Stillesitting og skjermbruk for barn i skolealder

Barn og unge bør bryte opp tiden de sitter i ro med lek og fysisk aktivitet. Selv om skjerm er en naturlig del av dagen for mange, bør passiv skjermtid på fritiden begrenses.

To barn ser på skjerm.

Skjerm er en viktig og naturlig del av hverdagen både på skole og på fritiden, men det er viktig å ha et bevisst forhold til mengden skjermbruk. Stillesittende aktivitet som går utover naturlig sosial eller fysisk aktivitet bør begrenses, også stillesittende skjermbruk på fritiden begrenses. Begrensinger av skjermtid bør ikke gå ut over bruk av skjermbruk til skolearbeid.

Hva menes med tid i ro

Tid i ro kan være aktiviteter der barnet sitter eller ligger i våken tilstand, og beveger seg lite. Mange barn og unge sitter mye i ro i løpet av en dag, og det er derfor viktig å ta jevnlige pauser med lek og aktivitet for å begrense dette.

Negative effekter av å sitte mye i ro

Stillesitting kan ha negativ effekt på helsen til barn og unge. Det kan blant annet ha negative innvirkning på kroppsvekt, motoriske ferdigheter, kognitiv utvikling og hjerte og kar. Mye stillesitting kan også påvirke søvn, føre til økt isolering, ha en negativ effekt på sosial adferd og livskvalitet blant barn og unge. Gjennom å være fysisk aktiv kan barn få bedre helse.

Barn og unge som bruker mye tid foran skjerm som tv, pc og nettbrett, rapporterer i større grad om dårligere psykisk helse enn barn og unge som bruker mindre skjerm.

Det viktigste er at barn og unge får tilstrekkelig tid til lek og fysisk aktivitet i løpet av skoledagen og fritiden gjennom uken, gjerne sammen med andre. En balanse mellom skjerm og andre aktiviteter, vil også kunne være bra for øyehelsen.

Balanse mellom aktivitet og tid i ro

Det er ulike ting som er med å påvirke hvor mye stillesitting som er for mye for et barn. For eksempel alder og hvordan barnet klarer seg på skolen, mengden skolearbeid, sosial kontakt med venner (fysisk og digital), fysisk aktivitetsnivå og fysisk form, helse og mengden lek og fysisk aktivitet og andre aktiviteter. Det må være en balanse mellom aktivitet og tid i ro. Alle barn og unge er forskjellige, her gjelder det å finne et nivå som er passer for den enkelte.

Med økt alder blir også skoledagene lengre og aktivitetsnivået hos barnet reduseres. Det er viktig at barn og unge får en forklaring på hvorfor fysisk aktivitet er viktig, og hvorfor de ikke bør sitte for mye i ro.

Det kan være nyttig å skape faste rammer rundt stillesitting og tid i ro. Det er lett å forholde seg til, både for barna og de voksne.

Skjermbruk er en del av hverdagen

Skjerm er en viktig del av hverdagen til barn og unge, både på skole og på fritiden. Barn og unge må utvikle gode digitale ferdigheter og lære seg å kommunisere godt på skjerm. Mange barn bruker mye skjerm i skolehverdagen og på fritiden.

Tiden på skjerm kan variere fra helt passiv til mer aktiv skjermbruk. Passiv skjermtid kan være tid foran tv, nettbrett, pc eller mobiltelefon som innebærer lite fysisk aktivitet, bevegelser, sosialt samspill eller læring.

Flere dataspill, apper og nettsider fører til aktivitet og er fysisk utfordrende. Dette er aktiv skjermbruk. Noen skjermaktiviteter, som enkelte spill, kan bidra til motorisk utvikling. Skjerm og digitale spill kan også være viktig for læring, styrke utvikling av sosiale og, kognitive ferdigheter eller ha kontakt med venner og besteforeldre.

Å ha et bevisst forhold til bruk av skjerm og ha noen begrensninger for spesielt passiv skjermbruk på fritiden, bør ikke gå ut over bruk av digitale læremidler til skolearbeid, sosial kontakt eller skjermbruk som øker aktivitetsnivået.

Tiden barna sitter i ro foran ulike skjermer øker gjerne når alderen stiger. Finn en balanse slik at det også blir tid til tilstrekkelig med lek og fysisk aktivitet i løpet av dagen og uken, gjerne utendørs og gjerne sammen med andre.

Søvn og skjerm

Skjermaktivitet på kveldstid og natt, vil kunne gjøre at barnet sover dårligere og mindre. Sørg derfor for at barnet ikke bruker skjerm før legging. På denne måten blir søvnkvaliteten bedre, og barnet vil sove mer.

Dialog om skjermbruk

Mye av barn og unges sosiale liv foregår på ulike digitale plattformer. Når du snakker med barn og unge om begrensning av skjermtid er det viktig at du er interessert i hvorfor skjerm er viktig for dem og hva de leker med på skjermen. Vis at du ser de positive sidene med skjermbruk, og ha en dialog om begrensninger. På bufdir.no kan du lese mer om hvordan snakke med barn om bruk av skjerm og sosiale medier.

Å sette av en viss mengde tid til skjerm hver dag, kan være en god løsning. for eksempel en eller to timer per dag på fritiden.

​Helsedirektoratet. Nasjonale faglige råd for fysisk aktivitet i forebygging og behandling [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 2022 [hentet 09.05.2022]. Tilgjengelig frahttps://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-i-forebygging-og-behandling

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

The Norwegian Directorate of Health. Stillesitting og skjermbruk for barn i skolealder . [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Monday, May 9, 2022 [retrieved Tuesday, July 23, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/trening-og-fysisk-aktivitet/stillesitting-barn/

Last updated Monday, May 9, 2022