Salmiakk kan gi etseskade

Salmiakk kan gi alt fra irritasjon til etseskade avhengig av konsentrasjon, mengde og kontakttid. Det er viktig å starte skylling raskt. Ved svelging, ring 113.

Salmiakk kan være etsende dersom det er ufortynnet eller lite fortynnet.

Ammoniakk finnes blant annet i rengjøringsmidler (som Salmiakk, Salmi og lignende). Produkter som inneholder ammoniakk kan være etsende. Profesjonelle produkter som brukes av bedrifter eller på arbeidsplasser kan være sterkere enn produkter til privat husholdning, som denne artikkelen omhandler. 

Svelging av salmiakk

Ved svelging av salmiakk er det fare for etseskade i munnhule, svelg og magesekk. Hevelser i svelget kan oppstå og føre til pustevansker. Disse kan komme raskt og bli alvorlig.

Tidlige symptomer kan være:

 • Smerter
 • Sikling
 • Svelgebesvær
 • Kvalme
 • Spontant oppkast

Hva gjør du hjemme?

 • Gi melk eller vann (1-2 dl) umiddelbart, for å skylle svelg og spiserør
 • Ikke gi mer drikke, det kan fremprovosere oppkast som kan forverre skaden
 • Skyll munnen med store mengder vann, om pasienten er våken og samarbeider
 • Ikke gi medisinsk kull
 • Ikke fremprovoser brekninger, det kan forverre skaden

Hvem skal på sykehus eller til lege?

 • Ved inntak av ufortynnet eller lite fortynnet produkt, eller ved alvorlige symptomer som pustebesvær, ring 113

Hvem kan se an hjemme?

 • Fortynnede produkter kan være mindre farlige. Det er ikke alltid lett å vite om blandingen er tynnet nok ut til å ikke være etsende lengre. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering (22 59 13 00).

Søl av salmiakk i øyet

Det er fare for etseskade ved søl med ufortynnet salmiakk i øyet.

Ved fortynning mer enn 10 ganger (1 del salmiakk i 9 deler vann) forventes irritasjonssymptomer. Les mer om hva du skal gjøre ved ulike fortynninger (blandinger med vann) i teksten under. 

Hva gjør du ved søl av ufortynnet salmiakk på øyet?

 • Skyll med rennende lunkent vann (skylling i øyeglass er lite effektivt)
 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Fortsett skyllingen kontinuerlig i 30 minutter der du er. Det kan bli aktuelt å skylle ytterligere, også under transport til lege/sykehus.

Hvem skal vurderes av lege?

 • Alle uhell på øyne med ren salmiak bør undersøkes av lege. Konferer med Giftinformasjonen eller legevakt etter skyllingen er gjennomført.

Hva gjør du om du får salmiakk som er fortynnet mer enn 10 ganger (1 del salmiakk i 9 deler vann) på øyet?

 • Skyll med rennende lunkent vann (skylling i øyeglass er lite effektivt)
 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll i 15-30 minutter
 • Se an hjemme

Søl på øyet med denne fortynningen har sjeldent behov for oppfølging, men ta kontakt med lege om du har vedvarende symptomer på øyet.

Hvem skal vurderes av lege?

 • Du bør dra til lege/legevakt snarest ved symptomer som smerte eller tåkesyn som ikke bedrer seg kort tid etter skylling. 

Hva gjør du om du får salmiakk som er fortynnet mer enn 20-30 ganger (3-5 dl salmiakk i 9,5 liter vann) på øyet?

 • Skyll med rennende lunkent vann (skylling i øyeglass er lite effektivt)
 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Skyll i 5 til 15 minutter

Du kan se an hjemme og vurdere situasjonen. Er du symptomfri i løpet av de første 2 timene, trenger du ikke dra til lege.

Hvem skal vurderes av lege?

 • Du bør til lege ved synsforstyrrelser eller smerter på øynene 2 timer etter endt skylling.
 • Ved rødme, ubehag og/eller fremmedlegemefølelse på øyet, se an hjemme i inntil 24 timer. Ved fortsatt symptomer, kontakt lege for vurdering.

Søl av salmiak på hud

Det er ikke vanlig å få etseskader på hud ved søl av ufortynnet produkt (rett fra flasken) dersom den skylles bort med en gang. Blir salmiakk liggende på huden over tid kan ikke etseskade utelukkes.

Hva gjør du hjemme?

 • Skyll umiddelbart med rennende lunkent vann, til huden ikke kjennes såpeglatt ut lengre
 • Fjern tilsølte klær, smykker og klokker

Hvem skal vurderes av lege?

 • Ring Giftinformasjonen for råd om legekontakt og videre førstehjelp hvis du har sølt et sterkere produkt, det har ligget lenge på huden eller du har symptomer etter endt skylling.

Pustet inn damp fra salmiakk

Mange opplever ubehag i luftveier ved vasking med salmiakk. Grad av symptomer avhenger av hvor konsentrert vaskevannet er, hvor lenge du har vasket og mulighet for utlufting der det vaskes. I de fleste tilfeller der det er milde symptomer kan du se an hjemme. I sjeldne tilfeller kan det blir behov for oppfølging hos lege. Dette er avhengig av hvilke symptomer du har.

Hva gjør du hjemme?

 • Luft godt ut og opphold deg i frisk luft
 • Unngå fysiske anstrengelser som fører til at du blir andpusten (i 24-48 timer)

Hvem kan se an hjemme?

 • Personer uten symptomer
 • Personer med lette symptomer fra luftveiene (lett hoste og hesthet)
 • Personer med lett ubehag og svie i øyne
 • Personer med lett ubehag i munn, svelg eller bryst

Hvem skal vurderes av lege?

 • Personer med vedvarende eller kraftige symptomer
 • Personer med symptomer som blir sterkere
 • Personer med milde symptomer som ikke går over i løpet av ett døgn

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Salmiakk kan gi etseskade. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 6. september 2021 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/vaskemidler/salmiakk/

Sist oppdatert mandag 6. september 2021