Hva er nedsatt hørsel?

Hvis du har problemer med å høre og oppfatte lyder som det menneskelige øret normalt skal fange opp, kan du ha nedsatt hørsel.

Symptomer på nedsatt hørsel 

 • noen eller mange typer lyder virker svake, uklare og/eller forvrengte 
 • svake lyder kan bli for svake, mens høye lyder blir for kraftige 
 • du hører godt i noen situasjoner, men ikke i andre 
 • du hører lyder, men forstår ikke alltid lydene du hører 
 • å høre lyd på avstand eller i bakgrunnsstøy er vanskelig og slitsomt
 • Du kan oppleve en kombinasjon av tørre øyne, stive skuldre og nakke, hodepine og slitenhet

Det er ikke alltid lett å vite når hørselen endrer seg. Ofte skjer endringene sakte. Ikke sjeldent er det andre enn deg selv som først legger merke til at du hører mindre.   

Årsaker til nedsatt hørsel 

Nedsatt hørsel kan skyldes   

 • Arv: Nedsatt hørsel kan være medfødt eller du kan ha gener som gjør at du utvikler hørselstap tidligere enn andre 
 • Skade: Sansecellene i det indre øret kan være skadet eller ødelagt, for eksempel på grunn av for høy lyd   
 • Sykdom: Anatomiske strukturer kan være misdannet eller bli skadet 
 • Alder: Nedsatt hørsel er en naturlig del av aldringsprosessen 

Det finnes ulike typer nedsatt hørsel og ulik alvorlighetsgrad, og det kan være ulike kombinasjoner. Du kan få nedsatt hørsel gradvis eller det kan oppstå plutselig. 

Nedsatt hørsel kategoriseres som mildt, moderat, alvorlig og svært alvorlig.  

Hørselen kan være ganske lik i hvert øre, men det kan også være stor sideforskjell. Hørselstap kan ha ulik årsak og utvikling i hvert av ørene dine.  

Personer med tilsynelatende lik hørselsfunksjon, kan oppleve svært ulike konsekvenser av sitt hørselstap.

Konsekvenser av nedsatt hørsel 

Hjernen bruker lyd både i kommunikasjon, men også til å orientere deg i omgivelsene. Har du nedsatt hørsel vil hjernen som skal tolke lyd, få for lite informasjon. 

 • Det kan være veldig uheldig å ikke få med seg hva folk sier eller høre lyder i omgivelsene 
 • Dine nære kan oppleve at det er vanskelig når de ser at du ofte misforstår 
 • Nedsatt hørsel påvirker hvordan hjernen jobber og fungerer med lyd, og høreapparater kan være viktig for din totale helsetilstand.  

Når hørselen er svekket, vil synssansen, muskler og skjelett forsøke å bidra til best mulig funksjon. Dette er krevende for kroppen og du bruker samlet sett mer energi på å høre enn før. Det er derfor viktig å få utredet hørselen din og få hjelp til å vurdere hensiktsmessige tiltak. 

Ut i fra hørselstestene lages det et audiogram. Kurvene i audiogrammet forteller blant annet hvilke språklyder som påvirkes av hørselstapet ditt. Det er lurt å se på dette sammen med audiografen, og få en forklaring på hva audiogrammet viser. Det er også lurt å beholde en kopi av dette selv. Disse testene er ikke tilgjengelig via digitale plattformer per nå.  

Nedsatt hørsel kan føre til: 

 • Sosial isolasjon: Nedsatt hørsel påvirker mulighetene til å kommunisere og få med oss informasjon. Mange blir mindre sosiale når de hører dårlig. Opplevelse av ensomhet kan være en konsekvens av nedsatt hørsel.
 • Sorg/tapsfølelse: Det er vanlig med ulik grad av sorg over tap av hørsel, spesielt hvis det har store konsekvenser for hvordan man ønsker å fungere i det daglige. Stadige misforståelser kan påvirke selvfølelsen og selvtilliten i sosiale sammenhenger. 
 • Utmattelse: Å høre, lytte, forstå og fungere i kommunikasjon kan være svært energikrevende. Med høy lytteanstrengelse over tid, er det mange som kjenner seg stresset eller utmattet.
 • Kontroll over omgivelsene: Vi bruker hørselen til å høre ulike alarmer og om det er andre personer i nærheten av oss. Hørselen kan fortelle oss om potensiell fare. Har du nedsatt hørsel, kan du gå glipp av viktige lyder.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Hva er nedsatt hørsel?. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 4. desember 2023 [hentet fredag 14. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/horsel/hva-er-nedsatt-horsel/

Sist oppdatert mandag 4. desember 2023