Logoped og audiopedagog i EU/EØS

Du kan få refundert utgifter du har hatt til logoped eller audiopedagog i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Scrabble-brikker utover et bord

1

Før du reiser

Hvis du planlegger undersøkelse eller behandling hos logoped eller audiopedagog i et annet EU/EØS-land, kan du ha rett til å få refundert deler av utgiftene til dette.

Har du rett til at Helfo dekker utgifter til behandling hos privatpraktiserende logoped eller audiopedagog i Norge? Da kan Helfo dekke deler av utgiftene dine hvis du velger å reise til et annet EU/EØS-land​ for å motta behandlingen der. Her kan du lese mer om rettigheter knyttet til behandling hos logoped- og audiopedagog i Norge.

For å ha rett til å få refundert utgifter for behandling i et annet EU/EØS-land må du være medlem av folketrygden. Hvis Helfo anser deg for å være bosatt i et annet EU/EØS-land enn Norge, kan ikke Helfo refundere utgifter til behandling du har mottatt i bostedslandet ditt.  Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

For å få dekket utgifter til logoped eller audiopedagog er det krav om henvisning fra en lege i Norge. Hvis behandlingsbehovet har oppstått i utlandet, kan Helfo godta en henvisning fra helsepersonell i landet der behandlingsbehovet oppsto. På henvisningen må legen oppgi diagnose.

Hvis du planlegger å motta helsehjelp i Storbritannia, les om konsekvenser av brexit her.

Eksempel

Louis er fem år og har leppe-, kjeve- og ganespalte, og i Norge har Helfo dekket utgiftene til logopedbehandlingen hans. Morsmålet til Louis er fransk. Familien skal på ferie til Frankrike i lengre tid og ønsker nå at Louis skal motta logopedbehandling der.

2

Du må selv finne en behandler

Du må selv finne en logoped eller audiopedagog i et annet EU/EØS-land.

Behandleren må ha tillatelse til å praktisere i det aktuelle landet og gyldig offentlig autorisasjon. Å ha gyldig autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen.

Eksempel

Foreldrene til Louis har forsikret seg om at behandlingen de ønsker, vil bli gitt av en logoped som har gyldig offentlig autorisasjon. De vet at de må ha med dokumentasjon tilbake til Norge på at behandleren de har vært hos, har rett til å praktisere i Frankrike.

3

Hva kan du få dekket

Du får bare dekket utgifter til behandling som du også ville fått dekket i Norge.

Vær oppmerksom på at behandlingen i noen land kan være dyrere enn tilsvarende behandling i Norge. I disse tilfellene får du bare dekket den summen behandlingen ville kostet for det offentlige i Norge.

Du må legge ut for hele behandlingen selv og søke refusjon i etterkant.

Eksempel

I Frankrike får Louis tilsvarende logopedbehandling som han ville fått i Norge.

4

Husk dokumentasjon!

Husk å sikre deg nødvendig dokumentasjon.

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

  • henvisning fra en lege der diagnosen oppgis
  • dokumentasjon på at behandleren har gyldig autorisasjon
  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • spesifisert faktura
  • betalingsbekreftelse, for eksempel original kvittering eller utskrift fra nettbank

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Foreldrene til Louis sørger blant annet for å få kopi av logopedens autorisasjon.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått hvis behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se neste steg. Hvis du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Louis bor i Syvde. Nærmeste behandlingssted i Norge ville vært Volda. Selv om Louis skal til utlandet, får han altså kun dekket utgifter til reisen med en standardsats per kilometer på strekningen Syvde-Volda-Syvde. Foreldrene sørger for å ta vare på aktuelle reisedokumenter.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingene er mottatt, kan du søke Helfo om refusjon. Søknad må sendes innen 6 måneder.

Log in to Helfo's digital form and apply for a refund of expenses (only in Norwegian)

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». 

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut følgende skjema og sende dette sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

 

Eksempel

Louis’ foreldre sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Monday-Friday from 08:00 to 15:30

Content provided by Helfo

Helfo. Logoped og audiopedagog i EU/EØS. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Thursday, January 18, 2024 [retrieved Sunday, June 16, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/treatment-abroad/logoped-og-audiopedagog-i-eu-eos/

Last updated Thursday, January 18, 2024