Rett til fastlege

Alle innbyggere som ifølge folkeregisteret er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege.

Fastlegesituasjonen

Mangel på fastleger: Det er kommunen som har ansvar for at du får fastlegetjenester, men mange kommuner i Norge har ikke mange nok fastleger.

Når du har mistet fastlegen din: Hvis du har mistet fastlegen din, og er flyttet til en liste uten fast lege, er du likevel tilknyttet et legekontor. Dette vil ofte være legekontoret der du hadde fastlegen din.

Vær tidlig ute: Siden kapasiteten er presset, kan det være lurt å henvende seg til legekontoret i god tid hvis du for eksempel trenger å få fornyet dine resepter.

Hvem har rett til fastlege?

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Kommunen har ansvaret for at du har tilbud om nødvendige allmennlegetjenester.

Du kan også velge en fastlege utenfor din egen bostedskommune. Hvis kommunen der du bor har stor mangel på fastleger, kan det være enklere å finne en fastlege med ledig kapasitet i en kommune i nærheten.

Personer med d-nummer har ikke rett til fastlege. Følgende grupper med d-nummer har likevel denne retten:

  • Asylsøkere med d-nummer, og deres familie
  • NATO-personell med d-nummer, og deres familie
  • Utsendt personell ved utenlandske representasjoner i Norge, og deres familie

D-nummer er et ID-nummer, som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer. Andre personer med d-nummer har ikke krav på fastlege, men derimot nødvendig helsehjelp. Kommunene er ansvarlige for å tilby slik hjelp.

Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til en annen kommune til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år. Denne muligheten gjelder i 6 måneder fra registrert flytting i folkeregisteret.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, kan du ringe Veiledning Helsenorge på telefonnummer 23 32 70 00.

Når fastlegen slutter eller reduserer listen 

Det er kommunen som har ansvaret for at du har nødvendige allmennlegetjenester. Hvis fastlegen din slutter, vil du bli flyttet til en annen fastlegeliste. I noen tilfeller kan du bli flyttet til en liste uten fast lege. 
 
Når du står på en liste uten fast lege, vil det som oftest være en vikar som ivaretar fastlegens ansvar. Det kan også være at andre leger i kommunen tar dette ansvaret. I noen tilfeller må du bruke legevakt eller øyeblikkelig hjelp for å få nødvendig legehjelp. 
 

Når en fastlege reduserer listen sin, er det et datasystem som gjør et tilfeldig uttrekk av pasientene som flyttes ut av listen. Verken legen eller andre kan velge hvem som skal flyttes og hvem som skal bli på listen.

Det er forskrift om fastlegeordning i kommunene, § 35 som bestemmer at listereduksjonen skal skje ved et tilfeldig utvalg. Familie som er registrert bosatt i samme husstand holdes samlet ved en slik listereduksjon. Den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. Barn over 16 år blir derfor ikke regnet som familie ved listereduksjon.

Fastlege for barn under 16 år

​Barn under 16 år får automatisk samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse. Foreldrene har også anledning til å bytte fastlege for barnet slik at barnet får fars fastlege. Når foreldrene har felles foreldreansvar, har barnet rett til samme fastlege som enten far eller mor. 

Ved delt omsorg får barnet samme fastlege som den av foreldrene som barnet deler folkeregisteradresse med. Barnet ditt har rett til å ha samme fastlege som deg, også når fastlegen din ikke har plass på listen.

Du kan velge en annen fastlege enn din egen for barnet ditt. Barnet ditt bytter ikke automatisk fastlege selv om du gjør det.

Du kan bytte fastlege for egne barn under 16 år. Dette gjelder også ved delt omsorg. Ved delt omsorg og felles foreldreansvar må den av foreldrene som ikke bor på samme folkeregistrerte adresse som barnet, dokumentere foreldreansvar. Dokumentasjon kan hentes fra skatteetaten.no og sendes til Helfo. Fosterforeldre kan ikke bytte fastlege for fosterbarn.

Fastlege for deg som er asylsøker

Du som har fått registreringsbevis for asylsøkere, og vet hvilken kommune du skal bo i, kan få tildelt fastlege. Er du bosatt på et asylmottak, vil asylmottaket hjelpe deg med å sende nødvendig dokumentasjon til Helfo slik at du får tildelt fastlege. Er du bosatt privat, må du selv eller ved hjelp av andre sende registreringsbevis for asylsøkere og utfylt skjema om tildeling av fastlege for asylsøkere som bor privat til Helfo.

Fastlege for deg som er utsendt personell ved utenlandske representasjoner i Norge

Med utenlandske representasjoner menes ambassader, konsulater og mellomstatlige organisasjoner.

Som utsendt personell ved utenlandske representasjoner i Norge får du ikke automatisk tildelt fastlege. Dette gjelder også for dine familiemedlemmer i Norge.

Du velger selv om du vil melde deg inn i fastlegeordningen. Din representasjon vil hjelpe deg med innmeldingen.

Hvis du senere ønsker å bytte fastlege, må du ringe Veiledning Helsenorge på telefonnummer 23 32 70 00.

Fastlege når du er student

​Fastleger tilknyttet helsetjenesten ved universiteter og høyskoler kan benyttes av studenter som har betalt semesteravgift og av deres barn under 16 år. Studenter som flytter tilbake til tidligere bostedskommune innen tre år, har krav på å få tilbake sin fastlege i kommunen selv om listen er full. Denne muligheten gjelder i 6 måneder fra flytting tilbake til bostedskommunen.

Studenter som har meldt flytting til utlandet, har ikke krav på å få tilbake sin tidligere fastlege.

Er du student tilknyttet studentsamskipnaden i Oslo? Se SIOs egne nettsider.

Fastlege når du er på sykehjem

Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor på sykehjemmet. Dersom du vil melde deg ut eller inn av fastlegeordningen, må du ta kontakt med Veiledning Helsenorge på telefonnummer 23 32 70 00.

Legehjelp ved akutt sykdom

Ved akutt oppstått skade eller sykdom utenom fastlegens åpningstid må du kontakte legevakten (116 117). Står det om liv, ring 113.​

Fastlegen er ansvarlig for alle allmennlegeoppgaver for sine pasienter i legekontorets åpningstid. Fastlegen skal prioritere personer på sin liste foran andre, bortsett fra ved akutt, livstruende sykdom.

 

 

Ansvaret for fastlegeordningen

Kommunene eier fastlegeordningen og inngår avtale med fastlegene. Det er også hver enkelt kommune som skal sørge for at det er nok fastleger i en kommune. Helfo administrerer fastlegeordningen på vegne av kommunene.

I hver kommune finnes det en fastlegeansvarlig.

Klage på fastlegen/fastlegeordningen

Dersom du ikke er fornøyd med fastlegen, har du rett til å klage.

Erfaring viser at det ofte er svikt i kommunikasjonen som fører til at pasienter ikke er fornøyd med legen. Det kan derfor være lurt først å bestille en time hos legen for å si ifra hvis du ikke er fornøyd. Ta gjerne med deg en som kan støtte deg.

Det er en fordel at du ved bestilling av timen gir beskjed om at det gjelder klage på behandlingen. Det gir legen mulighet til å sette av mer tid til samtalen. Dersom dette ikke fører frem kan du konferere med den i kommunen som har ansvar for fastlegeordningen eller sende en klage til Fylkeslege med kopi til kommuneoverlegen.

Kommunen har ansvaret for tilbudet av fastleger. Dersom det ikke er ledig fastleger i kommunen, skal du rette klagen din til kommunen. 

Reservasjon mot fastlegeordningen

Dersom du vil melde deg ut eller inn av fastlegeordningen, må du ta kontakt med Veiledning Helsenorge på telefonnummer 23 32 70 00.

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Rett til fastlege. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 16. januar 2024 [hentet onsdag 24. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/fastlegen/om/rett-til-fastlege/

Sist oppdatert tirsdag 16. januar 2024