Koronavaksine

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge alvorlig sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.  Her får du informasjon om effekt og bivirkninger, slik at du kan ta et informert valg.

Om vaksinering

Kommunene har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer som oppholder seg i kommunen. Se informasjon på din kommunes nettside om hvem som får tilbud om vaksine, hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt og når den skjer.

Tilbudet gjelder alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Tilbudet gjelder ikke norske statsborgere eller andre som oppholder seg i utlandet.

Henvend deg til kommunen dersom du har behov for tolk eller annen tilrettelegging i forbindelse med vaksinasjon.

All vaksinasjon i Norge er frivillig.

Hva skjer før, under og etter vaksineringen?

Før koronavaksinasjonen vil du bli bedt om å svare på noen spørsmål om din helse:

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon om du har forkjølelsessymptomer eller feber over 38 °C på vaksinasjonsdagen. Gi beskjed til vaksinasjonsstedet så raskt som mulig for å få en ny timeavtale.

Når du kommer til vaksinasjon bør du gi beskjed om:

 • tidligere dose(r) koronavaksine du har fått
 • du har gjennomgått koronasykdom og hvor lenge siden det var
 • du har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Alle som vaksinerer, har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å håndtere en eventuell allergisk reaksjon.

Koronavaksine kan gis samtidig med vanlig influensavaksine. For øvrige vaksiner anbefales det at disse ikke gis samtidig med koronavaksine, men at det bør gå minst 1 uke mellom vaksinasjonene. Dersom det er et sterkt behov for å ta flere vaksiner på en gang bør man rådføre seg med lege.

Vaksineanbefaling for vinteren 2023/2024

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/24:

 • Personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere.
 • Personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe.
 • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig.
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

Det er den oppdaterte vaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst. Denne vaksinen dekker undervarianter av koronaviruset, omikron, som sirkulerer nå. Vaksinen kan gis til barn fra 6 måneder og benyttes både til grunnvaksinasjon og som oppfriskningsdose.

Barn fra og med 5 år og voksne som omfattes av anbefalingene for høsten 2023 skal ha én dose uavhengig av om de er vaksinert tidligere eller ikke. Barn i risikogrupper fra og med 6 måneder til og med 4 år som ikke tidligere er vaksinert skal vaksineres med 3 doser. Se også tabell under.

Vaksinering med koronavaksine til de anbefalte gruppene før høst/ vintersesongen 23/24 vil starte opp samtidig som influensvaksineringen i starten av oktober.

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine. Sjekk med din kommune eller fastlege hvor du bor.

Les mer om risikogrupper og barn og unge med alvorlig grunnsykdom på fhi.no

Slik virker koronavaksinen

Koronavaksinen Comirnaty (fra BioNTech/ Pfizer), som brukes i koronavaksinasjonsprogrammet, er en såkalt mRNA-vaksine.

Vaksinen inneholder oppskriften (mRNA) på de typiske piggene på koronaviruset innpakket i små fettbobler. Kroppen bruker oppskriften til å lage ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet.

Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke kroppens arvestoff.

I tillegg inneholder vaksinen stoffer som skal holde den stabil under produksjon, lagring og transport, samt gi riktig pH som er viktig for å redusere smerte ved injeksjon. Disse stoffene er vann, salter og sukker.

 • Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon.
 • Det er ikke brukt antibiotika i produksjonsprosessen, så vaksinen inneholder ikke antibiotika eller rester av antibiotika.
 • Vaksinen inneholder ikke adjuvans, altså hjelpestoff som tilsettes noen vaksiner for å øke immunforsvaret sin respons. Vaksinen inneholder ikke produkter fra svin. Vaksinen inneholder heller ikke kvikksølv.

Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom som man allerede har fått.

Bivirkninger eller symptomer etter koronavaksinasjon

Koronavaksinene kan gi bivirkninger, men de er stort sett milde eller moderate, og går over etter noen dager. For noen vil symptomene være mer kraftige. Det er tett oppfølging av bivirkninger fra koronavaksinene.

Les mer om bivirkninger etter koronavaksinasjon på fhi.no

Video fra Direktoratet for medisinske produkter om bivirkninger av koronavaksiner

Video fra Direktoratet for medisinske produkter om bivirkninger av koronavaksiner

Råd til gravide og ammende om koronavaksinasjon

Gravide og ammende anbefales vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Les mer om vaksinasjon av gravide og ammende på fhi.no

Vaksinasjon av barn og unge

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon reduserer denne risikoen og vil være aktuelt for blant annet barn og unge med alvorlig grunnsykdom. Det er koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som brukes til de under 30 år. Barn i alderen 6 måneder-4 år og 5–11 år får egne barnedoser av denne.

Immunitet etter infeksjon, med eller uten én dose vaksine, kan også gi god beskyttelse mot ny infeksjon hos barn og unge. Gjennomgått infeksjon reduserer derfor behov for antall vaksinedoser.

Studier tyder på at varighet av beskyttelse mot alvorlig sykdom varer lengre enn beskyttelse mot infeksjon.

Les mer om anbefalinger og tilbud om koronavaksine for barn og unge på fhi.no

Vaksinasjon av syke, medisinerte og allergikere

Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Mastcellesykdom eller ukontrollert astma

Kontakt lege for individuell vurdering dersom du har en mastcellesykdom. Det kan tyde på at du har en ukontrollert astma. Du bør kontakte lege for en vurdering av hvordan du bør følges opp før og under vaksinering.

Tidligere allergisk reaksjon på koronavaksine eller alvorlig allergisk reaksjon på andre vaksiner, mat, medisiner eller annet

Kontakt lege for individuell vurdering. Dersom lege anbefaler vaksine kan det være behov for økt beredskap for å håndtere eventuelle allergiske reaksjoner, samt forlenget observasjonstid etter vaksinasjon.

Økt blødningstendens

Dersom du bruker blodfortynnende medisiner kan du vaksineres som normalt. Hvis du har økt blødningstendens grunnet annen bakenforliggende sykdom bør du kontakte lege for individuell vurdering. Hvis du har blødersykdom og behandles med koagulasjonsfaktor, bør du vaksineres samme dag som siste dosering med koagulasjonsfaktor.

Kraftig redusert immunforsvar

Dersom du har alvorlig immunsvikt eller bruker medisiner som gir kraftig reduksjon av immunforsvaret grunnet for eksempel hematologisk kreft, benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon anbefales det kortere intervall mellom dosene for enkelte vaksiner. Gjør vaksinasjonsstedet oppmerksom på at du tilhører denne gruppen, så de tilrettelegger vaksinasjonsplanen din. Hvis du er i tvil om du tilhører gruppen bør du kontakte din behandlende lege for råd.

Amming og graviditet

Ammende kvinner anbefales vaksinasjon, det er ikke kjent risiko for overgang av koronavaksiner til morsmelk. Studier tyder på at koronavaksinasjon er trygt både for den gravide og fosteret. Vaksinering anbefales for alle gravide uavhengig av trimester.

Hvorfor vaksinerer vi?

Å ha gjennomgått en smittsom sykdom vil ofte gi en viss beskyttelse (immunitet) mot å få sykdommen på nytt, men noen sykdommer kan hos enkelte gi så kraftig betennelsesreaksjon i kroppen at det blir farlig. Noen blir livstruende syke og dør eller får alvorlige følgetilstander.

Ved vaksinering gir vi kroppen noe å trene seg på som likner på sykdomsviruset, men som ikke kan gi sykdommen. Immunforsvaret blir stimulert slik at kroppen lærer seg å kjenne igjen og bekjempe viruset. Vaksinen forsvinner raskt ut av kroppen. Men da har vaksinen lært kroppen å forsvare seg hvis den senere blir utsatt for smitte. Slik kan vi enkelt og effektivt beskytte oss mot noen av de farlige smittsomme sykdommene, uten at vi må utsettes for risikoen ved å ha sykdommen.

I tillegg kan vaksinasjon bidra til å begrense smitten i samfunnet.

Les mer om koronavaksine på 1-2-3 på ulike språk på fhi.no

Vaksinasjonskort og koronasertifikat 

Vaksinasjonskort

Et vaksinasjonskort er en dokumentasjon over hvilke vaksiner du har fått og som er registrert på deg. Du kan logge deg inn på vaksinetjenesten på helsenorge.no og laste ned det elektroniske kortet ditt. Koronavaksinasjon vil også bli synlig på kortet.

Koronasertifikat

EU la ned ordningen med koronasertifikat 30. juni 2023, og koronasertifikatet vil ikke være tilgjengelig etter det.

Hvordan bestiller du time til koronavaksine?

For å bestille time for koronavaksine må du ta kontakt med kommunen du bor eller oppholder deg i. Se nettsiden til kommunen for informasjon om hvordan du bestiller time.

Bestill vaksinetime på Helsenorge

Enkelte kommuner og fastleger tilbyr timebestilling for koronavaksine på Helsenorge.

Fått beskjed om å bestille time via Helseboka?

Mange kommuner ber deg bestille time til koronavaksinasjon gjennom Helseboka. Du finner mer informasjon om når og hvordan du registrerer deg og bestiller time på nettsiden til din kommune.

Les om arbeidet med koronavaksine

Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksine (fhi.no)

Utvikling og godkjenning av koronavaksiner (Direktoratet for medisinske produkter)

Bivirkningsovervåking av koronavaksiner (Direktoratet for medisinske produkter)

Folkehelseinstituttet

Nyheter, tall, informasjon og råd fra Folkehelseinstituttet

Regjeringen

Viktig informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet. Koronavaksine. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 18. september 2023 [hentet lørdag 20. juli 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Sist oppdatert mandag 18. september 2023