Koronavaksine

Vaksine gjøres klar til å settes i skulder

Illustrasjon: Mostphotos / Jason Baxter

Artikkelen er under oppdatering. For å lese mer om AstraZeneca-vaksinen som er satt på vent se nyhetssak hos FHI her.

Hvilke vaksiner er godkjent i Norge?

For øyeblikket brukes Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna.

Se oversikt over godkjente vaksiner på nettsiden til Legemiddelverket. 

Hvem får koronavaksine først?

Siden det er begrenset tilgang på vaksiner anbefales det at eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Listen over sykdommer/tilstander som det vises til i punkt 4 – 7 finner du hos FHI (FHI.no).

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen når det er din tur for vaksinasjon. Følg med på nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for detaljer. 

Gjennomføring av koronavaksinering

Det er kommunen du bor eller oppholder deg i som har ansvaret for å tilby deg koronavaksine. I første omgang vil det være personer i de prioriterte gruppene som får tilbud om vaksine. Se hvem dette gjelder i avsnittet om hvem som får koronavaksinen først.

Det er den enkelte kommune som bestemmer hvordan de skal gjennomføre vaksinasjonene, og fastlegene er viktige for å finne de personene som er i de prioriterte gruppene.

Se nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for informasjon om hvem som får tilbud om vaksine, hvordan og når vaksineringen gjennomføres. FHI har laget et kart med lenker til informasjon om koronavaksine i alle kommuner. Du finner kommuneoversikten på temasiden til Koronavaksinasjonsprogrammet.

Blir det opprettet egne vaksinasjonssentre?

Kommunene er ansvarlige for gjennomføringen av vaksinasjonen. De får gode og detaljerte råd fra FHI om hvordan dette skal gjennomføres.

Hva vil det koste å ta koronavaksine?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Før, under og etter vaksinasjon

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • det har gått mindre enn 3 uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter covid-19
 • er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom 

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet dersom du ikke kan møte opp. Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Før vaksinen settes 

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. 

Slik foregår vaksinasjonen 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Du får en ny dose etter noen uker:

 • Comirnaty fra BioNTech/ Pfizer – 21 dager
 • COVID-19 Vaccine Moderna fra Moderna – 28 dager
 • Covid-19 Vaccine AstraZeneca fra AstraZeneca – 4-12 uker

Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid.  

Etter vaksinasjon 

Etter at vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente i minst 20 minutter før du kan reise hjem. Dette for at du skal kunne bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Kontakt lege eller annet helsepersonell dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine via melde.no. Du kan også selv sende inn melding via skjema på helsenorge.no, du finner det ved å klikke her.

Koronavaksine samtidig med annen vaksine

Det anbefales ikke å ta andre vaksiner samme dag som koronavaksinen. Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner. Dersom det er et sterkt behov for å ta flere vaksiner på en gang, bør du rådføre seg med lege.

Vaksinasjon av enkeltgrupper

Barn

Vaksinene som hittil er godkjente, er ikke testet på barn og unge. Barn blir sjelden alvorlig syke av covid-19. Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 18 år.

Når vi har mer kunnskap om vaksinene, kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med alvorlig underliggende sykdom.

Gravide og ammende

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende.

Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av friske gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. 

Foreløpig er det bare gravide som tilhører prioriterte grupper som vil få tilbud om vaksine. FHI anbefaler ikke å utsette graviditet til man er vaksinert, det vil ta tid før alle unge kvinner er vaksinerte.

Ammende kvinner kan ta vaksinen, på lik linje med andre. Selv om vaksinens effekt hos ammende ikke er undersøkt, er den medisinske vurderingen at det ikke er sannsynlig at vaksinering av moren innebærer noen risiko for barnet. Det anbefales ikke å avbryte ammingen etter vaksinering. Foreløpig er det bare kvinner som tilhører prioriterte grupper som vil få tilbud om vaksine.

Personer som har gjennomgått covid-19

Det er ennå ikke klart hvor godt beskyttet en som har vært syk med covid-19 er mot å bli syk igjen. Det er heller ikke klart hvor lenge beskyttelsen varer.

Anbefalingen er derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, vaksinerer seg – så lenge man er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen på tidspunktet for vaksinasjon.

Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3–4 uker etter at man er symptomfri.

Syke, medisinerte og allergikere

Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. 

FHI har laget en oversikt for enkelte grupper syke, medisinerte og allergikere. Se informasjonen i Koronavaksinasjonsprogrammet hos FHI her.

Beskyttelse og immunitet

Før vaksiner godkjennes gjennomfører produsentene store studier som gir mye informasjon om hvilken effekt vaksinene har. Studiene viser at beskyttelsen er ulik for de koronavaksinene som er godkjent i Norge. Grad av beskyttelse 1-2 uker etter siste dose:

 • Comirnaty (BioNTech og Pfizer): 95% 
 • Covid-19 Vaccine Moderna (Moderna): 94% 
 • Covid-19 Vaccine AstraZeneca (AstraZeneca): 60% 
 • Covid-19 Vaccine Janssen: 67% 

Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt. 

Dette vet vi ikke om vaksinene ennå:

 • Vi vet ikke om vaksinene hindrer at man smitter andre
 • Vi vet ikke hvor lenge beskyttelsen varer. 
 • Det er foreløpig ingen eller begrensede data for:
  • Barn og ungdom under 18 år
  • Aldersgruppen over 75 år (For AstraZeneca-vaksinen: aldersgruppen over 55 år)
  • Gravide og ammende
  • Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler

Siden effekten var nokså lik i alle aldersgruppene som var med i studiene, forutsetter vi at beskyttelsen hos de eldste vil være nokså lik den vi har sett i yngre aldersgruppe (ekstrapolering).

Les mer om hva vi vet og ikke vet om vaksinene på godkjenningstidspunktet her

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter. Samtidig er det lite risiko for alvorlige bivirkninger er liten de første to månedene etter vaksinasjon.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk av større og mer sammensatte grupper enn de som deltok i studiene før vaksinen ble godkjent. Når veldig mange vaksineres, kan noen av dem ha sykdommer eller bruke andre legemidler enn det som var tilfelle med de som deltok i studiene. Dette kan ha betydning for hvilke bivirkninger som kan oppstå. Derfor er det viktig at vaksiner overvåkes så lenge de er i bruk. 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon. Vi reagerer raskt når vi mistenker uventede, nye eller alvorlige bivirkninger.

Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Norge utveksler informasjon om bivirkningsmeldinger med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene.

I tillegg er vaksineprodusentene pålagt å overvåke vaksinene og rapportere bivirkninger til myndighetene. Det er spesielt strenge krav til dette siden de første koronavaksinene har fått en betinget (midlertidig) godkjenning. I slike tilfeller er produsentene pålagt å levere tilleggsdokumentasjon på sikkerhet og effekt frem til vaksinen kan få en fullstendig godkjenning. Les mer om godkjenning av koronavaksiner her

Legemiddelverket publiserer ukentlige oversikter over mistenkte bivirkninger, du finner oversiktene her (Legemiddelverket.no).

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (Legemiddelverket.no).

Melde bivirkninger

Helsepersonell melder bivirkninger via melde.no, også når de selv har opplevd bivirkningen.

Pasienter og pårørende med fullmakt kan melde bivirkninger via eget skjema på helsenorge.no, klikk her for å komme til skjemaet for bivirkningsmelding.

Det er ikke nødvendig å melde lite alvorlige bivirkninger som er nevnt i pakningsvedlegget: Smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Det er viktigst å melde

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (manglende effekt etter at det er forventet at vaksinen skal beskytte)

Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med vaksinen.

Du finner link til pakningsvedleggene for vaksinene her:

Video fra Statens legemiddelverk om bivirkninger av koronavaksiner

Les om arbeidet med koronavaksine

Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksine (fhi.no)

Godkjenning av koronavaksine (legemiddelverket.no)

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (legemiddelverket.no)