Logoped og audiopedagog i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter du har hatt til logoped eller audiopedagog i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Scrabble-brikker utover et bord

1

Før du reiser

Hvis du planlegger undersøkelse eller behandling hos logoped eller audiopedagog i et annet EU/EØS-land, kan du ha rett til å få refundert deler av utgiftene til dette.

Det er bare hvis du ikke får et behandlingstilbud i kommunen eller fylkeskommunen din, at du kan søke Helfo om å få dekket deler av utgiftene. Du kan da velge å reise til et annet EU/EØS-land​ for å motta behandlingen. For mer informasjon om rettigheter knyttet til behandling hos logoped- og audiopedagog, les her.

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Vær oppmerksom på at søknaden ikke vil bli vurdert av Helfo i forkant av behandlingen i utlandet. Søknaden skal sendes Helfo først etter at du har kommet hjem fra behandlingsoppholdet.

For å få dekket utgifter til logoped eller audiopedagog er det krav om henvisning fra en lege i Norge. På henvisningen må legen oppgi diagnose.

Hvis du planlegger å motta helsehjelp i Storbritannia, les om konsekvenser av brexit her.

Eksempel

Louis er fem år og har leppe-, kjeve- og ganespalte. Hans morsmål er fransk. Hans foreldre har søkt om logopedbehandling i deres norske hjemkommune, men fått avslag. Familien skal på ferie til Frankrike i lengre tid, og ønsker nå å motta logopedbehandling til Louis i Frankrike.

2

Du må selv finne en behandler

Du må selv finne en logoped eller audiopedagog i et annet EU/EØS-land.

Behandleren må ha tillatelse til å praktisere i det aktuelle landet og gyldig offentlig autorisasjon. Å ha gyldig autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen.

Eksempel

Foreldrene til Louis har forsikret seg om at behandlingen de ønsker vil bli gitt av en logoped som har gyldig offentlig autorisasjon. De vet at de må ha med dokumentasjon tilbake til Norge på at behandleren de har vært hos har rett til å praktisere i Frankrike.

3

Hva kan du få dekket

Det gis bare refusjon til undersøkelse eller behandling som er av vesentlig betydning for din sykdom og funksjonsevne.

Vær oppmerksom på at behandlingen i noen land kan være dyrere enn tilsvarende behandling i Norge. I disse tilfellene får du kun dekket den summen behandlingen ville kostet for det offentlige i Norge.

Du må legge ut for hele behandlingen selv og søke refusjon i etterkant.

Eksempel

Louis har fått henvisning til logopedbehandling fra sin lege i Norge.

4

Husk dokumentasjon!

Husk å sikre deg nødvendig dokumentasjon.

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

  • henvisning fra en lege
  • dokumentasjon på at alle behandlere har gyldig autorisasjon
  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • dokumentasjon på hvilke typer behandlinger som er utført
  • originale kvitteringer for alle utgifter
  • dokumentasjon på at utgiftene er betalt

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Foreldrene til Louis sørger blant annet for å få kopi av logopedens autorisasjon.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått hvis behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Hvis du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Louis bor i Syvde. Nærmeste behandlingssted i Norge ville vært Volda. Selv om Louis skal til utlandet, får han altså kun dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Syvde-Volda-Syvde. Foreldrene sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingene er mottatt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Log in to Helfo's digital form and apply for a refund of expenses (only in Norwegian)

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». 

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut

og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Eksempel

Louis’ foreldre sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder.

Content provided by Helfo

Helfo. Logoped og audiopedagog i EU/EØS. [Internet]. Oslo: The Directorate of e-health; updated Monday, October 2, 2023 [retrieved Thursday, December 7, 2023]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/treatment-abroad/logoped-og-audiopedagog-i-eu-eos/

Last updated Monday, October 2, 2023