Klage på tvang i psykisk helsevern

Du kan alltid klage på vedtak som innebærer bruk av tvang i behandling av psykiske lidelser. Din nærmeste pårørende kan også klage.

Hvordan klager jeg på bruk av tvang i psykisk helsevern?

Du kan klage på bruk av tvang i psykisk helsevern både skriftlig og muntlig. Du klager til den som har fattet vedtaket om tvang eller til annet helsepersonell ved sykehuset. Personale som mottar en muntlig klage, skal hjelpe deg med å skrive og videresende klagen.

Du kan også klage direkte til statsforvalteren eller kontrollkommisjonen per telefon eller brev.

Din nærmeste pårørende kan også klage for deg. Du kan som regel selv velge hvem som skal være din nærmeste pårørende. 

Det finnes ulike typer tvunget psykisk helsevern du kan klage på. 

Klage på tvungen observasjon og tvungent vern

Du eller dine pårørende kan klage så lenge du er under tvungen observasjon eller tvungent vern med eller uten døgnopphold, og inntil tre måneder etter at vernet har opphørt.

Klager på vedtak om tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern skal sendes til og behandles av kontrollkommisjonen.

En klage utsetter ikke iverksettelsen av vedtaket. Det vil si at du må være under observasjon eller tvungent vern mens klagen behandles.

Du eller dine pårørende kan også klage på beslutning om ikke å tvangsinnlegge og på vedtak om opphør av tvunget psykisk helsevern.

Klage på overføring

Hvis du skal overføres til en annen institusjon, må det treffes et vedtak om dette. Det gjelder også om du skal bytte mellom tvungent vern med døgnopphold i institusjon (tvangsinnleggelse) og tvungent vern uten døgnopphold i institusjon, typisk at man bor hjemme og blir tvangsbehandlet med antipsykotika (TUD).

Du kan klage på vedtak om overføring til kontrollkommisjonen. Klagefristen er en uke fra du får vite om vedtaket. Du kan ikke overføres før klagen er behandlet, med mindre tilstanden din krever at overføring skjer straks.

Klage på andre vedtak om tvang

Det kan gjøres vedtak om følgende tiltak:

  • skjerming, det vil si at du holdes adskilt fra andre pasienter
  • begrensning i rett til å motta besøk og post eller å bruke telefon/PC
  • undersøkelse av rom og eiendeler, samt kroppsvisitasjon
  • beslag av rusmidler og farlige gjenstander mv.
  • rusmiddeltesting
  • bruk av tvangsmidler (mekaniske tvangsmidler, isolasjon, kortvarig fastholding og korttidsvirkende legemidler)

Disse vedtakene kan du klage på til kontrollkommisjonen. Klagefristen er tre uker fra du fikk informasjon om vedtaket. Vedtaket kan starte før klagen er behandlet.

Klage på behandling uten egen samtykke

Tvungen behandling kan være behandling med antipsykotika ved psykose. Tvungen ernæring kan være sondeernæring ved alvorlige spiseforstyrrelser.

Du kan klage til statsforvalteren på tvungen behandling. Klagefristen er tre uker fra du fikk vite om vedtaket, men statsforvalteren vil normalt behandle klager selv om klagefristen er overskredet.

Hvis du klager innen 48 timer etter at du ble kjent med vedtaket, skal som hovedregel ikke tvangsbehandlingen startes før klagen er avgjort. Dette gjelder ikke i tilfeller der gjennomføring er nødvendig for å unngå at du får alvorlig helseskade.

Fri rettshjelp

Du har alltid rett til å få hjelp av advokat eller annen fullmektig når du klager.

Du har rett til gratis advokat ved klager som gjelder

  • tvungent psykisk helsevern, med eller uten innleggelse
  • overføring fra tvang uten døgnopphold til tvangsinnleggelse
  • innleggelse av barn og unge 12–16 år, der barnet er uenig
  • tvungen behandling, for eksempel tvangsmedisinering eller tvungen ernæring

Du har også krav på fri rettshjelp ved domstolsprøving av kontrollkommisjonens vedtak. Dette forutsetter at vedtaket du klager på fortsatt er gjeldende.

Psykisk helsevernloven

Psykisk helsevernloven skal sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

Innhaldet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Klage på tvang i psykisk helsevern. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert måndag 24. juni 2024 [henta tysdag 23. juli 2024]. Tilgjengeleg frå: https://www.helsenorge.no/nn/sykdom/psykiske-lidelser/psykisk-helsevern/klage-pa-tvungent-psykisk-helsevern/

Sist oppdatert måndag 24. juni 2024