Brannslukkingsapparater

Brannslukkingsprodukter til hjemmebruk er stort sett pulverapparater, skumapparater, vannslanger eller gass-apparater. Ved uhell med brannslukkingsapparater kan det forekomme symptomer av forbigående karakter. De fleste uhell kan ses an hjemme.

Rødt pulverapparat til brannslukking

Uhell med pulverapparater beregnet til brannslokking kan i de aller fleste tilfeller ses an hjemme.

Om eksponeringen er kraftig eller ved selvskading, kan mer alvorlige og langvarige symptomer oppstå. I disse tilfellene skal lege oppsøkes.

Pulverapparater

Det finnes to typer pulverapparater på det norske markedet. ABC-pulver består av ammonium dihydrogenfosfat og ammoniumsulfat. BC-pulver kan bestå av natriumbikarbonat, kaliumbikarbonat, kalsiumkarbonat og urea.

Begge pulvertyper kan også inneholde metallstearater (eks. magnesium, aluminium), silikoner og flytemidler (eks. talkum). Pulverkornene gir en stor overflate som vil binde opp frigjort varme fra brannen og stanse forbrenningsprosessen

Symptomer

Uhell med brannslukningspulver kan gi lett irritasjon fra øyne, slimhinner, nese og luftveier. Lette magesymptomer som kvalme og uvelhet kan også forekomme. De fleste uhell kan ses an hjemme.

Behandling

Inhalasjon:

  • Lett hoste og forbigående luftveisirritasjon kan ses an hjemme
  • Ved kraftige luftveissymptomer skal lege oppsøkes

Øyne/hud:

  • Skyll til partikkelrester er fjernet.
  • Til lege ved vedvarende symptomer

Inntak:

  • Skyll munnen og gi litt drikke.
  • Til lege ved kraftige/langvarige symptomer

Skum-apparater

Skumproduktene på markedet kan brukes til brann i organiske materialer og ildsfarlige væsker, samt til frityrslukking.

Skumkonsentratene kan variere i forhold til innhold, kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd etter uhell med skumapparater beregnet til brannslukking.

Gass-apparater

De vanligste gass-beholderne inneholder CO2 (100 %). De virker oksygenfortrengende, og fordi det er gass under trykk har den svært lav temperatur.

Ved uhell/feilbruk av gassapparatene kan det forekomme frostskader om stoffet i flytende form kommer i kontakt med hud. Ved frostskader kontakt lege for vurdering.

Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute

22 59 13 00

Døgnåpen telefon.

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Brannslukkingsapparater. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 15. april 2021 [hentet søndag 21. april 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/brannslukkingsapparat/

Sist oppdatert torsdag 15. april 2021