Rett til dekning av utgifter til helsetjenester ved yrkesskade og yrkessykdom

Helfo kan refundere utgifter til blant annet legehjelp, røntgen, tannlegehjelp, legemidler og fysikalsk behandling ved yrkesskade og yrkessykdom. Forutsetningen er at Nav har godkjent yrkesskaden eller yrkessykdommen din.

Hva kan du få dekket ved yrkesskade eller yrkessykdom fra Helfo?

Du kan søke Helfo om dekning av utgifter til helsetjenester som er relatert til yrkesskaden eller yrkessykdommen din.

Ved yrkesskade eller yrkessykdom kan Helfo gi refusjon av nødvendige utgifter til følgende helsetjenester etter folketrygdloven § 5-25:

 • legehjelp
 • poliklinikk
 • røntgen
 • tannlegehjelp
 • fysikalsk behandling
 • legemidler
 • næringsmidler
 • medisinsk forbruksmateriell
 • bandasjemateriell
 • kremer, salver, gel og oljer
 • briller/linser

Dersom du har behov for andre hjelpemidler som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen, er det Nav som skal vurdere eventuell dekning. 

På nettsidene til Nav kan du lese mer om vilkårene for å få godkjent en personskade eller sykdom som yrkesskade.

Når Nav har godkjent skaden eller sykdommen din som yrkesskade, får du et vedtak om dette fra Nav. Vedtaket beskriver skaden eller sykdommen som er godkjent. Deretter kan du søke Helfo om dekning av utgifter til helsetjenester som er relatert til yrkesskaden eller yrkessykdommen din. Du finner søknadsskjema lenger ned på siden.

Du kan søke Pasientreiser om dekning av utgifter til reiser til og fra behandling. Les mer om refusjon av reiseutgifter hos Pasientreiser.

For å få refundert utgifter til helsetjenester etter reglene om yrkesskade, er det et krav at behovet for helsetjenesten hovedsaklig eller i det vesentlige skyldes yrkesskaden/yrkessykdommen. 

Yrkesskade gir ikke rett til refusjon av utgifter til kiropraktorbehandling, logopedbehandling eller behandling hos psykolog.  

Akuttfase på tre måneder

De tre første månedene etter skadedato (akuttfasen) trenger du ikke å ha dokumentasjon fra lege på at det er en sammenheng mellom skaden/sykdommen du har fått godkjent og behandlingen.

Når du sender Helfo kvitteringer for utgifter til behandling, må du legge ved kopi av yrkesskadevedtaket fra Nav.

Les i de øvrige avsnittene hva du må gjøre for å få dekket utgiftene dine i forbindelse med yrkesskaden din.

 

Legehjelp, poliklinikk og røntgen ved yrkesskade/yrkessykdom

Dersom du må oppsøke lege, ta røntgen eller få behandling ved poliklinikk på grunn av en skade eller en sykdom og du ennå ikke har fått vedtak om yrkesskade eller yrkessykdom fra Nav, må du legge ut for utgiftene.

Når du har fått yrkesskadevedtaket fra Nav, søker du Helfo om refusjon av utgiftene du har hatt. Se «Send søknad digitalt til Helfo» lengre ned på siden.

Helfo dekker egenandeler og materiell etter faste takster.

Trenger du behandling hos lege, poliklinikk eller røntgen, skal du ha med deg yrkesskadevedtaket til behandlingen. Legen vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen. I så fall skal du ikke betale egenandel.

Legen må ha fastlegeavtale med kommunen. Poliklinikken eller røntgeninstituttet må ha avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. 

Fysikalsk behandling ved yrkesskade/yrkessykdom

Dersom du trenger fysikalsk behandling før godkjenningsvedtaket fra Nav foreligger, og må betale for behandlingen, må du søke Helfo om refusjon.

Du må legge ved en erklæring fra fysioterapeuten hvis du skal søke refusjon for behandling du har fått før godkjenningsvedtaket foreligger. 

Se «Send søknad digitalt til Helfo» lengre ned på siden.

Helfo dekker egenandelen etter faste takster.

Har du vedtak fra Nav og trenger fysikalsk behandling som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen, skal du ha med deg vedtaket når du går til fysioterapeut/manuellterapeut. Behandleren vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av og i tråd med godkjent yrkesskade fra Nav. Du skal i så fall ikke betale egenandel.

Du trenger ikke henvisning. 

For at du skal få dekket utgiftene dine til behandlingen, må fysioterapeuten/manuellterapeuten ha avtale om driftstilskudd med kommunen og avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Tannbehandling ved yrkesskade/yrkessykdom

Trenger du tannbehandling ved yrkesskade, må du ta med godkjenningsvedtaket fra Nav og levere det til tannlegen din.

Tannlegen må vurdere om du oppfyller vilkårene for dekning etter reglene for yrkesskade. Dersom vilkårene er oppfylt, skal du ikke betale egenandel. Behandlingen skal gjenopprette tanntilstanden som var før ulykken fant sted.

Vær oppmerksom på at tannlegens pris kan være høyere enn folketrygdens takster. Det betyr at du må regne med å betale mellomlegget mellom det Helfo dekker og tannlegens honorar. 

Må du starte opp behandlingen før du har fått vedtaket fra Nav, skal tannlegen vurdere om du oppfyller vilkårene for dekning etter punkt 13a, omfattende tannskade ved ulykke, i rundskrivet til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25.

Dersom du allerede har betalt egenandel når du mottar godkjenningsvedtaket fra Nav, kan du ta med vedtaket til tannlegen og be om at tannlegen vurderer vilkårene på nytt, og eventuelt tilbakebetaler egenandelen til deg.

Det er et krav at tannlegen din må ha direkte oppgjør med Helfo for at du skal kunne få stønad til tannbehandling.

Legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell ved yrkesskade/yrkessykdom

Legen skal vurdere om du har behov for legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen.

Dersom du har behov for noe av dette lenger enn tre måneder etter skadedato (akuttfasen), må legen skrive en søknad/erklæring om hva du har behov for.

I søknaden/erklæringen må legen bekrefte at behovet skyldes den godkjente yrkesskaden eller yrkessykdommen. Det må også gå frem hvilke legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell du trenger som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen.

Som hovedregel kan allmennlege/fastlege søke om stønad ved godkjent yrkesskade eller yrkessykdom. 

Fastlegen din, annen lege ved fastlegekontoret eller lege ved en tverrfaglig smerteklinikk kan søke om stønad til deg for legemidler som inneholder opioider. Hvis du skal bruke pregabalin (Lyrica) til behandling av nevropatiske smerter eller trigeminusnevralgi, gjelder samme krav til hvem som kan søke, men søknaden kan også komme fra spesialist i nevrologi. Hvis du får behov for høyere døgndose med opioider enn 100 mg orale morfinekvivalenter, må søknaden komme fra en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk.

Når legen din sender søknaden til Helfo, skal du ettersende en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade eller yrkessykdom. 

Se «Send søknad digitalt til Helfo» lengre ned på siden.

Får du et vedtak om stønad til dekning av utgifter, kan du hente ut legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på apoteket eller hos bandasjist. Du må da ha med deg vedtaket fra Helfo. Når du viser fram vedtaket fra Helfo, slipper du å betale egenandel. 

Bandasje- og medisinsk forbruksmateriell samt reseptfrie legemidler ved yrkesskade/yrkessykdom ved yrkesskade/yrkessykdom

Legen skal vurdere om du har behov for bandasjemateriell- og medisinsk forbruksmateriell, samt reseptfrie legemidler som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen.

Dersom du har behov for slike podukter lenger enn tre måneder etter skadedato, må legen skrive en erklæring om hva du har behov for.

I legeerklæringen må legen bekrefte at behovet skyldes den godkjente yrkesskaden eller yrkessykdommen. Legen må oppgi hvilke produkter du trenger som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen. 

Du må sende legeerklæringen og en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra Nav, til Helfo. Se «Send søknad digitalt til Helfo» lengre ned på siden.

Du må selv legge ut for kjøpene og sende spesifiserte kvitteringer til Helfo for refusjon. Bandasjemateriell, medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemiddeler må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist. 

Hvis du får utført sårstell av kommunens helse- og omsorgstjeneste, er det kommunen som har ansvaret for å dekke utgiftene til bandasje- og medisinsk forbruksmateriell og reseptfrie legemidler.

Kremer, salver, gel og oljer ved yrkesskade/yrkessykdom

Dersom du har behov kremer, salver, gel eller oljer lenger enn tre måneder etter skadedato, må legen skrive en erklæring om hva du har behov for.

I legeerklæringen må legen bekrefte at behovet skyldes den godkjente yrkesskaden eller yrkessykdommen. Legen må oppgi cirka totalmengde av kremer, cirka totalmengde av salver og cirka totalmengde av oljer per år.

Du må sende legeerklæringen, og en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra Nav, til Helfo. Se «Send søknad digitalt til Helfo» lengre ned på siden.

Du må selv legge ut for kjøpene og sende spesifiserte kvitteringer til Helfo for refusjon. 

Det er ikke krav til at produktene er kjøpt på apotek eller hos bandasjist.

Hvis du får utført behandling av kommunens helse- og omsorgstjeneste, er  det kommunen som har ansvaret for å dekke utgiftene til kremer, salver, gel og oljer.

Briller ved yrkesskade

Dersom du har behov for briller som følge av en yrkesskade eller yrkessykdom, kan du søke Helfo om å få refundert utgiftene.

Helfo dekker innfatning inntil 1 500 kroner og nødvendige brilleglass. Dersom du av medisinske årsaker ikke kan bruke briller som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen, kan du få dekket utgiftene til kontaktlinser.

Synsprøve hos optiker dekkes ikke.

Første gang du søker Helfo om refusjon for briller, må du ha en erklæring fra en øyelege som bekrefter at synssvekkelsen har en direkte sammenheng med yrkesskaden, og at skaden nødvendiggjør behovet for brillen. Hvis du trenger nye briller, må du hvert tredje år legge ved en erklæring fra en øyelege eller en optiker som bekrefter at yrkesskaden fortsatt er grunnen til behovet for brillene. 

Hvis du har fått operert inn en linse på grunn av en øyeskade, er det tilstrekkelig med dokumentasjon fra en øyelege første gang du søker om refusjon. På grunn av varig skade trenger du ikke dokumentasjon ved etterfølgende søknader.

Send erklæringen, en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra Nav samt spesifisert kvittering til Helfo. Se «Send søknad digitalt til Helfo» lenger ned på siden.

 

Send søknad til Helfo

Du kan søke om å få refundert utgifter til helsetjenester ved yrkesskade eller yrkessykdom ved å bruke digitalt skjema.

For å få refusjon må Nav ha godkjent yrkesskaden eller yrkessykdommen din.

Du trenger følgende vedlegg:

 

 • godkjenningsvedtaket fra Nav
 • spesifiserte kvitteringer som inneholder 
  • pasientens navn
  • produktets navn
  • pris på produktet
  • kjøpsdato
  • navnet på behandleren

I tillegg må du se i avsnittene over om du må legge erklæring fra behandleren din ved søknaden din.

 

Logg inn på Helfos digitale skjema og søk om å få refusjon

 

Dersom du har hatt utgifter som følge av yrkesskaden før Nav har godkjent den, er fristen for å sende inn kvitteringer 6 måneder etter at yrkesskaden ble godkjent.

I ettertid er fristen 6 måneder fra du hadde hver enkelt utgift. 

Papirskjema

Du må sende kvitteringsskjema sammen med originale, spesifiserte kvitteringer og annen aktuell dokumentasjon til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. 

​«Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes ved godkjent yrkesskade/skoleskade/militærskade (05-25.01)» Bokmål | Nynorsk

PS: Dersom du fyller ut skjema på vegne av barn under 16 år, er det barnets personopplysninger som skal fylles inn. Det er imidlertid foreldre/foresatte som skal undertegne skjemaet.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser
Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke skal sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

Kontakter du Helfo på vegne av andre, må du ha fullmakt.

Les mer om hvordan du kan ordne fullmakt ved Helfo-henvendelser.

Ettersending av dokumentasjon

For at Helfo skal behandle søknaden din så raskt som mulig, må du sende med all dokumentasjon og kvitteringer når du sender søknaden. Dersom du må ettersende dokumentasjon, går du frem på følgende måte når du har logget deg inn i Altinn:

 • Velg «Tilleggsopplysninger til søknad/fullmakt» fra rullegardinmenyen under «Hva gjelder innsending»/ «Innsendingen gjelder».
 • Under «Tilleggsopplysninger» velger du «Etterspurt dokumentasjon».
 • Det er svært viktig at du fyller inn referansenummeret til din eksisterende sak. Da kan vi behandle saken din raskere. Referansenummeret kan for eksempel se slik ut: «22/0000».

Logg inn for å sende tilleggsopplysninger (altinn.no)

Innhaldet er levert av Helfo

Helfo. Rett til dekning av utgifter til helsetjenester ved yrkesskade og yrkessykdom. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert torsdag 4. april 2024 [henta laurdag 20. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/rettigheter/rett-til-helsehjelp-ved-yrkesskade/

Sist oppdatert torsdag 4. april 2024