Støtte og avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver

Personer og familier med tyngende omsorgsoppgaver kan ha rett til avlastningstiltak eller annen pårørendestøtte. Dersom du som forelder eller annen omsorgsyter har særlig tyngende omsorgsarbeid, skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte.

Kommunal støtte til pårørende kan være i form av:

 • opplæring og veiledning
 • avlastningstiltak
 • omsorgsstønad

Hvem kan få kommunal støtte og avlastning?

Det er særlig foreldre til barn med spesielle behov og ektefelle/partner til personer med store behov for omsorg som kan ha rett på avlastningstiltak.

Eksempler på omsorgsarbeid man kan få støtte og avlastning for:

 • du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
 • omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen

Hva innebærer støtte, opplæring eller avlastning?

Opplæring og veiledning

Du som er omsorgsperson kan få veiledning og opplæring til å utføre omsorgsoppgaver slik at du kan ta vare på din egen helse- og livssituasjon. Opplæringen og veiledningen må ta hensyn til personvernet og selvbestemmelsen til personen du har omsorg for. 

Avlastningstilbud

Det finnes ulike avlastningstilbud. Personen du har omsorg for kan få korttidsopphold, dagtilbud eller nattopphold hos en institusjon eller avlastning i eget hjem. Avlastningstiltak kan også være organisering av fritidsaktiviteter. Kommunale tjenester som praktisk bistand og velferdsteknologi (for eksempel varsling og lokaliseringsutstyr), kan også gis som avlastning til deg som omsorgsgiver.

Avlastningen kan gis på timebasis, som døgntilbud eller helgetilbud. Avlastning er gratis, uavhengig av type tiltak og hvor det foregår.

Kommunen må vurdere deres totalsituasjon, og behovet for avlastning. Kommunen vil blant annet snakke med deg om:

 • omsorgsoppgavene dine
 • omfanget og varigheten av omsorgsarbeidet
 • den fysiske og psykiske belastningen av arbeidet
 • om arbeidet skjer regelmessig eller periodevis
 • inntektstap

Avlastningstilbudet skal utvikles i dialog med både deg som omsorgsgiver og personen du er omsorgsgiver for. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet til å reise på ferie og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Formålet med avlastning er å:

 • hindre overbelastning
 • gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet og samfunnet
 • gi deg nødvendig fritid og ferie

Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du søke om å få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Les mer om omsorgsstønad

Hvordan søke om avlastning eller annen pårørendestøtte?

Hvis du har behov for avlastning eller annen pårørendestøtte, kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens nettside eller ved å henvende deg til kommunen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak). Dette gjelder enten du får innvilget tilbudet du søker om eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres. Hvis du får avslag på søknaden, skal avslaget begrunnes.

Klage på vedtak

Hvis du mener at kommunen ikke gir deg den hjelpen du har behov for, kan du klage.

Du sender klagen din til kommunen. Kommunen mottar klagen din og skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke endrer beslutningen sin, sender kommunen saken videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren fatter så endelig beslutning om hvilken hjelp du skal tilbys fra kommunen.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Du kan selv ta kontakt med pasient- og brukerombudet du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som pasient, bruker eller pårørende eller hjelp med å utforme en klage.

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

 

Helse- og omsorgsdepartementet - lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet - behandlingsmåten i forvaltningssaker

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Støtte og avlastning til pårørende med store omsorgsoppgaver. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 8. april 2022 [hentet søndag 26. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/avlastningstiltak/

Sist oppdatert fredag 8. april 2022