Forgiftning etter huggormbitt

Huggormbitt kan gi alt fra ingen til alvorlig forgiftning. Lær deg kjennetegnene på alvorlige symptomer, og hva du bør gjøre dersom du blir bitt av huggorm. Ved alvorlige symptomer skal du ringe 113.

Huggorm på bakken med løv

Huggormbitt kan gi alvorlige symptomer.

Symptomer ved lett huggormforgiftning

Alvorlighetsgraden av symptomer er avhengig av giftmengden. I mange av bittene er mengden minimal, og liten eller ingen reaksjon oppstår. Disse bittene kaller vi tørre bitt.

Huggormbitt er ofte to punktformede stikk med 3-9 mm avstand. Ved tørre bitt trenger det ikke bli mer enn en helt lett reaksjon rundt bittstedet, og friske vokse kan ofte følge situasjonen hjemme (se «hvem kan se an hjemme» og «førstehjelp med huggormbitt»).

Milde reaksjoner er lett hevelse og blålig misfarging rundt bittstedet, og personen kan kjenne lett ubehag. Ved lette huggormforgiftninger vil slike symptomer ikke forverres. Følg utviklingen i minst 6-8 timer etter bittet, og kontakt Giftinformasjonen eller lege ved tegn til forverring. Følg rådene for «Førstehjelp ved huggormbitt» også ved mistenkte tørre bitt med lette symptomer.

Symptomer ved alvorlig huggormforgiftning

Stor mengde gift kan gi alvorlig forgiftning hos alle. Alvorlighetsgraden avhenger også av vekt, helsetilstand, alder og hvor på kroppen du er bitt. Symptomene vil ofte komme raskt (innen 1-2 timer), og vil ofte starte med systemiske effekter som svimmelhet, besvimelse og/eller pustevansker. Etter hvert vil du kunne se kraftig lokalreaksjon med hevelse og misfarging av huden rundt bittstedet. Slike tilfeller skal observeres på sykehus, og mange personer med slike reaksjoner vil ha behov for behandling med motgift.

Har du alvorlige symptomer tidlig etter et bitt, skal du ringe 113 slik at du kommer raskt til sykehus.

Reaksjoner i vevet rundt bittstedet blir ofte tydelige innen 6-8 timer etter bittet, og utviklingen kan fortsette også etter dette. Alle som tror de er bitt av huggorm, bør følge med på området rundt bittstedet i timene etterpå.

Reaksjonene kan utvikle seg gradvis og påvirke hele kroppsdelen (for eksempel hele benet eller hele armen), eventuelt hele kroppen i svært alvorlige tilfeller. Slik utvikling krever sykehusbehandling, og motgift kan bli nødvendig. Et eksempel på en alvorlig utvikling kan være en hevelse som brer seg fra bittet på hånden til albuen innen få timer. Alvorlige lokale reaksjoner kan utvikle seg både med og uten tidlige systemiske reaksjoner (for eksempel blodtrykksfall, magesymptomer).

Førstehjelp ved huggormbitt

Ring 113 ved symptomer som oppkast, svimmelhet, besvimelse, pusteproblemer eller hevelse som utvikler seg raskt.

I andre tilfeller, kontakt ved behov Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging og behandling.

 • La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet)
 • Hold den bitte kroppsdelen i ro og hvis mulig i høyt leie, også under eventuell transport til legevakt/sykehus
 • Hold deg mest mulig i ro, barn bør om mulig bæres til transport. Dersom du blir bitt når du befinner deg langt fra sivilisasjon (på fjellet, i skogen, på øy eller lignende), bør du komme deg til mer sentrale områder. Beveg deg så rolig som mulig, og be om assistanse dersom du trenger det
 • Ved begynnende hevelse, marker med penn i ytterkanten av hevelsen og noter tidspunktet, slik at det er lettere å følge med på utviklingen
 • Stivkrampevaksine eller oppfriskningsdose av denne er også aktuelt for personer som kan se an hjemme (snakk med lege/legevakt). Det er en fordel å få vaksinen innen 12 timer etter et huggormbitt.

Hvem kan se an hjemme?

 • Friske unge (over 10-12 år) og voksne (< ca 70 år) som ikke er bitt i hode/halsregionen, og som kun har ingen/lette lokale symptomer uten tegn til forverring. Dette gjelder uavhengig av tidspunkt etter antatt bitt.

Hvem skal til lege/sykehus for vurdering?

 • Barn (under 10-12år), gravide, eldre (fra rundt 70 år), personer med redusert allmenntilstand og underliggende sykdom og personer som bruker blodtrykksmedisiner av typen ACE-hemmere (*) bør som hovedregel vurderes av lege/på sykehus.
  • * ACE-hemmere: per mai 2022 er dette legemidler med virkestoff enalapril, lisinopril, kaptopril, perindopril og ramipril
 • Alle (barn og voksne) med systemiske symptomer, mer enn lette lokale symptomer eller med forverring i forløpet. Ved rask forverring, ring 113.
 • Alle med bitt i hode/halsregionen og mulig påvirkning av luftveier.

Behandling på sykehus

 • Legene følger med på utviklingen og behandler eventuelle symptomer der det er behov. Motgift kan være aktuelt
 • Stivkrampevaksine eller oppfriskningsdose av denne gis etter gjeldene retningslinjer. Dette er mest effektivt i tidlig fase

Usikkert huggormbitt hvor det har gått flere dager eller uker?

Mange oppdager et mulig huggormbitt lenge etter at bittet kan ha skjedd. Giftinformasjonen veileder mange som tror de eventuelt ble bitt for flere dager siden. Slike tilfeller vurder vi ut fra forløpet. I de fleste tilfeller er det ikke behov for legeoppfølging, mens enkelte situasjoner krever undersøkelse og behandling.

Generelt kan man si at friske unge og voksne kan se an situasjonen hjemme dersom det har gått minimum 8 timer etter et bitt og det kun har vært lette symptomer uten tegn til forverring. Barn, eldre, gravide eller andre med underliggende sykdom bør uansett kontakte lege eller eventuelt Giftinformasjonen for vurdering og råd inntil 12 timer etter et mulig bitt.

Hvor lenge varer en huggormforgiftning?

En alvorlig huggormforgiftning kan kreve mange dagers sykehusbehandling. Etter slik behandling (med eller uten motgift) vil det vanligvis ta uker til måneder før armen eller beinet fullt ut har fått tilbake sin normale funksjon. 

Ved lette huggormforgiftninger kan det også gå lang tid før du er fullt restituert, men i slike tilfeller vil symptomene i utgangspunktet være mildere. 

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Forgiftning etter huggormbitt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 19. april 2023 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/giftige-bitt-og-stikk/huggorm/

Sist oppdatert onsdag 19. april 2023