Avfettingsmidler

Avfettingsmidler kan ha varierende stoffsammensetning. Avfettingsprodukter inneholder ofte alkalier (baser), syrer, oljebaserte stoffer og/eller såpestoffer (tensider). Disse kan være alt fra irriterende til etsende.

Bil blir vasket

Da det er stor variasjon i hva avfettingsprodukter er sammensatt av, vil symptomer ved forgiftning eller uhell også variere. 

Alkalie- eller syrebaserte avfettingsmidler

Avfettingsmidler som inneholder alkalier eller syrer kan gi etseskader. Graden av etseskade avhenger av type alkalie eller syre, konsentrasjon og kontakttid. Hvis du er eksponert for etsende alkalier eller syrer er det viktig med rask og riktig behandling. Start å skylle med en gang. Kontakt Giftinformasjonen for råd og vurdering av det enkelte produkt. Ring 113 ved alvorlige symptomer.

Førstehjelp

Svelging

 • Skyll munnen  
 • Gi litt drikke (maks 1 - 2 dl) for å skylle svelg og spiserør dersom du/barnet svelger greit og det gis raskt
 • Personer med pustevansker, oppkast eller som på andre måter ikke kan svelge skikkelig, skal ikke ha drikke da det kan komme over i luftveiene
 • Ikke fremkall brekninger
 • Ikke gi kull
 • Videre oppfølging på legevakt/sykehus. Ring 113

Hud

 • Fjern tilsølte klær, klokker og liknende.
 • Skyll straks aktuelle hudområder med vann, bruk behagelig temperatur
 • Skyll til huden ikke kjennes glatt ut lenger
 • Ved eksponering for syrer og alkalier i etsende konsentrasjoner skal huden skylles i 30 - 60 minutter. Det kan være nødvendig med lengre skylling, ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd

Øyne

 • Skyll straks øyet med lunkent rennende vann. Skylling som starter umiddelbart etter uhellet har best effekt
 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Ved eksponering for etsende produkter skal øyet først skylles i minimum 30 minutter hjemme/på skadestedet. Fortsett skylling under transport til legevakt/sykehus. Lang skylletid er ofte aktuelt. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging.

Oljebaserte avfettingsmidler

Symptomer​

Oljebaserte avfettingsmidler virker irriterende på slimhinner, øyne og hud. I sjeldne tilfeller kan svelging av oljebaserte produkter gi kjemisk lungebetennelse, også ved små mengder.

Personer skal observeres på sykehus, dersom de har symptomer som:

 • Hoste eller annen irritasjon i luftveiene
 • Tungpust
 • Sløvhet
 • Gjentatte brekninger/oppkast

Større inntak skal alltid følges opp av lege/på sykehus.

Førstehjelp/behandling

Svelging

 • Gi drikke
 • Ikke fremkall brekninger
 • Medisinsk kull har ikke effekt
 • Hvis hoste, irritasjon fra luftveiene, brekninger, sløvhet eller lignende oppstår, kontakt 113
 • Ved behov kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for hjelp til vurdering
 • Hvis ikke symptomer har oppstått innen 6 timer etter inntaket er faren for forgiftning over

Hud

 • Skyll og vask det aktuelle hudområdet grundig med mild såpe og vann
 • Smør gjerne huden inn med fuktighetskrem etter skylling

Øyne

 • Skyll straks grundig med lunkent rennende vann i ca 15 minutter
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging ved behov
 • Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling
 • Mild rødhet og lett ruskfølelse på øyet kan ofte vare en god stund etter skylling, og skal følges opp dersom det vedvarer utover 24 timer

Tensidbaserte avfettingsmidler

​Tensider (såpestoffer) som brukes i avfettingsmidler er irriterende. Disse kan føre til irritasjon og ubehag ved søl på hud eller sprut i øyet. Ved inntak vil tensider kunne gi kvalme, oppkast og evt diaré. Effekten er normalt forbigående og kortvarig.

Førstehjelp/behandling

Svelging

 • Gi drikke, se an hjemme
 • Ved større inntak, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00)

Hud

 • Skyll godt

​Øyne

 • Skyll straks med rennende lunkent vann i ca 5-15 minutter
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging ved behov
 • ​​Kontakt lege ved vedvarende symptomer etter skylling
 • Mild rødhet og lett ruskfølelse på øyet kan ofte vare en god stund etter skylling, og skal følges opp dersom det vedvarer utover 24 timer

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Ved alvorlige symptomer ring:

113

For helsepersonell

Anbefalinger for behandling av akutte forgiftninger, utarbeidet av Giftinformasjonen.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Avfettingsmidler. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 5. januar 2021 [hentet tirsdag 16. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/avfettingsmidler/

Sist oppdatert tirsdag 5. januar 2021