Omsorgsstønad

Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste.

Hva er omsorgsstønad? 

Omsorgsstønad er en økonomisk kompensasjon du kan få av kommunen hvis de vurderer at du har veldig tyngende omsorgsarbeid, og gjør oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen.

Ordningen gjelder både omsorgsytere uten omsorgsplikt, og foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. 

Hvem kan få omsorgsstønad? 

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men ordningen finnes i alle kommuner. For å få tildelt omsorgsstønad må kommunen ha vurdert dette som den mest hensiktsmessige måten å yte tjenester på. Det er opp til kommunen du bor i å vurdere behovet, og den vurderingen skal de gjøre sammen med deg, og omsorgsmottaker.  

Hvordan søke om omsorgsstønad

Hvis du har behov for omsorgsstønad, må du sende en søknad til kommunen du bor i. Både omsorgsgiver og omsorgsmottaker kan søke. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside, eller ved å henvende deg til kommunen.  

Kommunen bør hente inn opplysninger om hvordan pasienten eller brukeren selv ønsker at tjenestetilbudet skal være. Er omsorgsmottakeren et barn skal kommunen vurdere barnets beste og legge til rette for at barnet blir hørt. 

Når kommunen har vurdert søknaden får du et vedtak på om du får innvilget omsorgsstønad eller ikke. Dette skal de gjøre i samarbeid med omsorgsyter og omsorgsmottaker. Hvis du får avslag på søknaden, skal du få en begrunnelse for avslaget. 

Klage

Hvis du får avslag på omsorgsstønad kan du klage på vedtaket. Klagen sender du til kommunen du bor i. Når de mottar klagen må de vurdere saken på nytt. 

Dersom kommunen ikke endrer beslutningen sin, sender kommunen saken videre til statsforvalteren i ditt fylke.  

Trenger du hjelp til å klage? 

Du kan selv ta kontakt med pasient- og brukerombudet hvis du trenger hjelp med å utforme en klage. Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. 

Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettighetene dine.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Omsorgsstønad. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 18. mars 2024 [henta torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/hjelpetilbud-i-kommunene/omsorgsstonad/

Sist oppdatert måndag 18. mars 2024