Rett til dekning av utgifter til helsetjenester ved yrkesskade og yrkessykdom

Helfo kan gi full dekning av utgifter til legehjelp, poliklinikk, røntgen, tannlegehjelp og fysikalsk behandling ved yrkesskade og yrkessykdom. Du kan også få refundert utgifter til legemidler, næringsmidler, medisinsk forbruksmateriell, bandasjemateriell, kremer, salver, oljer og hensiktsmessige hjelpemidler (briller). Forutsetningen er at Nav har godkjent yrkesskaden eller yrkessykdommen din.

Hva kan du få dekket ved yrkesskade eller yrkessykdom fra Helfo?

Du kan søke Helfo om dekning av utgifter til helsetjenester som er relatert til yrkesskaden eller yrkessykdommen din.

Full dekning vil i hovedsak si at du ikke skal betale egenandel. På nettsidene til Nav kan du lese mer om vilkårene for å få godkjent en personskade eller sykdom som yrkesskade.

Når NAV har godkjent skaden eller sykdommen din som yrkesskade, får du et vedtak om dette fra Nav. Vedtaket beskriver skaden eller sykdommen som er godkjent. Deretter kan du søke Helfo om dekning av utgifter til helsetjenester som er relatert til yrkesskaden eller yrkessykdommen din. Du finner søknadsskjema lenger ned på siden.

Du kan søke om dekning av utgifter til reiser til og fra behandling. Les mer om refusjon av reiseutgifter hos Pasientreiser.

Helfo kan gi dekning av nødvendige utgifter til følgende helsetjenester etter folketrygdloven § 5-25:

 • legehjelp, poliklinikk og røntgen
 • fysikalsk behandling
 • tannlegehjelp
 • legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell
 • bandasjemateriell
 • hensiktsmessige hjelpemidler (briller)

Helfo dekker ikke utgifter til kiropraktorbehandling, logopedbehandling og behandling hos psykolog etter reglene om yrkesskade. I slike tilfeller gir Helfo stønad etter folketrygdens ordinære stønadsregler.

For å få full dekning til helsetjenester etter reglene om yrkesskade er det et krav at behovet for helsetjenesten hovedsakelig eller i det vesentlige skyldes yrkesskaden/yrkessykdommen. 

Helserettigheter for soldater i førstegangstjeneste

Vernepliktige soldater i førstegangstjeneste har krav på gratis legetjenester og annen helsehjelp.

Akuttfase på tre måneder

De tre første månedene etter skadedato (akuttfasen) trenger du ikke å ha dokumentasjon fra lege på at det er en sammenheng mellom skaden/sykdommen du har fått godkjent og behandlingen.

Når du sender Helfo kvitteringer for utgifter til behandling, må du legge ved kopi av godkjenningsvedtak fra Nav.

Dersom du får behandling etter denne akuttperioden på tre måneder, må legen skrive en erklæring som dokumenterer at det er en klar sammenheng mellom skaden eller sykdommen du har fått godkjent og behandlingen du får. 

I de fleste tilfellene er det tilstrekkelig med dokumentasjon eller søknad fra allmennlege. Legen kan selv vurdere om du har behov for behandling, medisinsk utstyr og for eksempel forbruksmateriell. Ved tannskade kan allmenntannlege skrive en erklæring. Første gang det søkes om stønad til briller, må øyelege skrive erklæringen.

Legehjelp, poliklinikk og røntgen ved yrkesskade/yrkessykdom

Dersom du må oppsøke lege, ta røntgen eller få behandling ved poliklinikk på grunn av en skade og du ennå ikke har fått vedtak om yrkesskade eller yrkessykdom fra Nav, må du legge ut for noen av utgiftene (samt materiell).

Deretter søker du Helfo om dekning når du har fått yrkesskade-vedtaket fra Nav. Se «Send søknad digitalt til Helfo» lengre ned på siden.

Helfo dekker egenandeler og materiell etter faste takster.

Har du fått vedtaket fra Nav og trenger legehjelp, behandling ved poliklinikk eller røntgen som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen, skal du ha med deg vedtaket til behandlingen. Legen vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen. I så fall skal du ikke betale egenandel.

Behandleren må ha fastlegeavtale med kommunen eller avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak (sykehus).

Fysikalsk behandling ved yrkesskade/yrkessykdom

Dersom du trenger fysikalsk behandling før godkjenningsvedtaket fra Nav foreligger, og må betale for behandlingen, må du søke Helfo om refusjon.

Se «Send søknad digitalt til Helfo» lengre ned på siden.

Helfo dekker egenandelen etter faste takster.

Har du vedtak fra Nav og trenger fysikalsk behandling som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen, skal du ha med deg vedtaket når du går til fysioterapeut/manuellterapeut. Behandleren vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av og i tråd med godkjent yrkesskade fra Nav. Du skal i så fall ikke betale egenandel.

Du trenger ikke henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. 

For at du skal få dekket utgiftene dine til behandlingen, må fysioterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen og avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Tannbehandling ved yrkesskade/yrkessykdom

Trenger du tannbehandling ved yrkesskade, må du ta med godkjenningsvedtaket fra NAV og levere det til tannlegen din.

Tannlegen må vurdere om du oppfyller vilkårene for dekning som yrkesskade. Dersom det er tilfelle, skal du ikke betale egenandel. Behandlingen skal gjenopprette tilstanden som var før ulykken fant sted.

Må du starte opp behandlingen før du har fått vedtaket fra Nav, skal tannlegen vurdere om du fyller vilkårene for dekning etter punkt 13a, omfattende tannskade ved ulykke.

Dersom du allerede har betalt egenandel når du mottar godkjenningsvedtaket fra Nav, kan du ta med vedtaket til tannlegen og be om at tannlegen vurderer vilkårene på nytt, og eventuelt tilbakebetaler egenandelen til deg.

Det er et krav at tannlegen din må ha direkte oppgjør med Helfo for at du skal kunne få stønad til tannbehandling.

Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster. Det betyr at du må regne med å betale mellomlegget mellom det Helfo dekker og tannlegens honorar.

For at du skal få stønad til din tannbehandling fra 1. januar 2021, må tannlegen ha direkte oppgjør med Helfo. Er behandlingen påbegynt før 1. januar 2021, kan du ha rett til stønad selv om behandleren din ikke har direkte oppgjør. Planlagt behandling regnes ikke som påbegynt behandling. 

 

Legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell ved yrkesskade/yrkessykdom

Legen skal vurdere om du har behov for legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen.

Dersom du har behov for noe av dette lenger enn tre måneder etter skadedato (akuttfasen), må legen skrive en erklæring om hva du har behov for.

I legeerklæringen må legen bekrefte at behovet skyldes den godkjente yrkesskaden eller yrkessykdommen. Det må også gå frem hvilke legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell du trenger som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen.

Som hovedregel kan allmennlege/fastlege søke om stønad ved godkjent yrkesskade eller yrkessykdom. 

Fastlegen din, annen lege ved fastlegekontoret eller lege ved en tverrfaglig smerteklinikk kan søke om stønad til deg for legemidler som inneholder opioider. Hvis du skal bruke pregabalin (Lyrica) til behandling av nevropatiske smerter eller trigeminusnevralgi, gjelder samme krav til hvem som kan søke, men søknaden kan også komme fra spesialist i nevrologi. Hvis du får behov for høyere døgndose med opioider enn 100 mg orale morfinekvivalenter, kan ikke fastlegen din søke for deg. Da må søknaden komme fra en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk.

For refusjon av vanedannende legemiddel, må legen oppgi dosering. Helfo kan dekke inntil den doseringen legen oppgir i erklæringen. Det er likevel satt en øvre begrensning i hvor mye Helfo dekker for opioider og pregabalin. 

Når legen din sender søknaden til Helfo, kan du ettersende en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade eller yrkessykdom. 

Se «Send søknad digitalt til Helfo» lengre ned på siden.

Får du et vedtak om stønad til dekning av utgifter, kan du hente ut legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på apoteket eller hos bandasjist. Du må da ha med deg vedtaket fra Helfo, men du trenger ikke ha med deg yrkesskadevedtaket fra Nav. Når du viser fram vedtaket fra Helfo, slipper du å betale egenandel. 

Bandasjemateriell, kremer, salver og oljer ved yrkesskade/yrkessykdom

Legen skal vurdere om du har behov for bandasjemateriell, kremer, salver og oljer som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen.

Dersom du har behov for noe av dette lenger enn tre måneder etter skadedato, må legen skrive en erklæring om hva du har behov for.

I legeerklæringen må legen attestere at behovet skyldes den godkjente yrkesskaden eller yrkessykdommen. Legen må oppgi hvilket medisinske forbruksmateriell du trenger som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen. Det må også oppgis ca. totalmengde av kremer, ca. totalmengde av salver og ca. totalmengde av oljer per år.

Du må sende denne legeerklæringen, samt en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra Nav, til Helfo. Se «Send søknad digitalt til Helfo» lengre ned på siden.

Du må selv legge ut for kjøpene og sende spesifiserte kvitteringer til Helfo for refusjon. Bandasjemateriell og medisinsk forbruksmateriell må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist. Dette gjelder ikke for kremer, salver og oljer.

Hvis du får utført sårstell av hjemmesykepleien, er det kommunen som har ansvaret for å dekke utgiftene.

Briller ved yrkesskade

Dersom du har behov for briller som følge av en yrkesskade eller yrkessykdom, kan du søke Helfo om å få dekket utgiftene.

Helfo dekker innfatning inntil 1 500 kroner og nødvendige brilleglass (av rimeligste alternativ). Dersom du av medisinske årsaker ikke kan bruke briller som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen, kan du få dekket utgiftene til kontaktlinser.

Synsprøve hos optiker dekkes ikke.

Første gang du søker Helfo om refusjon for briller, må du ha en erklæring fra en øyelege som bekrefter at synssvekkelsen har en direkte sammenheng med yrkesskaden, og at skaden nødvendiggjør behovet for brillen. Hvis du søker om refusjon flere ganger, må du hvert tredje år legge ved en erklæring fra en øyelege eller en optiker på at det samme fremdeles gjelder. 

Hvis du har fått operert inn en linse på grunn av en øyeskade, er det tilstrekkelig med dokumentasjon fra en øyelege første gang du søker om refusjon. På grunn av varig skade trenger du ikke dokumentasjon ved etterfølgende søknader.

Send erklæringen, en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra Nav samt spesifisert kvittering til Helfo. Se «Send søknad digitalt til Helfo» lenger ned på siden.

Dersom du har behov for andre hjelpemidler som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen, er det Nav som skal vurdere eventuell dekning.

Send søknad til Helfo

Du kan søke om å få refundert utgifter til helsetjenester ved yrkesskade eller yrkessykdom ved å bruke digitalt skjema.

For å få refusjon må Nav ha godkjent yrkesskaden eller yrkessykdommen din.

Du trenger følgende vedlegg:

 • spesifiserte kvitteringer (med produktnavn, pris, kjøpsdato og navn på forhandler)
 • godkjenningsvedtaket fra Nav

I tillegg må du se i avsnittene over om du må legge legeerklæring ved din søknad.

 

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Dersom du har hatt utgifter som følge av yrkesskaden før Nav har godkjent den, er fristen for å sende inn kvitteringer 6 måneder etter at yrkesskaden ble godkjent.

I ettertid er fristen 6 måneder fra du hadde hver enkelt utgift. 

Papirskjema

Du må sende kvitteringsskjema sammen med originale, spesifiserte kvitteringer og annen aktuell dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. 

​«Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes ved godkjent yrkesskade/skoleskade/militærskade (05-25.01)» Bokmål | Nynorsk

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Dersom du har behov for helsetjenester som følge av godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, må i tillegg legen fylle ut søknadsskjema på dine vegne. Legen finner disse søknadsskjemaene på helfo.no. 

Saksbehandlingstid


Saksbehandlingstiden hos Helfo er inntil åtte uker.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser
Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

Yrkesskade/yrkessykdom og opphold i EU/EØS eller Sveits

​Dersom du har en NAV-godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, kan du få noe dekning i utlandet også.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av andre, må du ha fullmakt.

Les mer om hvordan du kan ordne fullmakt ved Helfo-henvendelser.

Ettersending av dokumentasjon

For at Helfo skal behandle søknaden din så raskt som mulig, må du sende med all dokumentasjon og kvitteringer når du sender søknaden. Dersom du må ettersende dokumentasjon, går du frem på følgende måte når du har logget deg inn i Altinn:

 • Velg «Tilleggsopplysninger til søknad/fullmakt» fra rullegardinmenyen under «Hva gjelder innsending»/ «Innsendingen gjelder».
 • Under «Tilleggsopplysninger» velger du «Etterspurt dokumentasjon».
 • Det er svært viktig at du fyller inn referansenummeret til din eksisterende sak. Da kan vi behandle saken din raskere. Referansenummeret kan for eksempel se slik ut: «22/0000».

Logg inn for å sende tilleggsopplysninger

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. Rett til dekning av utgifter til helsetjenester ved yrkesskade og yrkessykdom. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert fredag 12. februar 2021 [henta laurdag 24. februar 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/rettigheter/rett-til-helsehjelp-ved-yrkesskade/

Sist oppdatert fredag 12. februar 2021