekkes ikke av den norske folketrygden. Derfor får Kristine ikke dekket dette via den norske folketrygden. Hun velger å motta homøopatibehandlingen og betaler for dette selv.

3

Du må selv finne en behandler

Du må selv finne en jordmor i et annet EU/EØS-land.

Behandleren må ha tillatelse til å praktisere i det aktuelle landet og gyldig offentlig autorisasjon. Å ha gyldig autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen.

Det kan også være nasjonale krav til behandlingsstedet. Det er ditt ansvar å sjekke ut dette på forhånd.

Eksempel

Kristine forsikrer seg om at jordmoren hun går til har gyldig offentlig autorisasjon.

4

Husk dokumentasjon!

Du må selv sørge for å dokumentere behandlingen.

​Når oppfølgingen hos jordmor er utført, må du sørge for å få med deg

  • dokumentasjon på at jordmoren har gyldig autorisasjon
  • dokumentasjon fra jordmor som viser ditt behandlingsbehov
  • dokumentasjon som viser hvilken oppfølging som er gjort
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Kristine sørger blant annet for å få kopi av jordmorens autorisasjon.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått dersom behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Dersom du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Kristine bor i Lyngør. Nærmeste jordmor er i Tvedestrand. Selv om Kristine oppholder seg i utlandet, får hun altså kun dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Lyngør-Tvedestrand-Lyngør. Hun sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er mottatt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Log in to Helfo's digital form and apply for a refund of expenses (only in Norwegian)

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!».

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Kristine sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder. Hun har rett til refusjon i tråd med takstene.

7

Frikort

Flere typer helsehjelp kan gi rett til frikort for helsetjenester når du har betalt egenandeler for et bestemt beløp (egenandelstaket). Du betaler ingen egenandel for jordmortjenester. Eventuell egenbetaling regnes ikke med i frikortordningen.

Dette gjelder også dersom helsehjelpen er mottatt i et annet EU/EØS-land.

Det blir beregnet en egenandel under saksbehandlingen av ditt refusjonskrav for utlandsbehandling. Denne egenandelen blir meldt inn i egenandelsregisteret og danner grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du allerede frikort, vil du få egenandelen utbetalt sammen med refusjonen.

Når du mottar frikort fra Helfo, vil du ikke lenger måtte betale egenandel for helsetjenester som inngår i den aktuelle frikortordningen. Frikortet gjelder i Norge. I andre EU/EØS-land må du legge ut for behandlingen selv.

Les mer om egenandelstak og hvilke helsetjenester som omfattes av frikortordningen her.​

Content provided by Helfo

Helfo. Jordmor i EU/EØS. [Internet]. Oslo: The Directorate of e-health; updated Monday, October 2, 2023 [retrieved Thursday, December 7, 2023]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/treatment-abroad/jordmor-i-eu-eos/

Last updated Monday, October 2, 2023