Ortoptist i EU/EØS

Du kan få refundert deler av utgifter du har hatt til ortoptist i et annet EU/EØS-land. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får et godt bilde av hvilke rettigheter du har, og hva du må gjøre. Søknadsskjema finner du på steg 6.

Kvinne til undersøkelse hos ortoptist

1

Dine rettigheter

Hvis du har behov for behandling hos ortoptist, og du ønsker å motta denne behandlingen i et annet EU/EØS-land, kan du få refusjon for deler av utgiftene dine.

Du må ha en henvisning fra en lege som er spesialist i øyesykdommer. I henvisningen må det stå nøyaktig diagnose og resultat av undersøkelser som er gjort. 

For å kunne ha rett til refusjon må du som hovedregel være medlem i folketrygden.

Hvis Helfo anser deg for å være bosatt i et annet EU/EØS-land, kan du ikke få refusjon fra Helfo for ortoptistbehandling i bostedslandet ditt.

Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Hvis du oppholder deg midlertidig i et annet EU/EØS-land og det oppstår en situasjon som gjør at du trenger nødvendig helsehjelp, kan du bruke Europeisk helsetrygdkort​. Dette vil også kunne gjelde ortoptistbehandling.

Eksempel

Floris er seks år og har strabisme (skjeling). Han har vært hos øyespesialist i Norge og fått henvisning til ortoptist. Floris kommer opprinnelig fra Nederland, og foreldrene hans ønsker at han skal motta behandling for synsproblemene sine i Amsterdam.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

Les mer om stønad til helsetjenester i Storbritannia.

2

Hva kan du få refundert?

Det gis bare refusjon til undersøkelse eller behandling som har vesentlig betydning for din funksjonsevne.

Behandlingen for ungdom og voksne dekkes med opptil 269 kroner (fra 1. juli 2023) per behandling.

For barn under 12 år dekkes behandlingen med opptil 457 kroner (fra 1. juli 2023) per behandling. 

Eksempel

Floris skal ha flere behandlinger. Hver enkelt behandling dekkes med opptil 457 kroner.

3

Krav til ortoptisten du skal gå til

For at du skal kunne få refundert utgifter til ortoptistbehandling, stilles det noen krav til ortoptisten du går til.

Ortoptisten må ha tillatelse til å praktisere i det aktuelle landet og gyldig offentlig autorisasjon. Å ha gyldig autorisasjon betyr at de offentlige myndighetene i behandlingslandet har godkjent at en behandler oppfyller de formelle kravene til yrkestittelen.

Eksempel

Foreldrene til Floris har forsikret seg om at behandlingen de ønsker vil bli gitt av en ortoptist som har gyldig offentlig autorisasjon. De vet at de må ha med dokumentasjon tilbake til Norge på at ortoptisten har rett til å praktisere i Nederland.

4

Husk dokumentasjon!

Husk å få med deg riktig dokumentasjon før du sender søknad til Helfo.

Når behandlingen er utført, må du sørge for å få med deg

  • dokumentasjon på at ortoptisten har gyldig autorisasjon
  • nødvendig dokumentasjon på din helsetilstand, undersøkelser og eventuelt behandling
  • spesifisert faktura
  • betalingsbekreftelse, for eksempel original kvittering eller utskrift fra nettbank

​For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Eksempel

Foreldrene til Floris sørger blant annet for å få kopi av ortoptistens autorisasjon.

5

Reiseutgifter dekkes i liten grad

Du får ikke dekket mer enn det du ville fått hvis behandlingen var mottatt i Norge.

Du kan få innvilget dekning til deler av reiseutgiftene dine tilsvarende det du ville fått i Norge.

I Norge er hovedregelen at du får dekket reisen din med en standardsats per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du har brukt. Du må reise til det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis. For å få dekning må reisen være lengre enn ti kilometer hver vei og koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transportmiddel.

Reiseutgifter som gir krav på refusjon, skal sendes på dette søknadsskjemaet:

Send søknadsskjemaet sammen med øvrig dokumentasjon – se forrige steg. Hvis du får innvilget dekning av utgiftene dine hos Helfo, sender Helfo søknaden om reiseutgifter videre til Pasientreiser

Eksempel

Floris og familien bor i Oslo. De ville ikke hatt nevneverdig reisevei til ortoptist i Oslo, og reiseutgiftene vil derfor ikke bli dekket i Nederland.

6

Send søknad til Helfo

Når behandlingen er utført, kan du søke Helfo om refusjon. Søknaden må sendes innen 6 måneder.

Log in to Helfo's digital form and apply for a refund of expenses (only in Norwegian)

Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

For detaljer om dokumentasjonskrav, se «Husk dokumentasjon!». 

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende dette skjemaet sammen med dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

Eksempel

Floris’ foreldre sender inn digitalt skjema sammen med all relevant dokumentasjon før det har gått seks måneder. Floris’ diagnose gir rett til refusjon.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Monday-Friday from 08:00 to 15:30

Content provided by Helfo

Helfo. Ortoptist i EU/EØS. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Monday, April 15, 2024 [retrieved Saturday, June 22, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/treatment-abroad/ortoptist-i-eu-eos/

Last updated Monday, April 15, 2024