Koronavaksine

Vaksine gjøres klar til å settes i skulder

Illustrasjon: Mostphotos / Jason Baxter

Hvilke vaksiner er i vaksinasjonsprogrammet?

Følgende vaksiner brukes i det norske koronavaksinasjons­programmet

Se oversikt over godkjente vaksiner på nettsiden til Legemiddelverket. 

Hvem får koronavaksine først?

Siden det er begrenset tilgang på vaksiner anbefales det at eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Aldersinndelingen er basert på årskull, det betyr at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig. Listen over sykdommer/tilstander som det vises til i punkt 4 – 7 finner du hos FHI (FHI.no).

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen når det er din tur for vaksinasjon. Følg med på nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for detaljer. 

Gjennomføring av koronavaksinering

Det er kommunen du bor eller oppholder deg i som har ansvaret for å tilby deg koronavaksine. I første omgang vil det være personer i de prioriterte gruppene som får tilbud om vaksine. Se hvem dette gjelder i avsnittet om hvem som får koronavaksinen først.

Det er den enkelte kommune som bestemmer hvordan de skal gjennomføre vaksinasjonene, og fastlegene er viktige for å finne de personene som er i de prioriterte gruppene.

Se nettsiden til kommunen du bor eller oppholder deg i for informasjon om hvem som får tilbud om vaksine, hvordan og når vaksineringen gjennomføres. FHI har laget et kart med lenker til informasjon om koronavaksine i alle kommuner. Du finner kommuneoversikten på temasiden til Koronavaksinasjonsprogrammet.

Blir det opprettet egne vaksinasjonssentre?

Kommunene er ansvarlige for gjennomføringen av vaksinasjonen. De får gode og detaljerte råd fra FHI om hvordan dette skal gjennomføres.

Hva vil det koste å ta koronavaksine?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal være gratis.

Koronavaksine og gjennomgått covid-19 sykdom uten dokumentasjon

I Norge regnes du som fullvaksinert blant annet når du har gjennomgått covid-19 og fått én vaksinedose.

Dersom du har mistanke, eller gjennomgått covid-19 sykdom i Norge eller utlandet uten dokumentasjon, kan du ta en antistofftest.

Antistofftesten må du ta senest dagen før du skal vaksineres for å få gyldig koronasertifikat. Dette er uavhengig av når du mistenkte eller var syk med covid-19, så lenge det har gått minst 3 uker.

Før, under og etter vaksinasjon

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
 • er i karantene eller venter svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 
 • det har gått mindre enn 3 måneder siden du var ferdig med isoleringsperioden etter covid-19
 • er gravid uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom 

Gi beskjed så raskt som mulig til vaksinasjonsstedet dersom du ikke kan møte opp. Vaksinasjonen vil da bli utsatt.

Før vaksinen settes 

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. 

Slik foregår vaksinasjonen 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Du får en ny dose etter noen uker.

 • Er du over 65 år eller under 65 år og har en underliggende sykdom (gruppe 1-7 over) får du andre dose etter 6 uker.
 • Er du under 65 år og uten underliggende sykdom (gruppe 8 og 9 over, samt 18-44 år) får du andre dose etter 12 uker.

Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid.  

Etter vaksinasjon 

Etter at vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente i minst 20 minutter før du kan reise hjem. Dette for at du skal kunne bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Kontakt lege eller annet helsepersonell dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine via melde.no. Du kan også selv sende inn melding via skjema på helsenorge.no, du finner det ved å klikke her.

Koronavaksine samtidig med annen vaksine

Det anbefales ikke å ta andre vaksiner samme dag som koronavaksinen. Det bør gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner. Dersom det er et sterkt behov for å ta flere vaksiner på en gang, bør du rådføre seg med lege.

Vaksinasjon av enkeltgrupper

Barn

Vaksinene som hittil er godkjente, er ikke testet på barn og unge. Barn blir sjelden alvorlig syke av covid-19. Vaksinasjon blir i første omgang ikke anbefalt til barn og unge under 18 år.

Unntaket er ungdom mellom 12-17 år som har høy risiko for alvorlig sykdom.
Les mer om enkeltgrupper og koronavaksine på nettsidene til FHI.

Gravide og ammende

Studier hittil tyder på at vaksinasjon mot korona er trygt for den gravide og fosteret. På grunn av lite erfaring med koronavaksine til gravide, anbefales vaksine foreløpig ikke som et generelt tiltak.

Er du gravid og i risikogruppen på grunn av annen sykdom, er det viktig at du vurderer å ta vaksinen. Vaksinen kan også vurderes selv om du ikke er risikogruppen eller har underliggende sykdommer. Det er særlig aktuelt dersom du bor eller arbeider i områder med høy smittespredning og du ikke har muligheten til å redusere kontakten din med andre.

Legen din kan hjelpe deg med å vurdere om risiko for å bli alvorlig syk av korona er større enn en mulig ukjent risiko ved vaksinering.

Vaksinasjon bør som hovedregel ikke gjøres i svangerskapets første trimester.

FHI anbefaler ikke å utsette graviditet til du er vaksinert, det vil ta tid før alle unge kvinner er vaksinerte.

Ammende kvinner kan ta vaksinen, på lik linje med andre. 

Les mer om gravide, ammende og koronavaksine på nettsidene til FHI.

Personer som har gjennomgått covid-19

Det er ennå ikke klart hvor godt beskyttet en som har vært syk med covid-19 er mot å bli syk igjen. Det er heller ikke klart hvor lenge beskyttelsen varer.

Anbefalingen er derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, vaksinerer seg – så lenge man er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen på tidspunktet for vaksinasjon.

Etter gjennomgått covid-19 trenger du bare én vaksinedose.

Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er symptomfri.

Syke, medisinerte og allergikere

Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader. 

FHI har laget en oversikt for enkelte grupper syke, medisinerte og allergikere. Se informasjonen i Koronavaksinasjonsprogrammet hos FHI her.

Beskyttelse og immunitet

Før vaksiner godkjennes gjennomfører produsentene store studier som gir mye informasjon om hvilken effekt vaksinene har. Studiene viser at beskyttelsen er ulik for de koronavaksinene som er godkjent i Norge. Grad av beskyttelse 1-2 uker etter siste dose:

 • Comirnaty (BioNTech og Pfizer): 95% 
 • Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna): 94% 

Beskyttelsen ser ut til å være god i alle aldersgrupper som var med i studien, og hos dem som hadde underliggende sykdommer som for eksempel astma, KOLS, diabetes, høyt blodtrykk og hjertesvikt. 

Dette vet vi ikke om vaksinene ennå:

 • Vi vet ikke om vaksinene hindrer at man smitter andre
 • Vi vet ikke hvor lenge beskyttelsen varer. 
 • Det er foreløpig ingen eller begrensede data for:
  • Barn og ungdom under 18 år
  • Aldersgruppen over 75 år 
  • Gravide og ammende
  • Personer med nedsatt immunforsvar og de som bruker immundempende legemidler

Siden effekten var nokså lik i alle aldersgruppene som var med i studiene, forutsetter vi at beskyttelsen hos de eldste vil være nokså lik den vi har sett i yngre aldersgruppe (ekstrapolering).

Les mer om hva vi vet og ikke vet om vaksinene på godkjenningstidspunktet her

Bivirkninger

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående.

De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter. Samtidig er det liten risiko for alvorlige bivirkninger de første to månedene etter vaksinasjon.

Alvorlige bivirkninger av vaksiner er sjeldne. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk av større og mer sammensatte grupper enn de som deltok i studiene før vaksinen ble godkjent. Når veldig mange vaksineres, kan noen av dem ha sykdommer eller bruke andre legemidler enn det som var tilfelle med de som deltok i studiene. Dette kan ha betydning for hvilke bivirkninger som kan oppstå. Derfor er det viktig at vaksiner overvåkes så lenge de er i bruk. 

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter vaksinasjon. 

Alt helsepersonell som vaksinerer, har plikt til å melde fra om alvorlige eller uventede hendelser som de tror kan ha sammenheng med vaksinasjon.

Norge utveksler informasjon om bivirkningsmeldinger med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene.

I tillegg er vaksineprodusentene pålagt å overvåke vaksinene og rapportere bivirkninger til myndighetene. Det er spesielt strenge krav til dette siden de første koronavaksinene har fått en betinget (midlertidig) godkjenning. I slike tilfeller er produsentene pålagt å levere tilleggsdokumentasjon på sikkerhet og effekt frem til vaksinen kan få en fullstendig godkjenning. Les mer om godkjenning av koronavaksiner her

Legemiddelverket publiserer ukentlige oversikter over mistenkte bivirkninger, du finner oversiktene her (Legemiddelverket.no).

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (Legemiddelverket.no).

Melde bivirkninger

Helsepersonell melder bivirkninger via melde.no, også når de selv har opplevd bivirkningen.

Pasienter og pårørende med fullmakt kan melde bivirkninger via eget skjema på helsenorge.no, klikk her for å komme til skjemaet for bivirkningsmelding.

Det er ikke nødvendig å melde lite alvorlige bivirkninger som er nevnt i pakningsvedlegget: Smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.

Det er viktigst å melde

 • nye bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget
 • uventede bivirkninger
 • alvorlige bivirkninger
 • vaksinesvikt (manglende effekt etter at det er forventet at vaksinen skal beskytte)

Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med vaksinen.

Du finner link til pakningsvedleggene for vaksinene her:

Video fra Statens legemiddelverk om bivirkninger av koronavaksiner

Slik retter du feilregistrerte koronavaksiner

Dersom du oppdager feil i registrerte vaksinasjonsopplysninger av koronavaksiner, må dette rettes der du tok vaksinen. Vaksinestedet har meldeplikt til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), og er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Verken SYSVAK, Helsenorge eller Informasjonstelefonen kan korrigere feil eller mangelfull informasjon for privatpersoner.

Gyldigheten av koronasertifikatet ditt vil være helt avhengig av at vaksinasjoner registrert er korrekte. Gyldigheten bestemmes ut fra: vaksinasjonsdato, vaksinepreparat, korrekt intervall mellom vaksinedoser og fødsels- eller D-nummer.

Hvordan kan du etterregistrere koronavaksine tatt i utlandet?

Skal du oppholde deg i Norge over en lengre periode, eller flytte tilbake, kan du etterregistrere EMA-godkjent koronavaksine tatt i utlandet.

For å registrere koronavaksine tatt i utlandet, må du kunne dokumentere følgende:

 • Koronasertifikat utstedt i EU/EØS
 • Skriftlig vaksinedokumentasjon

Ta kontakt med din fastlege, kommunehelsetjeneste eller en privat helsetjeneste, for å få registrert koronavaksine tatt i utlandet.

Godkjente koronavaksiner vil bli registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og vist i koronasertifikatet.

Du finner ditt koronasertifikat på helsenorge.no.

Råd, regler og unntak for vaksinerte

Lurer du på om der er egne regler og unntak for vaksinerte. Se artikkelen om råd, regler og anbefalinger for vaksinerte

Les om arbeidet med koronavaksine

Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksine (fhi.no)

Godkjenning av koronavaksine (legemiddelverket.no)

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (legemiddelverket.no)