Koronavaksine

Her får du informasjon om hvem som er anbefalt å ta koronavaksine, hvilke vaksiner du kan få tilbud om og hvilke bivirkninger de kan gi.

Vaksine gjøres klar til å settes i skulder

Hvordan bestiller du time til koronavaksine?

Det er kommunen du bor eller oppholder deg i som har ansvaret for å tilby deg koronavaksine.

Hvordan du bestiller time for vaksinering varierer fra kommune til kommune. Se nettsiden til kommunen for informasjon om når og hvordan vaksineringen gjennomføres.

FHI har laget et kart med lenker til informasjon om koronavaksine i alle kommuner.

Har du fått beskjed om å bestille time på Helsenorge?

Enkelte kommuner og fastleger tilbyr timebestilling for koronavaksine på Helsenorge.

Hvem bør ta koronavaksine?

Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine. Anbefalingen henger først og fremst sammen med at risikoen for å bli alvorlig syk er høyere dersom du får korona og ikke er vaksinert.

Barn og unge mellom 12 og 15 år vil også få tilbud om vaksine.

Det er frivillig og gratis for alle å ta vaksinen.

Hvorfor er det anbefalt å ta koronavaksine?

Lavere risiko for alvorlig sykdom

Vaksinene beskytter mot sykdom som skyldes koronaviruset. Vaksinene gir god effekt mot koronasykdom som er så alvorlig at det trengs sykehusbehandling. Det betyr at hvis du får koronavirussykdom selv om du er vaksinert, kan vaksinen bidra til mildere sykdom.

Hittil har vaksinene gitt god beskyttelse mot alvorlig sykdom ved de ulike muterte virusvariantene. Dette ser også ut til å gjelde for omikronvarianten, men effekten ser ut til å avta over tid.

Beskyttelse mot smitte

Alle de tre vaksinene som brukes i det norske koronavaksinasjonsprogrammet beskytter mot covid-19 sykdom. Selv om vaksinerte har en lavere risiko enn uvaksinerte for å bli smittet, så vil også vaksinerte kunne bli smittet og spre smitte videre. Derfor er det viktig at også vaksinerte følger gjeldende smittevernråd.

Beskyttelsen svekkes over tid

Beskyttelsen vaksinene gir svekkes over tid, særlig blant eldre og de med svekket immunforsvar. FHI følger derfor nøye med på varigheten av beskyttelsen i ulike grupper, og anbefaler oppfriskningsdoser (boosterdoser) til de ulike gruppene basert på dette. 

Vaksiner og koronasertifikat

Hvor mange koronavaksiner du har og hvor lenge det er siden du tok de, har innvirkning på om du har gyldig koronasertifikat. Du kan lese mer om reglene for koronasertifikat her.

Hvilke vaksiner kan du få tilbud om?

Følgende vaksiner brukes i det norske koronavaksinasjons­programmet:

Er du under 18 år blir du vaksinert med BioNTech/Pfizer-vaksinen. De under 30 år bør også vurdere å velge BioNTech/Pfizer-vaksinen når de skal vaksinere seg. 

Om å kombinere ulike koronavaksiner

Siden vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna baserer seg på samme teknologi, kan de brukes om hverandre. Det betyr at du kan få tilbud om en annen vaksine enn den du allerede har tatt. Du anbefales å takke ja til den vaksinen du får tilbud om, men det er også mulig å selv velge hvilken av de to vaksinene du ønsker å benytte.

Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

I koronasertifikatet ditt er det bare navnet på den siste vaksinetypen du har tatt som er synlig.

Grunnvaksinering 

Det er ikke for sent å starte grunnvaksinasjon nå. Dersom du ønsker å starte vaksinasjon må du ta kontakt med kommunen du oppholder deg i.
For alle som er 16 år og eldre består anbefalt grunnvaksinasjon av to doser koronavaksine.

Dersom du har testet deg og fått bekreftet at du har gjennomgått COVID-19 holder det med én vaksinedose for å være grunnvaksinert.
For de med et alvorlig svekket immunforsvar består grunnvaksinasjon av tre doser.

Selv om du er grunnvaksinert, kan du bli smittet og spre smitte videre. Derfor er det viktig at også vaksinerte følger gjeldende smittevernråd.
Vaksinene gir noe mer uttalte bivirkninger etter andre dose enn etter første dose.

Tidsintervall mellom første og andre vaksinedose

Du skal få andre dosen 3-12 uker etter den første. Det er viktig at du prøver å ta andre dose til oppsatt tid. Hvis noe uforutsett skulle komme i veien, må du si fra med én gang til vaksinasjonsstedet slik at det kan avtales ny tid.

Dersom vaksiner gis med for kort intervall har ikke immunforsvaret rukket å få nok effekt av den første dosen til at man får ønsket effekt av den andre dosen. Dersom vaksinene blir satt med for kort mellomrom, får du for eksempel ikke et gyldig koronasertifikat.

Anbefalt minimumsintervall mellom dose én og to:

 • BioNTech/Pfizer: 21 dager
 • Moderna: 28 dager
 • Kombinasjon av BioNTech/Pfizer og Moderna: 28 dager

Det er foreløpig ikke etablert noen øvre grense for intervallet mellom koronavaksiner, hverken for barn eller voksne.

Oppfriskningsdoser etter grunnvaksinasjon

Beskyttelsen hos grunnvaksinerte svekkes over tid og det vil være nødvendig med en oppfriskningsdose for å få en mer langvarig beskyttelse.

Oppfriskningsdose (dose 3) anbefales for aldersgruppen 45 år og eldre, alle over 18 år som tilhører risikogruppene og ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Friske personer 18-44 år som ønsker det kan få tilbud om oppfriskningsdose (dose 3).

Intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen bør være minst 20 uker. Rådene om oppfriskningsdoser gjelder uavhengig av om du har:

 1. tatt to vaksinedoser tidligere
 2. gjennomgått koronasykdom og tatt én vaksinedose

Får du korona etter at du har tatt to vaksinedoser, skal du være godt beskyttet. Du kan lese mer om hva som gjelder for deg her (fhi.no).

Noen anbefales ny oppfriskningsdose før kommende høst- og vintersesong (2022)

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine, men for enkelte med svekket immunforsvar kan det være den femte dosen.

Fordi det kan komme en ny smittetopp i løpet av høsten/vinteren og viruset stadig forandrer seg, anbefales enkelte grupper å ta en ny oppfriskningsdose.

En ny oppfriskningsdose er anbefalt for følgende grupper:

 • aldersgruppen 65 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere
 • 18 år og eldre og tilhører risikogruppene
 • 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • gravide i 2. eller 3. trimester

Intervall mellom forrige dose og ny oppfriskningsdose bør være minimum 4 måneder. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til disse gruppene gjelder også dersom du nylig har hatt koronasykdom. Det bør gå 3 måneder fra du er frisk til det gis en ny oppfriskningsdose.

Oppfriskningsdoser gis med oppdaterte versjoner av koronavaksinene Comirnaty og Spikevax

Uansett om du skal ha første eller andre oppfriskningsdose vil du få tilbud om en oppdatert vaksine. Viruset har endret seg siden starten av pandemien og hensikten med å oppdatere vaksinen er å tilpasse den bedre til varianter av viruset. Les mer om de oppdaterte vaksinene på Legemiddelverket.no. 

Vaksinen er en oppdatert versjon av de originale vaksinene, men retter seg mot en virusvariant av Omikron i tillegg til det opprinnelige covid-19 viruset (SARS-CoV-2).

Den oppdaterte vaksinen vil trolig gi bedre beskyttelse mot å bli smittet og å få lette symptomer, men varighet av slik beskyttelse er foreløpig ikke avklart. Beskyttelse mot alvorlig sykdom vil nok være god uavhengig av hvilken vaksine som tas.

Bivirkningene ved bruk av de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være de samme som ved oppfriskningsvaksinering med de opprinnelige vaksinene.

Folkehelseinstituttets klare råd er at målgruppene for oppfriskningsdose nå takker ja til den vaksinen de blir tilbudt fordi det er viktig å styrke beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Hva skjer før, under og etter vaksineringen?

Ikke møt opp til vaksinasjon og gi beskjed så raskt som mulig dersom du på vaksinasjonsdagen har forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C. 
Informer vaksinatør:

 • om tidligere dose(r) koronavaksine du har fått
 • dersom du har gjennomgått koronasykdom og hvor lenge siden det var
 • dersom du har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager

Før vaksinasjon vil du bli bedt om å svare på noen helseopplysninger:

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Alle som vaksinerer, har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å håndtere en eventuell allergisk reaksjon.

Trening etter koronavaksine

Dersom formen er god, så er det ingen grunn til ikke å trene.

Koronavaksine samtidig med en annen vaksine

Det anbefales ikke å ta andre vaksiner samme dag som koronavaksinen. Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner. Dersom det er et sterkt behov for å ta flere vaksiner på en gang, bør du rådføre deg med lege.

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter. Samtidig er det liten risiko for alvorlige bivirkninger de første to månedene etter vaksinasjon.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk av større og mer sammensatte grupper enn de som deltok i studiene før vaksinen ble godkjent. Når veldig mange vaksineres, kan noen av dem ha sykdommer eller bruke andre legemidler enn det som var tilfelle med de som deltok i studiene. Dette kan ha betydning for hvilke bivirkninger som kan oppstå. Derfor er det viktig at vaksiner overvåkes så lenge de er i bruk. 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon. 

Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Norge utveksler informasjon om bivirkningsmeldinger med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene.

I tillegg er vaksineprodusentene pålagt å overvåke vaksinene og rapportere bivirkninger til myndighetene. Det er spesielt strenge krav til dette siden de første koronavaksinene har fått en betinget (midlertidig) godkjenning. I slike tilfeller er produsentene pålagt å levere tilleggsdokumentasjon på sikkerhet og effekt frem til vaksinen kan få en fullstendig godkjenning. Les mer om godkjenning av koronavaksiner her

Legemiddelverket publiserer regelmessig oversikter over mistenkte bivirkninger, du finner oversiktene her (Legemiddelverket.no).

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (Legemiddelverket.no).

Melde bivirkninger

Helsepersonell melder bivirkninger via melde.no, også når de selv har opplevd bivirkningen.

Pasienter og pårørende med fullmakt kan melde bivirkninger via eget skjema på helsenorge.no, klikk her for å komme til skjemaet for bivirkningsmelding.

Det er ikke nødvendig å melde lite alvorlige bivirkninger som er nevnt i pakningsvedlegget: Smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Det er viktigst å melde

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (manglende effekt etter at det er forventet at vaksinen skal beskytte)

Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med vaksinen.

Du finner link til pakningsvedleggene for vaksinene her:

Video fra Statens legemiddelverk om bivirkninger av koronavaksiner

Video fra Statens legemiddelverk om bivirkninger av koronavaksiner

Les om arbeidet med koronavaksine

Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksine (fhi.no)

Godkjenning av koronavaksine (legemiddelverket.no)

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (legemiddelverket.no)

Informasjonstelefonen er lagt ned

Informasjonstelefonen for korona er nå stengt.

Har du spørsmål om korona? Bruk chatten nederst i høyre hjørne eller les oppdatert informasjon her på Helsenorge.

Om du har behov for koronasertifikat, men ikke digital tilgang, kan du bestille koronasertifikatet ditt via brev eller telefon.

 

Folkehelseinstituttet

Nyheter, tall, informasjon og råd fra Folkehelseinstituttet

Regjeringen

Viktig informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet , Helsedirektoratet , Legemiddelverket

Sist oppdatert fredag 16. september 2022

Fant du det du lette etter?