Avlastning

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Avlastning kan tilbys i eget hjem eller i institusjon.

Formålet med avlastning er å:

  • hindre overbelastning
  • gi deg nødvendig fritid og ferie
  • gi deg mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter

Avlastningstiltak er gratis og kan gis både som avlastning i eget hjem og som opphold i institusjon.

Hvem kan få avlastning?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du få avlastning.
Eksempler på særlig tyngende omsorgsarbeid er om:

  • du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Ulike tilbud

Kommunen har plikt til å tilby ulike avlastningstiltak og kan for eksempel yte avlastning i form av

  • hjemmehjelp
  • dagtilbud 
  • avlastningsopphold på sykehjem

Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet til å reise på ferie og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Kommunen vurderer behovet for bistand, og skal i samarbeid med den enkelte omsorgsyter avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av avlastningstiltak.

Hvordan søke om avlastning?

Hvis du har behov for avlastning, kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak). Dette gjelder enten du får innvilget avlastning eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres. Hvis du får avslag på søknaden, skal avslaget begrunnes.

Klage på vedtak

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage.

Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.