Rettigheter for deg med nedsatt hørsel

Hvis du har nedsatt hørsel kan du ha flere rettigheter.

Mistenker du nedsatt hørsel, kontakter du fastlegen din. Det er spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for utredning og behandling av nedsatt hørsel. Fastlege kan henvise deg videre dersom det er behov for å undersøke hørselen din.  

Du kan få utredet hørselen din ved Øre-Nese-Hals/Høresentral ved sykehus eller hos Øre-Nese-Hals-spesialist som jobber i klinikk med driftstilskudd. 

Det er en audiograf som gjennomfører hørselstestene. ØNH-spesialisten vil undersøke nese, hals og ører og vurdere resultat av hørselstestene dine.  

Sammen bestemmer dere hva som kan være nødvendig og nyttig tiltak for å redusere plagene du har på grunn av nedsatt hørsel.  

Det er lurt å skrive ned spørsmål og tanker om hva du trenger, før du går til legen og før du møter spesialistene.

Rett til høreapparat 

Dersom resultater av undersøkelsene viser at du kan ha utbytte av høreapparat, kan du få hjelp til å søke NAV om å få dekket utgifter til høreapparater.  

Får du innvilget en slik søknad og velger å beholde høreapparater etter en prøveperiode, blir de din eiendel. Du må ikke legge ut for kostnadene.  

Når du er fornøyd og ønsker å beholde høreapparatene du har prøvd, sender audiografen skjemaet til leverandøren. NAV og leverandøren har direkte oppgjør. 

Du er ansvarlig for vedlikehold, innkjøp av nødvendig forbruksmateriell og eventuelt service. NAV dekker utgifter til reparasjon av høreapparater. 

Du kan lese mer på NAV sin nettside.

Du får ikke dekket høreapparat på private klinikker

Det finnes også private klinikker. På disse klinikkene må du betale for alt selv. Prøver du høreapparat på helprivate klinikker, må du betale disse selv. Du kan ikke søke NAV om å få dekket utgifter til høreapparater fra disse klinikkene.

Rett til hørselshjelpemidler og tilrettelegging

Det finnes andre tekniske hjelpemidler enn høreapparat som kan gjøre hverdagen din enklere. Det kan for eksempel være

  • ekstra varsling til dørklokke og brannalarm
  • forsterkning til samtale, TV/radio

Folketrygden kan dekke utgifter til hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige. 

Det finnes hjelpemidler for deg som ikke skal begynne med høreapparat eller er døv, og det er hjelpemidler som kobles sammen med høreapparater, Cochleaimplantat og andre typer implantat. 

Kommunen har ansvar for å hjelpe deg med å kartlegge hva du har behov for, og bistå deg i søknadsprosessen. De skal også gi deg opplæring i bruk av hjelpemidlene.  

Om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler ikke er tilstrekkelig, kan du ha rett på tolketjenester. Det finnes både skrivetolk og tegnspråktolk.

Du kan lese mer om hjelpemidler hos NAV.

Rett til informasjon og opplæring

Når du får høreapparat og/eller hjelpemidler er det nødvendig med instruksjon og opplæring i bruk, betjening, vedlikehold og eventuelt pedagogisk veiledning. Dette skal du få av helsetjenesten.  

Hvis du velger å beholde høreapparatene du har på prøve, har du krav på en etterkontroll 6-12 måneder etter at de har blitt dine.  

Du får mye informasjon på kort tid. Det er også mange ferdigheter du skal lære deg. Det er lurt at du tar med deg noen på audiograf- eller legetimene. Dine nærmeste pårørende kan også ha behov for råd og veiledning.  

Det er viktig at du  

  • Leser bruksanvisninger 
  • Øver på å få høreapparatet godt på plass 
  • Trener på å høre nye lyder 
  • Lærer deg nødvendig vedlikehold  
  • Har oversikt på hvordan du kjøper forbruksutstyr 

Kurs

Voksenopplæring for deg med nedsatt hørsel 

Opplæringsloven kan gi rett til spesialundervisning for voksne som har særlig behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.  

Dette er spesielt viktig om du får operert inn cochleaimplantat, men kan også være nødvendig for andre som har nedsatt hørsel.  

Ta kontakt opplæringskontoret i kommunen din for informasjon og veiledning om dette.  

Hvis din kommune/fylkeskommune ikke har dette tilbudet eller ikke har kapasitet, kan du bruke privatpraktiserende logoped/audiopedagog med refusjonsrett.

Kombinert sansetap 

Har du både nedsatt syn og nedsatt hørsel kan du ha behov for ekstra bistand  

Les mer om døvblindes rettigheter hos Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Rettigheter for deg med nedsatt hørsel. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 4. desember 2023 [hentet torsdag 23. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/horsel/rettigheter-horsel/

Sist oppdatert mandag 4. desember 2023