Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, og kommunen din har tilbud om ledsagerbevis, kan du søke om dette. Det er den enkelte kommune som bestemmer om de skal ha tilbud om ledsagerbevis.

Ledsagerbevis gir mulighet for at personer med funksjonsnedsettelse kan ha med følge eller assistanse på arrangement gratis.

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres. Du må betale for deg selv på vanlig måte.

Hvem kan få ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Allergier
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

Hvor kan jeg bruke ledsagerbevis?

Det er den enkelte arrangør eller tilbyder som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbeviset i så fall gir.

Kommunen din skal ha informasjon om hvilke steder ledsagerbeviset aksepteres. Du kan også henvende deg direkte til arrangøren eller tilbyderen med spørsmål om de aksepterer ledsagerbevis.

Hvordan søke om ledsagerbevis

Hvis du har behov for ledsagerbevis, bør du sjekke om kommunen din har tilbud om dette. Du vil finne informasjon om dette og om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å fatte et skriftlig vedtak enten du får innvilget ledsagerbevis eller ikke. I vedtaket skal det stå om du har fått ledsagerbevis eller ikke.

Hvis du får avslag på søknaden din, skal vedtaket inneholde en begrunnelse for det.

Klage ved avslag på ledsagerbevis

Hvis du får avslag på søknad om ledsagerbevis, kan du klage på dette. Kommunen skal gi deg veiledning om hvordan du klager.

Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere søknaden din på nytt.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 12. september 2019