Støttekontakt

En støttekontakt skal hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Hvis du har behov for, og ønsker å få en støttekontakt, ta kontakt med kommunen der du bor.

Hva er støttekontakt?

Støttekontakt er en tjeneste som tilbys i alle kommuner. Tjenesten er for barn, ungdom, voksne og eldre som trenger støtte og hjelp til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter.

Støttekontaktens viktigste oppgave er å hjelpe en annen person til å ha en aktiv og meningsfylt fritid. Støttekontakten kan for eksempel komme på besøk hjemme, bli med på kafé, kino, idrettstilstelninger eller andre sosiale aktiviteter.

Hvis du har behov for, og ønsker å få en støttekontakt, så kan du ta kontakt med kommunen der du bor.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for hjelp, for eksempel på grunn av

  • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom
  • skade eller lidelse
  • rusmiddelproblem
  • sosiale problemer, eller
  • nedsatt funksjonsevne

kan ha rett på støttekontakt. Alle kommuner har en plikt til å ha en støttekontaktordning. I samarbeid med deg, vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Støttekontakt kan gis individuelt, i grupper eller i samarbeid med en frivillig organisasjon.

Hvordan søke om støttekontakt?

Hvis du mener du har behov for støttekontakt, kan du ta kontakt med kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du går frem for å få støttekontakt ved å henvende deg til kommunen. Mange steder finnes det også informasjon på kommunens nettsider.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget støttekontakt eller ikke.

Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes i avgjørelsen (vedtaket). Du skal også få informasjon om hvordan du klager, samt klagefrist.

Du har rett på å klage på avgjørelse om støttekontakt

​Hvis du ikke er fornøyd med avgjørelsen du har fått, kan du klage. Dette gjelder både dersom du er uenig i antall timer du har fått, eller du har fått avslag på søknaden din. Da skal kommunen gi veiledning i hvordan du kan klage. 

Du skal sende klagen til kommunen, som skal vurdere saken din på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen din til følge, blir saken din sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Helse- og omsorgsdepartementet - lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet - behandlingsmåten i forvaltningssaker

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Støttekontakt. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 30. januar 2023 [henta torsdag 25. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/hjelpetilbud-i-kommunene/stottekontakt/

Sist oppdatert måndag 30. januar 2023