Forgiftning etter huggormbitt

Reaksjoner etter huggormbitt vil ofte være milde, men i noen tilfeller kan det gi alvorlig forgiftning. For å vurdere risikoen er det viktig å vite hva som er alvorlige kjennetegn og hvordan dette utvikler seg. Giftinformasjonen kan gi veiledning etter bitt. Ring 113 ved svimmelhet eller besvimelse kort tid etter ett bitt.

Huggorm på bakken med løv

Huggormbitt kan gi alvorlige symptomer.

Symptomer ved lett huggormforgiftning

Alvorlighetsgraden av symptomer er avhengig av giftmengden. I mange av bittene er mengden minimal, og liten eller ingen reaksjon oppstår. Disse bittene kaller vi tørre bitt.

Huggormbitt er ofte to punktformede stikk med 3-9 mm avstand. Ved tørre bitt trenger det ikke bli mer enn en helt lett reaksjon rundt bittstedet, og friske unge og vokse kan ofte følge situasjonen hjemme (se «hvem kan se an hjemme» og «førstehjelp med huggormbitt»).

Milde reaksjoner er lett hevelse og blålig misfarging rundt bittstedet, og personen kan kjenne lett ubehag. Ved lette huggormforgiftninger vil slike symptomer ikke forverres. Følg utviklingen i minst 6-8 timer etter bittet, og kontakt Giftinformasjonen eller lege ved tegn til forverring. Følg rådene for «Førstehjelp ved huggormbitt» også ved mistenkte tørre bitt med lette symptomer.

Symptomer ved alvorlig huggormforgiftning

Stor mengde gift kan gi alvorlig forgiftning hos alle. Alvorlighetsgraden avhenger også av vekt, helsetilstand, alder og hvor på kroppen du er bitt. Symptomene vil ofte komme raskt (innen 1-2 timer), og vil ofte starte med systemiske effekter som svimmelhet, besvimelse og/eller pustevansker. Etter hvert vil du kunne se kraftig lokalreaksjon med hevelse og misfarging av huden rundt bittstedet. Slike tilfeller skal observeres i sykehus, og mange vil ha behov for behandling med motgift.

Har du alvorlige symptomer tidlig etter et bitt, skal du ringe 113 slik at du kommer raskt til sykehus.

Reaksjoner i vevet rundt bittstedet blir ofte tydelige innen 6-8 timer etter bittet, og utviklingen kan fortsette også etter dette. Alle som tror de er bitt av huggorm, bør følge med på området rundt bittstedet i timene etterpå.

Reaksjonene kan utvikle seg gradvis og påvirke hele kroppsdelen (for eksempel hele benet eller hele armen), eventuelt hele kroppen i svært alvorlige tilfeller. Slik utvikling krever sykehusbehandling, og motgift kan bli nødvendig. Et eksempel på en alvorlig utvikling kan være en hevelse som brer seg fra bittet på hånden til albuen innen få timer. Alvorlige lokale reaksjoner kan utvikle seg både med og uten tidlige systemiske reaksjoner.

Førstehjelp ved huggormbitt

Ring 113 ved symptomer som oppkast, svimmelhet, besvimelse, pusteproblemer eller hevelse som utvikler seg raskt.

I andre tilfeller, kontakt ved behov Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging og behandling.

 • La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet)
 • Hold den bitte kroppsdelen i ro og hvis mulig i høyt leie, også under eventuell transport til legevakt/sykehus
 • Hold deg mest mulig i ro, barn bør om mulig bæres til transport. Dersom du blir bitt når du befinner deg langt fra sivilisasjon (på fjellet, i skogen, på øy eller lignende), bør du komme deg til mer sentrale områder. Beveg deg så rolig som mulig, og be om assistanse dersom du trenger det
 • Ved begynnende hevelse marker med penn i ytterkanten av hevelsen og noter tidspunktet, slik at det er lettere å følge med på utviklingen
 • Stivkrampevaksine eller oppfriskningsdose er også aktuelt etter gjeldene retningslinjer for personer som kan se an hjemme (snakk med lege/legevakt). Det er en fordel å få denne innen 12 timer etter et huggormbitt

Hvem kan se an hjemme?

 • Friske unge (fra rundt 12 år og oppover) og voksne som er bitt i arm eller bein, og som de første timene etter bitt kun har lette lokalreaksjoner, kan i de fleste tilfeller se an hjemme. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for råd
 • Friske unge (fra rundt 12 år og oppover) og voksne som 6-12 timer (eller mer) etter bittet kun har lette lokalreaksjoner uten tegn til forverring
 • Barn (mindre enn 12 år), eldre (fra rundt 70 år) og gravide som 12-24 timer etter bittet kun har hatt minimale systemiske eller lokale reaksjoner kan ofte se an hjemme. Kontakt lege eller Giftinformasjonen for hjelp med vurdering og eventuelt veiledning ved behov

Hvem skal til lege/sykehus for vurdering?

 • Barn (mindre enn 12 år), gravide og eldre (fra rundt 70 år) bør som hovedregel vurderes av lege/på sykehus
 • Alle (barn og voksne) som de første timene etter bittet har systemiske eller mer enn lette lokale symptomer. Ved rask forverring, ring 113
 • De som har blitt bitt andre steder enn i armer og bein, som for eksempel hoderegionen, bryst, mage eller rygg
 • Personer med underliggende sykdom/redusert allmenntilstand, eller som bruker blodtrykksmedisin av typen «ACE-hemmere» (per september 2021 er dette legemidler med virkestoff enalapril, lisinopril, kaptopril, perindopril og ramipril)

Behandling på sykehus

 • Legene følger med på utviklingen og behandler eventuelle symptomer der det er behov. Motgift kan være aktuelt
 • Stivkrampevaksine eller oppfriskningsdose av denne gis etter gjeldene retningslinjer. Dette er mest effektivt i tidlig fase

Usikkert huggormbitt hvor det har gått flere dager eller uker?

Mange oppdager et mulig huggormbitt lenge etter at bittet kan ha skjedd. Giftinformasjonen veileder mange som tror de eventuelt ble bitt for flere dager siden. Slike tilfeller vurder vi ut fra forløpet. I de fleste tilfeller er det ikke behov for legeoppfølging, mens enkelte situasjoner krever undersøkelse og behandling.

Generelt kan man si at friske unge og voksne kan se an situasjonen hjemme dersom det har gått minimum 8 timer etter et bitt og det kun har vært lette symptomer uten tegn til forverring. Barn, eldre, gravide eller andre med underliggende sykdom bør uansett kontakte lege eller eventuelt Giftinformasjonen for vurdering og råd inntil 12-24 timer etter et mulig bitt.

Hvor lenge varer en huggormforgiftning?

En alvorlig huggormforgiftning kan kreve mange dagers sykehusbehandling. Etter slik behandling (med eller uten motgift) vil det vanligvis ta uker til måneder før armen eller beinet fullt ut har fått tilbake sin normale funksjon. 

Ved lette huggormforgiftninger kan det også gå lang tid før du er fullt restituert, men i slike tilfeller vil symptomene i utgangspunktet være mildere.