Syrer

Syrer er sure kjemiske forbindelser med pH lavere enn 7. Syrer kan ødelegge proteiner i overflatisk vev, og kan gi dype etseskader ved kontakt med hud, øyne eller ved svelging.

Plastflaske med gult kjemikalieinnhold

Alvorlige komplikasjoner kan oppstå etter uhell med syrer, noen ganger også uten at det er tydelige symptomer i starten.

Risikoen for å få en etseskade etter uhell med syrer bestemmes av blant annet pH i produktet, konsentrasjonen av syren (fortynnede produkter er mindre farlige), kjemikalets egenskap og kontakttid med kroppen.

Flere produkter i husholdningen kan inneholde syre. Eddik, ulike avfettingsmidler, toalettrens og glansemidler er eksempler på slike produkter.

Ved uhell med syrer, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00. Ved alvorlige symptomer skal du ringe 113.

Symptomer etter uhell med syrer

Syrer kan være irriterende til etsende avhengig av blant annet konsentrasjon og pH. Fortynnede syrer kan ha lavere risiko for å gi etseskader (avhengig av fortynningsgrad og den aktuelle syrens egenskaper). I kontakt med hud, slimhinner eller øyne vil syrer kunne gi alvorlige sårdannelser og vevsskade.

Svelging​​

 • Svie i munn og svelg
 • Kvalme, oppkast
 • Etseskader med sår og hevelser i munn, svelg, spiserør og magesekk
 • Noen syrer påvirker også kroppen på andre måter, kontakt Giftinformasjonen for informasjon.

Alvorlige komplikasjoner kan oppstå, også noen ganger uten at det er tydelige symptomer i starten.

​Hud​​

 • Ofte kjennes huden glatt og rar, ofte "såpeglatt"
 • Smerte og blemmedannelse
 • Brannsårlignende skade utvikles etter hvert

Øyet​​

 • Smerte (ikke alltid)
 • Rødhet, tåreflod og tåkesyn
 • Varig svekket syn eller blindhet kan oppstå

Etseskade kan utvikle seg over tid og det kan derfor ta timer før omfan​get av skaden er synlig.

Førstehjelp ved uhell med syrer

Start med å skylle berørte områder øyeblikkelig. Langvarig og kontinuerlig skylling kan redusere faren for alvorlige etseskader.

Ved svelging​

 • Gi raskt litt drikke. Barn kan få opptil 1 dl, voksne opptil 2 dl. Om barnet nekter å drikke, skal man ikke tvinge dem. Tvang kan føre til at drikken kommer over i luftveiene
 • Personer med pustevansker, oppkast eller som på andre måter ikke kan svelge skikkelig skal ikke ha væske, da det kan komme over i luftveiene
 • Skyll munnen med mye vann, men unngå mer drikke da det kan føre til brekninger
 • Ikke fremkall brekninger
 • Ikke gi kull
 • Videre oppfølging bør skje på sykehus snarest. Ring 113

​Ved hudkontakt​

 • Fjern tilsølte klær, smykker og liknende
 • Skyll umiddelbart med rikelig mengder rennende lunkent vann i 30-60 minutter. Ytterligere skylling kan være aktuelt
 • I de tilfellene der store hudområder er tilsølt med etsende kjemikalier, bør vedkommende sitte i badekar/stå i dusjen med overrisling av lunkent vann fra hånddusj til helsepersonell overtar behandlingen
 • Kontakt Giftinformasjon for råd om videre oppfølging

Ved øyeeksponering​​

 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll umiddelbart med rennende lunkent vann og myk stråle. Fortsett skyllingen kontinuerlig i 30 minutter. Skyll videre under transport til legevakt/sykehus
 • Vær nøye med at evt pulver er fjernet fra øyet (også under øyelokk)
 • Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren i hvert enkelt tilfelle
 • Alle som har fått syrer i etsende konsentrasjoner på øyet bør oppsøke lege/sykehus.

Forebygging av uhell

​For å forebygge forgiftningsuhell i hjemmet er det viktig at man tenker gjennom hvordan man håndterer og oppbevarer kjemikalier og kjemiske produkter.

Se tips til hvordan forebygge forgiftningsuhell med kjemiske produkter og hva du kan gjøre for å sikre deg mot uhell med kjemikaler/kjemiske produkter du har hjemme.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Syrer. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 7. desember 2021 [hentet mandag 20. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/husholdningskjemikalier/syrer/

Sist oppdatert tirsdag 7. desember 2021