Frivillig innleggelse i psykisk helsevern

Har du en alvorlig psykisk lidelse, kan det hende at helsepersonell anbefaler at du innlegges på sykehus i en periode for å få best mulig hjelp. En slik innleggelse skal som hovedregel være noe du gjør frivillig, fordi du ønsker å få hjelp til å bli frisk.

Innleggelse av barn under 16 år

Før du fyller 16 år, er det som oftest foreldrene dine som bestemmer hva slags helsehjelp du skal få. Det gjelder uansett om du er fysisk eller psykisk syk.

Er du under 16 år, er det foreldrene dine, eller de som har foreldreansvaret for deg, som må samtykke på vegne av deg hvis du skal legges inn. Det vil si at de må si seg enige i at en innleggelse er nødvendig for at du skal få best mulig hjelp. Hvis foreldrene dine har delt foreldreansvar, må begge foreldrene dine samtykke før du kan legges inn.

I noen tilfeller har barnevernet rett til å samtykke istedenfor foreldrene dine.

Kan barn bli tvangsinnlagt?

Det er ikke lov til å tvangsinnlegge barn og unge under 16 år. Foreldrene dine, eller andre med foreldreansvar for deg, må samtykke til en frivillig innleggelse. Ettersom det er foreldrene dine som samtykker på vegne av deg, kan nok en slik frivillig innleggelse av og til oppleves som tvang.

Du har rett til å bli hørt!

Selv om det ikke er du selv som bestemmer om du skal legges inn, har du rett til å si din mening. Det betyr at de som samtykker på vegne av deg, skal høre hva du har å si før de bestemmer seg. Jo eldre og mer moden du blir, jo viktigere blir hva du selv mener når valget skal tas.

Hvis du er over 12 år og ikke er enig i at du skal legges inn, kan ikke de som har foreldreansvar for deg bestemme helt selv. Da må saken behandles av en kontrollkommisjon. Det er en gruppe mennesker som jobber med å passe på at ingen blir utsatt for noe som ikke er lov når de er psykisk syke. De skal sørge for at alle får si sin mening, også du. Etterpå skal de bestemme om en innleggelse er det beste for deg eller ikke. I slike tilfeller har du rett til å få gratis hjelp av en advokat.

Innleggelse av pasienter over 16 år

Har du en psykisk lidelse, skal i utgangspunktet både undersøkelser og behandling være noe du gjør frivillig – fordi du ønsker å få hjelp til å bli frisk. Det betyr også at hvis du har så alvorlige psykiske problemer at legene mener det er best at du legges inn på sykehus, så er dette noe du selv må samtykke til. Å samtykke betyr at du sier deg enig i avgjørelsen som er tatt og at du gjør det frivillig.

For at du skal kunne si deg enig i en innleggelse, er det et krav at du skal være noe som kalles samtykkekompetent. Det vil si at du i stand å velge selv og forstå konsekvensene av valget du tar. Hvis du er alvorlig psykisk syk at du åpenbart ikke er i stand til å ivareta dine egne interesser eller å forstå hva det er du samtykker til, kan det bli besluttet at du mangler samtykkekompetanse. I slike tilfeller kan det av og til være nødvendig å legge deg inn med tvang for å sikre at du får best mulig hjelp, og ikke ender opp med å skade deg selv eller andre.

Tvangsinnleggelse eller annen tvungen behandling 

Det skal mye til for å bli tvangsinnlagt eller bli tvunget til å motta behandling du ikke selv ønsker. Loven stiller strenge krav til når det er lov å bruke tvang overfor personer med psykiske lidelser. Her kan du lese mer om når det er lov å bruke tvang.

Når du er i frivillig behandling, kan du alltid avslutte behandlingen og forlate sykehuset hvis du ønsker det. I noen tilfeller kan en frivillig innleggelse gjøres om til en tvangsinnleggelse. Det gjelder kun dersom det er fare for at du skade deg selv eller andre alvorlig hvis du skrives ut og forlater sykehuset.

Du kan klage om du blir lagt inn mot din vilje

Både du selv og dine nærmeste pårørende kan klage hvis du blir lagt inn mot din vilje. Her får du mer informasjon om hvordan du klager, og hvem du kan klage til.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Helsedirektoratet. Frivillig innleggelse i psykisk helsevern. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert tirsdag 21. desember 2021 [hentet torsdag 20. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/psykisk-helsevern/frivillig-psykisk-helsevern/

Sist oppdatert tirsdag 21. desember 2021