Wjazd na terytorium Norwegii – zasady dotyczące kwarantanny i testów

Od 29 stycznia do Norwegii mogą wjeżdżać wyłącznie obywatele Norwegii i obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania w Norwegii. Wszyscy cudzoziemcy, którzy nie są w grupie objętej wyjątkiem, otrzymają odmowę wjazdu bez dalszego rozpatrywania sprawy.

Osoby, które są uprawnione do wjazdu na terytorium Norwegii, wciąż objęte są obowiązkiem wykonywania testów, rejestrowania się przy wjeździe, odbywania kwarantanny i przebywania w hotelach kwarantannowych. Naruszenie zasad dotyczących COVID-19 grozi wysokimi grzywnami.  

Większość osób nie ma aktualnie możliwości wjazdu do Norwegii. Dotyczy to obywateli wszystkich krajów, także obywateli krajów UE/EOG i krajów nordyckich. Obejmuje to:

 • turystów
 • członków rodziny niewymienionych w punkcie Wyjątki: bliscy członkowie rodziny
 • osoby pozostające w związku lub narzeczonych
 • obywateli UE/EOG (w tym obywateli krajów nordyckich), którzy mają pracować lub studiować w Norwegii i nie podlegają żadnemu z poniższych wyjątków
 • osoby podróżujące służbowo
 • cudzoziemców, który uzyskali wizę Schengen, ale nie podlegają żadnemu z poniższych wyjątków
 • osoby, które posiadają nieruchomość rekreacyjną w Norwegii, ale nie mieszkają tutaj na stałe.

Od tej zasady istnieją wyjątki dla niektórych grup, między innymi niżej wymienionych:

 • Cudzoziemcy mieszkający na stałe w Norwegii, niezależnie od tego, czy są właścicielami, czy najemcami mieszkania
 • Osoby, które wykażą szczególny powód do wjazdu, taki jak szczególny obowiązek związany z opieką nad osobą przebywającą w Norwegii lub przebywanie samemu pod opieką osoby mieszkającej w Norwegii, lub też inne istotne powody społeczne, takie jak odwiedzenie umierającego lub ciężko chorego bliskiego członka rodziny
 • Cudzoziemcy, którzy wjeżdżają w celu realizowania prawa do kontaktu z małoletnim dzieckiem.
 • Bliscy członkowie rodziny: małżonek/zarejestrowany partner/konkubina/konkubent, małoletnie dzieci lub pasierbowie, rodzice lub przybrani rodzice małoletnich dzieci lub pasierbów
 • Dziennikarze i pozostały personel realizujący zlecenia dla zagranicznej instytucji medialnej
 • Cudzoziemcy, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen)
 • Marynarze i personel lotniczy
 • Cudzoziemcy transportujący osoby i towary
 • Cudzoziemcy pełniący krytyczne funkcje społeczne i posiadający dokumentację od pracodawcy
 • Personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia i opieki społecznej
 • Jedynie niezbędny personel o krytycznym znaczeniu dla gospodarki, który pracodawca musi zatwierdzić przed wjazdem
 • Dzieci, które codziennie dojeżdżają przez granicę do szkoły w Norwegii

Osoby uprawnione do wjazdu na terytorium Norwegii wciąż muszą przestrzegać następujących zasad:

 • Przed wyjazdem musisz wypełnić formularz rejestracyjny podróży
 • Musisz mieć zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin przed przyjazdem
 • Przyjeżdżając do Norwegii musisz poddać się testowi
 • Musisz odbyć trwającą 10 dni kwarantannę w Norwegii

Musisz zarejestrować swój wjazd do Norwegii.

Każdy, kto zamierza wjechać do Norwegii, musi wypełnić formularz wjazdu. W przypadku rejestracji internetowej otrzymasz pokwitowanie, które należy okazać policji w chwili przyjazdu.

Musisz zarejestrować się przed przyjazdem do Norwegii, ale nie wcześniej niż na 72 godziny przed wjazdem.

Przejdź do elektronicznej rejestracji wjazdu (entrynorway.no)

Zarejestruj telefonicznie +47 33 41 28 70

Testy

Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19

Jeżeli jesteś obcokrajowcem objętym wyjątkiem od zakazu wjazdu do kraju, przekraczając granice Norwegii musisz zasadniczo okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.

 • Test musi zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed przybyciem do Norwegii
 • Zatwierdzoną metodą testową jest PCR lub szybki test antygenowy
 • Zaświadczenie musi być sporządzone w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim

Jeżeli przylatujesz samolotem, test może zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszego etapu lotu.

Następujące osoby nie muszą przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu:

 1. podróżni z krajów/obszarów, które nie podlegają kwarantannie
 2. dzieci poniżej 12 lat
 3. obywatele Norwegii
 4. Osoby, które mogą udokumentować przy pomocy uznawanej metody laboratoryjnej, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszły COVID-19
 5. cudzoziemcy mieszkający na stałe w Norwegii z pozwoleniem na pobyt lub prawem pobytu
 6. Cudzoziemcy pełniący krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa lub funkcje zapewniające realizację podstawowych potrzeb ludności, gdy odmowa wjazdu stwarzałaby zagrożenie dla zdrowia i życia społeczeństwa.
 7. cudzoziemcy podczas tranzytu
 8. cudzoziemcy, którzy regularnie przybywają do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii, żeby pracować lub studiować, z wyjątkiem personelu medycznego, który znajdował się poza terytorium Norwegii dłużej niż siedem dni
 9. osoby ubiegające się o azyl i przesiedlani uchodźcy
 10. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt w Norwegii zgodnie z przepisami dotyczącymi imigracji w ramach łączenia rodzin
 11. osoby związane z dyplomacją, służbami zagranicznymi lub działalnością ambasady
 12. cudzoziemcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów albo będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu
 13. piloci i marynarze w drodze do wykonania zlecenia albo po jego wykonaniu

Obowiązek wykonywania testów u osób wjeżdżających do Norwegii

Jeśli w ciągu ostatnich 10 dni przebywałaś lub przebywałeś na obszarze objętym obowiązkiem kwarantanny, musisz w chwili przyjazdu do Norwegii wykonać test na COVID-19.

Test musi zostać wykonany na lotnisku lub przejściu granicznym. Akceptowane metody testowania to PCR lub szybki test antygenowy.

Jeżeli bez uzasadnionego powodu odmówisz poddania się testowi przy wjeździe, i nie opuścisz Norwegii dobrowolnie, zostaniesz ukarany grzywną. 

Z wymogu wykonania testu zwolnione są niżej wymienione testu na granicy:

 1. Osoby w wieku poniżej 12 lat.
 2. Osoby zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny w czasie pracy i w czasie wolnym zgodnie z § 6a (krótkotrwały pobyt za granicą bez kontaktu z osobami spoza własnej rodziny, np. wykonywanie niezbędnych prac konserwatorskich przy nieruchomości wakacyjnej).
 3. Osoby dojeżdżające do pracy ze Szwecji lub Finlandii, które są zwolnione z zakazu wjazdu do kraju i przestrzegają odrębnego reżimu testowego.
 4. Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym, a także niektóre grupy personelu pociągów towarowych.
 5. Osoby, pełniący krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa lub funkcje zapewniające realizację podstawowych potrzeb ludności, gdy wykonanie testu nie jest możliwe z praktycznego punktu widzenia.
 6. Dyplomaci.

Zostaniesz powiadomiony wyłącznie wtedy, gdy wynik testu będzie pozytywny. W przypadku wyniku negatywnego nie będziesz o tym powiadamiany. Jeżeli masz konto użytkownika na stronie helsenorge.no, możesz zalogować się, by zobaczyć swój wynik. Niektóre laboratoria stosują własne rozwiązania umożliwiające zapoznanie się z wynikiem – w takim przypadku otrzymasz o tym informację.

Wszystkie osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, Irlandii, Holandii, Austrii, Portugalii i Brazylii

W przypadku osób podróżujących z Wielkiej Brytanii, Republiki Południowej Afryki, Irlandii, Holandii, Austrii, Portugalii i Brazylii, a także tych, które przebywały w jednym z tych krajów w ciągu ostatnich 10 dni przed przybyciem do Norwegii, test wykonany w chwili przybycia musi być testem PCR (testem na COVID-19).

Są to kraje, w których występuje więcej zmutowanych wariantów wirusów. Musisz poinformować stację testową, że przyjeżdżasz z jednego z tych krajów. Wymogi te obowiązują osoby powyżej 12 roku życia.

Wyjątki od kwarantanny wjazdowej lub możliwość skrócenia kwarantanny wjazdowej zasadniczo nie dotyczą podróżujących z tych krajów.

 

Kwarantanna

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, musi odbyć 10-dniową kwarantannę, z wyjątkiem osób, które przybywają z niektórych obszarów krajów nordyckich/europejskich o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji (kraje i strefy «żółte»).

Mapa czerwonych i żółtych krajów/stref w Europie (po angielsku)

Przyjeżdżając do Norwegii, musisz udać się bezpośrednio na kwarantannę, a wszystkie osoby powyżej 12 roku życia muszą nosić maseczki ochronne na twarz do momentu przybycia na miejsce kwarantanny.

Bliscy członkowie rodziny, którzy mieszkają razem w kraju ojczystym i wspólnie podróżują do Norwegii, mogą przebywać na kwarantannie wjazdowej w tym samym miejscu pobytu.

Jeżeli podczas kwarantanny wystąpią u ciebie objawy COVID-19, musisz się odizolować od innych i skontaktować z miejscową służbą zdrowia w celu wykonania testu. Numer telefonu +47 116117.

Gdzie należy odbyć kwarantannę wjazdową?

Kwarantannę możesz odbyć:

 • W stałym miejscu zamieszkania w Norwegii, niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem czy najemcą. Nie dotyczy to mobilnych kwater, takich jak przyczepy kempingowe, łodzie i tym podobne. Trzeba być w stanie udokumentować własność lub stosunek najmu, a umowa najmu musi być zawarta na co najmniej sześć miesięcy. Osoby mieszkające z osobą przebywającą na kwarantannie wjazdowej zachęca się, aby również przebywały w kwarantannie, jeśli nie mają osobnej sypialni i łazienki.
 • W hotelu kwarantannowym.
 • W odpowiednim miejscu pobytu, udostępnionym przez kogoś. Kryteria dla odpowiedniego miejsca pobytu przedstawiono pod niniejszą listą.
 • W mieszkaniu osoby, z którą jesteś w związku małżeńskim lub masz wspólne dzieci. Musisz być w stanie udokumentować, że jesteście w związku małżeńskim lub macie wspólne dzieci. Wasze wspólne małoletnie dzieci również mogą odbyć kwarantannę w tym miejscu.
 • W odpowiednim miejscu zakwaterowania zapewnionym przez pracodawcę.  Przed wjazdem pracownika do Norwegii miejsce pobytu wskazane przez pracodawcę musi zostać zatwierdzone przez Inspekcję Pracy.
  Odpowiednie miejsce pobytu musi zapewniać możliwość unikania bliskich kontaktów z innymi osobami, gwarantować prywatny pokój z telewizorem i Internetem, dostępem do własnej toalety i własnej kuchni lub wyżywienia. 

Do obowiązkowego formularza rejestracji wjazdu należy załączyć potwierdzenie, że miejsce pobytu spełnia wymagania dotyczące odbycia kwarantanny.

Skrócenie czasu kwarantanny

Możesz skrócić kwarantannę wjazdową, jeżeli jesteś w stanie przedłożyć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test PCR) wykonany najwcześniej 7 dni po przybyciu. Wykonanie tego testu jest obowiązkowe dla wszystkich przyjezdnych, którzy nie przebywają w hotelu kwarantannowym.

Kwarantanna obowiązuje do czasu otrzymania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników

Pracownicy zagraniczni powinni z zasady odbywać kwarantannę w hotelu kwarantannowym.

Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Norwegii z krajów objętych obowiązkiem odbycia kwarantanny: 

 • Przed rozpoczęciem pracy muszą odbyć 10-dniową kwarantannę
 • Mogą skrócić okres kwarantanny po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, jak opisano w punkcie powyżej

Osoby dojeżdżające do pracy i często przekraczające granicę

 • Osoby, które przekraczają granicę norweską częściej niż jeden raz w ciągu 15-dniowego okresu, przybywając z obszarów Szwecji lub Finlandii objętych obowiązkiem kwarantanny, zostaną zwolnione z kwarantanny, jeżeli wykonają test na obecność koronawirusa w pierwszym dniu przyjazdu do Norwegii, a następnie będą go wykonywać co siedem dni, jeżeli upłynęło więcej niż siedem dni od wykonania ostatniego testu w Norwegii. Wyjątku tego nie można zastosować w odniesieniu do osób, które przebywały w kraju innym niż Szwecja i Finlandia w ciągu 10 dni przed przybyciem do Norwegii lub jeżeli jednocześnie pracują w szwedzkiej lub fińskiej służbie zdrowia i opieki społecznej.
 • Całkowicie zaszczepiony personel medyczny, pełniący kluczowe funkcje w szpitalach lub gminnych placówkach służby zdrowia, jest zwolniony z odbycia kwarantanny w czasie pracy, jeśli po przyjeździe do Norwegii osoby te wykonają test i otrzymają wynik negatywny.
 • Niektórzy zawodowi kierowcy transportu dalekobieżnego, personel pociągów i personel samolotów mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej. Osoby te powinny skontaktować się z pracodawcą, by wyjaśnić, jakie zasady je obowiązują.
 • Osoby przekraczające granicę Norwegii w celu realizowania prawa do kontaktu rodzica z dzieckiem (dziećmi) lub w celu odbycia opieki dzielonej, mogą w niektórych przypadkach zostać zwolnione z kwarantanny wjazdowej w czasie pracy i zajęć szkolnych w przypadku negatywnego wyniku testu, wykonanego najwcześniej w trzecim dniu po przybyciu do Norwegii. Osoby, które nie mają zatrudnienia w Norwegii, nie będą zwolnione z kwarantanny w czasie pracy, gdy przyjeżdżają w celu realizowania prawa do kontaktu z dzieckiem (dziećmi).
 • Czytaj więcej (tylko w języku angielskim)

Następujące osoby są całkowicie zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej zarówno w czasie pracy, jak i w czasie wolnym:

 • Osoby, które przybywają z niektórych obszarów Skandynawii/Europy o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji.
  • Kraje i obszary o wystarczająco niskim wskaźniku rozprzestrzeniania się infekcji: żółte obszary na mapie (tylko w języku angielskim).
 • Osoby, które mogą zostać zwolnione z kwarantanny wjazdowej, by odwiedzić ciężko chorych bliskich lub wziąć udział w pogrzebie lub pochówku bliskich. Wyjątek od obowiązku odbycia kwarantanny dotyczy wyłącznie czasu odwiedzin u chorego lub uczestniczenia w pogrzebie/pochówku. Poza tym, osoby te mają obowiązek odbycia kwarantanny. Wyjątek dotyczy tylko osób, które uzyskały negatywny wynik testu na granicy ORAZ w tym samym dniu, w którym odbywa się wizyta lub pogrzeb/pochówek. W takim przypadku test jest odpłatny.

Jeżeli podlegasz zwolnieniu z kwarantanny na zasadzie wyjątku, ale wystąpią u ciebie objawy zakażenia COVID-19 lub lekarz będzie podejrzewał taką infekcję, to mimo to musisz poddać się kwarantannie.

Odbywanie kwarantanny wjazdowej

 • Musisz odbyć kwarantannę wjazdową w hotelu kwarantannowym lub w innym odpowiednim miejscu, jeżeli w drodze wyjątku otrzymasz zwolnienie z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym, tak jak to opisano na poniższej liście.
 • Możesz przebywać poza miejscem zamieszkania tylko w przypadku, gdy masz możliwość uniknięcia bliskiego kontaktu z innymi osobami oprócz tych, z którymi mieszkasz.
 • Nie możesz przebywać w miejscu pracy, w którym przebywają również inne osoby, w szkole ani w przedszkolu.
 • Nie możesz korzystać ze środków transportu publicznego, za wyjątkiem dojazdu na lotnisko i z lotniska, do portu i z portu itp. w związku z wjazdem do Norwegii i wyjazdem z Norwegii. W takich przypadkach należy korzystać z maseczki ochronnej na twarz, jeżeli jesteś w wieku powyżej 12 lat.

Hotel kwarantannowy

Po wjeździe do Norwegii z zasady musisz przebywać w hotelu kwarantannowym, jeżeli nie możesz udokumentować innego, odpowiedniego miejsca do odbycia kwarantanny. Informacje o hotelach kwarantannowych możesz otrzymać od policji na przejściach granicznych i punktach wjazdowych do Norwegii.

Małoletnie dzieci, które przybywają do Norwegii samotnie i nie podlegają wyjątkowi od obowiązku odbycia kwarantanny, będą miały możliwość zabrania ze sobą opiekuna do hotelu kwarantannowego.

Następujące osoby nie muszą mieszkać w hotelu kwarantannowym:

 1. Osoby zamieszkałe na stałe w Norwegii (zameldowane w Centralnym Rejestrze Ludności w Norwegii, folkeregisteret) lub mogące udokumentować stałe miejsce zamieszkania w Norwegii (na przykład w formie zameldowania w urzędzie skarbowym lub umowy najmu zawartej na co najmniej sześć miesięcy).
 2. Osoby, które mogą udokumentować, że posiadają odpowiednie miejsce do zamieszkiwania podczas kwarantanny. Odpowiednie miejsce oznacza miejsce pobytu z pokojem jednoosobowym, z dostępem do własnej łazienki, własnej kuchni lub wyżywienia, zapewniające możliwość unikania bliskiego kontaktu z innymi osobami. Mogą to być na przykład domki letniskowe, hotele i inne miejsca pobytu, które zostały oddane do dyspozycji wjeżdżającego na terytorium Norwegii.
 3. Osoby pozostające w związku małżeńskim lub posiadające wspólne dzieci z osobą, która ma stałe miejsce zamieszkania w Norwegii, a także ich małoletnie dzieci. Te osoby mogą odbyć kwarantannę w domu małżonka lub drugiego rodzica.
 4. Osoby podróżujące służbowo, posiadające pracodawcę lub zleceniodawcę, który zapewnia na czas kwarantanny odpowiednie miejsce pobytu w jednoosobowym pokoju. Musisz mieć dokumentację potwierdzającą, że masz wykonać pracę lub zlecenie i że miejsce pobytu wskazane przez pracodawcę lub zleceniodawcę zostało zatwierdzone. Miejsce zamieszkania musi zapewniać możliwość unikania bliskich kontaktów z innymi osobami, gwarantować prywatny pokój z telewizorem i Internetem, dostępem do własnej toalety i własnej kuchni lub wyżywienia. Taką dokumentacją może być na przykład umowa o pracę lub umowa zlecenia. Musi ona zawierać adres miejsca zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy.
 5. Osoby ubiegające się o azyl lub przesiedlani uchodźcy.
 6. Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym, jeżeli te osoby mogą odbyć kwarantannę w jednoosobowym pomieszczeniu nadającym się do noclegu, znajdującym się w pojeździe lub pociągu.
 7. Zagraniczna jednostka wojskowa, która przybywa do Norwegii na szkolenie, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
 8. Zagraniczni studenci, którzy przed podjęciem studiów zamieszkiwali w Norwegii i są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Ludności w Norwegii, łącznie z tymi, którzy są zarejestrowani z miejscem zamieszkania w kraju odbywania studiów z powodu specjalnych nordyckich przepisów o rejestracji ludności. Osoby te powinny podczas kwarantanny unikać bliskich kontaktów z osobami, z którymi dzielą mieszkanie, lecz z którymi nie mieszkali przed okresem kwarantanny.

Wyjątki wymagają przebywania przez ciebie w okresie kwarantanny w mieszkaniu lub odpowiednim miejscu zamieszkania.

Koszty

Stawka za przebywanie w hotelu kwarantannowym wynosi 500 koron dziennie dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat i dla pracodawców. Dzieci w wieku do 10 lat przebywające w pokoju wraz z opiekunem mieszkają bezpłatnie. Za dzieci w wieku od 10 do 18 lat płaci się stawkę w wysokości 250 NOK za dobę. Stawkę hotelową opłaca się w hotelu kwarantannowym w zwykły sposób, w dniu zakwaterowania lub wykwaterowania.

W hotelu kwarantannowym oferowane są bezpłatne testy na COVID-19.

Tutaj możesz znaleźć więcej informacji o koronawirusie w wielu językach (regjeringen.no)