Slik søker du erstatning for en pasientskade

Hvis du har fått en skade som skyldes en svikt i helsetjenesten, kan du søke om erstatning. Du søker da til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som behandler søknaden din.

Før du søker

For å ha rett til pasientskadeerstatning må tre vilkår være oppfylt:

  • Skaden må skyldes svikt i behandlingen.
  • Skaden må ha ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner, eller du må ha blitt påført en varig og betydelig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.
  • Skaden må ikke være for gammel. Hovedregelen er at et krav er foreldet etter tre år.

Hos Norsk pasientskadeerstatning kan du lese mer om hva som skal til for å få erstatning for en pasientskade, eller sjekke om du kan søke erstatning for skaden din.

Finn riktig skjema

På npe.no finner du riktig skjema. Du velger ut fra om du vil sende inn skjemaet digitalt, eller i posten. Det finnes også en versjon av skjemaet du kan skrive ut og fylle ut for hånd. Merk at det er egne skjema for skader som følge av legemiddelbruk.

Fyll ut skjemaet

​Fyll ut alle trinnene i skjemaet nøye. Felter markert med stjerne er påkrevd, og må fylles ut. Prøv å skrive kort og presist.

Du vil måtte oppgi:

  • Opplysninger om den som er skadet. Hvis du søker på vegne av noen andre, må du legge ved fullmakt og legitimasjon. Hvis pasienten er død, må den som søker erstatning legge ved kopi av skifteattest.
  • Når skaden skjedde, og ved hvilken behandlingsinstitusjon.
  • Hva du ble behandlet for da skaden skjedde, hva slags skade du har fått, og hvordan du mener den oppstod.
  • Hvilke konsekvenser skaden har fått for deg. Du må krysse av for om skaden har ført til økonomisk tap over 10 000 kroner, varige mén tilsvarende minst 15% medisinsk invaliditet, utgifter, eller konsekvenser for arbeidet ditt.
  • Du får også mulighet til å legge ved dokumenter som du tror kan være relevante for utredningen som NPE skal gjøre.

Send søknaden

Hvis du fyller ut og signerer skjemaet elektronisk, kommer elektronisk signering og innsending i siste del av skjemaet.

Innsending i posten skal adresseres til:

Norsk pasientskadeerstatning,
Postboks 232 Skøyen,
0213 Oslo

Vent på svar

​Det vil i de fleste tilfeller ta flere måneder før du får svar på søknaden.

Her kan du se gjennomsnittlige saksbehandlingstider hos NPE.
Saksbehandlingstiden kan variere ut fra forholdene i saken og pågangen av søknader hos Norsk pasientskadeerstatning.

Klage på vedtak

Hvis du vil klage på vedtaket, må du sende klagen til NPE. Klagefristen er tre uker.

Dersom NPE ikke finner grunn til å gjøre om på vedtaket, sender de klagen din videre til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, som er sekretariatet til Pasientskadenemnda.

Pasientskadenemnda er en uavhengig nemnd som behandler klager på vedtak om pasientskadeerstatning. Nemndmedlemmene har juridisk og medisinsk kompetanse. Et medlem er brukerrepresentant.

Hvis du får medhold i klagen din, er det NPE som utbetaler eventuell erstatning eller tilleggserstatning.

Se informasjonsfilm: Klage på vedtak om pasientskadeerstatning

Søksmål

Vedtak fra Pasientskadenemnda er endelige. Det betyr at du ikke kan klage på vedtaket. Hvis du vil, kan du bringe saken din inn for domstolene for rettslig overprøving. Søksmålsfristen er seks måneder.

Gjenoppta avsluttet sak

For å få en avsluttet sak vurdert på nytt, må det foreligge nye og vesentlige opplysninger som ikke var kjent fra før. Opplysningene må kunne føre til et annet resultat. Det er ikke nok at du er uenig i vedtaket, eller at en medisinsk sakkyndig vurderer saken annerledes. Husk å oppgi hva som er nytt i saken og saksnummeret ditt.

Hvis du har klagd på vedtaket fra NPE, og saken din er til behandling eller har blitt behandlet i Pasientskadenemda, kan ikke NPE gjenoppta saken din. Du må da kontakte Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Du kan ikke få saken gjenopptatt dersom du har tatt ut stevning.

Innholdet er levert av Statsforvalteren, Nasjonalt klageorgan for helsetenesten, Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Statsforvalteren, Nasjonalt klageorgan for helsetenesten, Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Slik søker du erstatning for en pasientskade. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 23. august 2022 [hentet onsdag 29. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/klage-og-erstatning/slik-soker-du-erstatning/

Sist oppdatert tirsdag 23. august 2022