Wjazd na terytorium Norwegii – zasady dotyczące kwarantanny i testów

Obecnie do Norwegii prawo wjazdu mają wyłącznie obywatele Norwegii i cudzoziemcy mieszkający na stałe w tym kraju. Wszyscy cudzoziemcy, którzy nie są objęci opisanymi poniżej wyjątkami, będą oddalani bez dokładniejszej oceny sytuacji.

Norweskie władze zalecają, aby wszyscy mieszkańcy Norwegii unikali podróży zagranicznych, które nie są absolutnie konieczne. Osoby wracające do Norwegii z podróży, które nie są absolutnie konieczne, muszą odbyć kwarantannę w hotelu kwarantannowym. Informacje o tym, czym są konieczne podróże, zawarte są w akapicie o hotelach kwarantannowych.

Osoby uprawnione do wjazdu na terytorium Norwegii nadal muszą przestrzegać następujących zasad:

 • Przed wyjazdem należy wypełnić formularz rejestracyjny podróży
 • Należy posiadać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin przed przyjazdem
 • Po przyjeździe do Norwegii trzeba wykonać test
 • Trzeba odbyć 10-dniową kwarantannę w Norwegii

Naruszenie zasad dotyczących COVID-19 karane jest wysokimi grzywnami.  

Większość osób nie ma aktualnie możliwości wjazdu do Norwegii

Ograniczenia dotyczące wjazdu do Norwegii obejmują obywateli wszystkich krajów, w tym obywateli UE/EOG oraz obywateli krajów nordyckich. Obejmuje to następujące osoby:

 1. Turyści
 2. Członkowie rodziny niewymienieni w ramach wyjątku: bliscy członkowie rodziny
 3. Partner/partnerka lub narzeczony/narzeczona
 4. Obywatele UE/EOG (w tym obywatele krajów nordyckich), którzy mają pracować lub studiować w Norwegii i nie są objęci żadnym z poniższych wyjątków
 5. Osoby podróżujące w interesach
 6. Obcokrajowiec, któremu przyznano wizę Schengen, ale który nie podlega pod żaden z poniższych wyjątków
 7. Osoby, które posiadają nieruchomość rekreacyjną w Norwegii, ale tu nie mieszkają

Dla niektórych grup robi się wyjątek, najczęstsze z nich to:

 1. Cudzoziemcy mieszkający na stałe w Norwegii, posiadający lub wynajmujący mieszkanie.
 2. Osoby, które przedstawią szczególny powód do wjazdu, taki jak szczególny obowiązek związany z opieką nad osobą przebywającą w Norwegii lub przebywanie samemu pod opieką osoby mieszkającej w Norwegii, lub też inne istotne powody społeczne, takie jak odwiedzenie umierającego lub ciężko chorego bliskiego członka rodziny
 3. Cudzoziemcy mający realizować prawo do uzgodnionych lub ustalonych kontaktów ze swoimi dziećmi
 4. Bliscy członkowie rodziny: małżonek/zarejestrowany partner/konkubina/konkubent, małoletnie dzieci lub pasierbowie, rodzice lub przybrani rodzice małoletnich dzieci lub pasierbów
 5. Dziennikarze i pozostały personel realizujący zlecenia dla zagranicznej instytucji medialnej
 6. Cudzoziemcy, którzy mają międzylądowanie na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen)
 7. Marynarze i personel zatrudniony w lotnictwie
 8. Cudzoziemcy wykonujący przewozy towarowe i pasażerskie
 9. Cudzoziemcy pracujący w obszarze krytycznych funkcji społecznych. Muszą oni posiadać dokumentację od pracodawcy.
 10. Personel medyczny ze Szwecji i Finlandii, który pracuje w norweskiej służbie zdrowia i opieki społecznej
 11. Całkowicie niezbędny personel o krytycznym znaczeniu dla działalności gospodarczej. Przed przybyciem personelu do Norwegii pracodawca musi uzyskać zgodę władz norweskich.
 12. Dzieci, które codziennie dojeżdżają przez granicę do szkoły w Norwegii
 13. Cudzoziemcy mieszkający w Szwecji lub Finlandii, którzy codziennie dojeżdżają do pracy w Norwegii

Pełną listę wszystkich wyjątków można znaleźć na stronie lovdata.no (tylko w języku angielskim)

Rejestracja przed wjazdem do kraju

Każdy, kto zamierza wjechać do Norwegii, musi wypełnić formularz wjazdu. W przypadku rejestracji internetowej otrzymuje się pokwitowanie, które należy okazać policji w chwili przyjazdu.

Należy zarejestrować się przed przyjazdem do Norwegii, ale nie wcześniej niż 72 godziny przed wjazdem.

Przejdź do elektronicznej rejestracji wjazdu (entrynorway.no)

Kwarantanna: Zobacz, jakie zasady Cię obowiązują (Helsedirektoratet.no)

Zarejestruj się telefonicznie +47 33 41 28 70

Testy

Zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na COVID-19

Wszyscy, również obywatele Norwegii oraz cudzoziemcy objęci wyjątkiem od zakazu wjazdu do kraju, muszą okazać na granicy z Norwegią zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa.

 • Test musi zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed przybyciem do Norwegii
 • Zatwierdzoną metodą testową jest PCR lub szybki test antygenowy
 • Zaświadczenie musi być sporządzone w języku norweskim, szwedzkim, duńskim, angielskim, francuskim lub niemieckim

Jeżeli przylatujesz samolotem, test może zostać wykonany w ciągu ostatnich 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszego etapu lotu.

Następujące osoby nie muszą przedstawiać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu podczas przekraczania granicy Norwegii:

 1. Osoby przybywające z krajów lub obszarów, które nie są objęte obowiązkiem odbycia kwarantanny
 2. Dzieci poniżej 12 lat
 3. Osoby, które za pomocą zatwierdzonej metody laboratoryjnej mogą udokumentować, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszły COVID-19
 4. Cudzoziemcy pełniący krytycznie ważne funkcje dla społeczeństwa lub funkcje zapewniające realizację podstawowych potrzeb ludności, gdy odmowa wjazdu stwarzałaby zagrożenie dla zdrowia i życia społeczeństwa.
 5. Cudzoziemcy podczas tranzytu
 6. Cudzoziemcy regularnie przybywający do Norwegii ze Szwecji lub Finlandii, żeby pracować lub studiować, którzy przebywali poza terytorium Norwegii dłużej niż siedem dni. Pracownicy służby zdrowia ze Szwecji i Finlandii są objęci odrębnymi wymogami dotyczącymi zaświadczenia. Patrz część dotycząca kwarantanny wjazdowej dla pracowników i osób dojeżdżających do pracy.
 7. Osoby ubiegające się o azyl i przesiedlani uchodźcy
 8. Cudzoziemcy posiadający pozwolenie na pobyt w Norwegii zgodnie z przepisami dotyczącymi imigracji w ramach łączenia rodzin
 9. Osoby związane z dyplomacją, służbami zagranicznymi lub działalnością ambasady
 10. Cudzoziemcy pracujący przy przewozie towarów i pasażerów lub będący w drodze do wykonania takiego zlecenia lub po jego wykonaniu
 11. Piloci i marynarze w drodze do wykonania zlecenia albo po jego wykonaniu
 12. Osoby codziennie dojeżdżające do pracy ze Szwecji lub Finlandii, które zamiast tego wykonują testy na koronawirusa co 7 dni i mogą to udokumentować.
 13. Stali mieszkańcy Svalbardu
 14. Funkcjonariusze policji ze Szwecji i Finlandii będący w tranzycie oraz niektórzy będący na służbie funkcjonariusze celni ze Szwecji i Finlandii.

Wymagania dotyczące testów przy wjeździe do kraju

Osoby przekraczające granicę Norwegii muszą udokumentować negatywny wynik testu wykonanego przed wjazdem do Norwegii i dodatkowo muszą wykonać test na COVID-19 natychmiast po przekroczeniu granicy Norwegii. Punkty pobrań znajdują się na granicy. Osoby te są też zobowiązane do pozostania na miejscu aż do otrzymania wyniku testu. Zwykle trwa to pół godziny.

W przypadku dodatniego wyniku należy w ciągu doby od przybycia do Norwegii wykonać test PCR.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat również muszą mieć wykonany test, lecz jeśli wykonanie testu jest trudne, na przykład dlatego, że dziecko się sprzeciwia, testu się nie wykonuje.

Osoby, które bez uzasadnionego powodu nie zgodzą się na wykonanie testu przy wjeździe do kraju i nie opuszczą dobrowolnie Norwegii, zostaną ukarane grzywną.

Każdy, kto jest zwolniony z obowiązku odbycia kwarantanny w hotelu kwarantannowym, musi dodatkowo wykonać test siódmego dnia po przekroczeniu granicy Norwegii.

Większość osób podróżujących na Svalbard musi okazać zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Test ten musi być wykonany w Norwegii w ciągu 24 godzin przed przybyciem na Svalbard.

Wymienione poniżej osoby są zwolnione z wymogu wykonania testu na granicy:

 1. Osoby, które są zwolnione z obowiązku kwarantanny w czasie pracy i w czasie wolnym. Więcej informacji na ten temat znajduje się w akapicie na temat kwarantanny.
 2. Osoby dojeżdżające do pracy ze Szwecji lub Finlandii i mieszkające na stałe w tych krajach, które są zwolnione z zakazu wjazdu do kraju i przestrzegają odrębnego reżimu testowego.
 3. Zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym oraz personel pociągów, który nie pracuje w pociągu towarowym, a także niektóre grupy personelu pociągów towarowych
 4. Jeśli przeprowadzenie testu nie jest praktycznie możliwe w przypadku osób, które są absolutnie niezbędne, aby móc zapewnić odpowiednie działanie funkcji krytycznych dla społeczeństwa lub realizować podstawowe potrzeby ludności.
 5. Dyplomaci
 6. Personel lotniczy i pracownicy pociągów, którzy zaczynają swoją pracę w Norwegii i podróżują za granicę bez opuszczania samolotu lub pociągu, są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny zarówno w czasie pracy jak i w czasie wolnym w Norwegii.
 7. Cudzoziemcy zaproszeni przez norweskie władze do udziału w międzynarodowych negocjacjach itp. oraz cudzoziemcy wchodzący w skład delegacji przybywających do Norwegii w związku z międzynarodowymi zobowiązaniami.
 8. Policja i funkcjonariusze służby celnej ze Szwecji lub Finlandii, którzy podróżują przez Norwegię oraz funkcjonariusze służby celnej ze Szwecji lub Finlandii, którzy mają wykonywać pracę w Norwegii.

Kwarantanna

Każdy, kto przyjeżdża do Norwegii z zagranicy, musi odbyć 10-dniową kwarantannę. Nie dotyczy to osób, które przybywają z niektórych obszarów krajów nordyckich/europejskich o wystarczająco niskim wskaźniku zakażeń (kraje i strefy „żółte”).

Mapa „czerwonych” i „żółtych” krajów/stref w Europie (w języku angielskim)

Przechorowanie COVID-19 nie zapewnia zwolnienia z kwarantanny. Po przyjeździe do Norwegii należy udać się bezpośrednio na kwarantannę.

Odbywanie kwarantanny wjazdowej

 • Kwarantannę wjazdową należy odbyć w hotelu kwarantannowym lub w innym odpowiednim miejscu, jeżeli w drodze wyjątku zostało się zwolnionym z obowiązku przebywania w hotelu kwarantannowym, jak opisano na liście poniżej.
 • Można przebywać poza miejscem zamieszkania tylko, jeśli możliwe jest uniknięcie bliskiego kontaktu z innymi osobami poza tymi, z którymi się mieszka.
 • Nie można przebywać w miejscu pracy, w którym przebywają również inne osoby, w szkole ani w przedszkolu.
 • Nie można korzystać ze środków transportu publicznego, z wyjątkiem dojazdu na lotnisko i z lotniska, do portu i z portu itp. w związku z wjazdem do Norwegii i wyjazdem z Norwegii. W takich przypadkach osoby w wieku powyżej 12 lat muszą korzystać z maseczki ochronnej na twarz.
 • Jeśli mieszkasz z kimś podczas kwarantanny, powinniście mieć oddzielne sypialnie i łazienki, a także utrzymywać dwumetrowy dystans. Jeśli nie będzie to możliwe, osoby, z którymi mieszkasz, również powinny zostać poddane kwarantannie. Jeśli nie jest to możliwe, zaleca się skorzystanie z hotelu kwarantannowego lub innego zakwaterowania zapewnionego przez gminę.
 • Osoby, z którymi mieszkasz, również powinny wykonać test po siedmiu dniach od Twojego przybycia do domu (jest to obowiązkowe dla Ciebie, ale zalecane dla osób, z którymi mieszkasz).
 • Jeżeli podczas kwarantanny wystąpią u Ciebie objawy COVID-19, musisz odizolować się od innych i skontaktować się z miejscową służbą zdrowia w celu wykonania testu. Numer telefonu 116117.

Skrócenie czasu kwarantanny

Okres kwarantanny wjazdowej można skrócić, jeśli udokumentuje się negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (testu PCR), wykonanego nie wcześniej niż siódmego dnia po przybyciu. Test ten jest obowiązkowy dla wszystkich przyjezdnych, którzy nie mieszkają w hotelach kwarantannowych. Kwarantanna obowiązuje do czasu otrzymania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

W celu wykonania takiego testu należy skontaktować się z gminą lub punktem pobrań.

Gdzie należy odbyć kwarantannę wjazdową?

Co do zasady wszyscy powinni mieszkać w hotelu kwarantannowym, również obywatele Norwegii oraz osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania w Norwegii. Więcej informacji na temat hoteli kwarantannowych podano w jednym z poniższych akapitów.

Najbliżsi członkowie rodziny (małżonkowie, osoby żyjące w konkubinacie oraz ich dzieci), którzy mieszkają razem w swoim kraju ojczystym i podróżują razem do Norwegii, mogą odbyć kwarantannę wjazdową w tym samym miejscu zamieszkania.

Kwarantannę można odbyć:

 • W hotelu kwarantannowym w miejscu przekraczania granicy.
 • W stałym miejscu zamieszkania w Norwegii, niezależnie od tego, czy jest się jego właścicielem, czy najemcą. Nie dotyczy to mobilnych kwater, takich jak przyczepy kempingowe, łodzie i tym podobne. Trzeba być w stanie udokumentować własność lub stosunek najmu w chwili przybycia, a umowa najmu musi obejmować co najmniej sześć miesięcy. Osoby, które mieszkają z Tobą, gdy odbywasz kwarantannę, zachęca się do poddania się kwarantannie, jeśli nie macie oddzielnej sypialni i łazienki.
 • W innym odpowiednim miejscu zamieszkania, jeśli w chwili wjazdu do kraju możesz udokumentować istotne względy społeczne, które przemawiają za tym, że musisz mieszkać w tym miejscu. Trzeba również być w stanie udokumentować, że miejsce to nadaje się do odbywania kwarantanny. Kryteria dla odpowiedniego miejsca zamieszkania przedstawiono pod niniejszą listą.
 • W mieszkaniu osoby, z którą jesteś w związku małżeńskim lub z którą masz dzieci. Przy wjeździe do kraju musisz być w stanie udokumentować, że jesteście w związku małżeńskim lub macie wspólne dzieci. Wasze wspólne małoletnie dzieci również mogą odbyć kwarantannę w tym miejscu.
 • W odpowiednim miejscu zakwaterowania zapewnionym przez pracodawcę. Miejsce pobytu wskazane przez pracodawcę musi zostać zatwierdzone przez Norweską Inspekcję Pracy (Arbeidstilsynet) przed wjazdem pracownika do Norwegii. Trzeba być w stanie udokumentować to zatwierdzenie w chwili wjazdu do kraju.

Odpowiednie miejsce zamieszkania: Musi istnieć możliwość unikania bliskiego kontaktu z innymi. Miejsce zamieszkania musi mieć prywatny pokój z telewizorem i Internetem, własną łazienkę i własną kuchnię lub zapewnione wyżywienie.

Do obowiązkowego formularza rejestracyjnego dla osób wjeżdżających do kraju należy załączyć potwierdzenie, że miejsce zamieszkania spełnia wymogi konieczne do odbycia kwarantanny.

Krajowe Centrum Kontroli Osób Wjeżdżających do Norwegii

Krajowe Centrum Kontroli Osób Wjeżdżających do Norwegii będzie kontaktowało się SMS-owo i telefonicznie z osobami podróżującymi do Norwegii, które przebywają na kwarantannie.

Jeśli Centrum Kontroli nie zdoła się z Tobą skontaktować, sprawa będzie mogła zostać przekazana do lekarza gminnego lub Inspekcji Pracy. Centrum Kontroli otrzyma informacje o Tobie z rejestru osób wjeżdżających do kraju.

Ważne, aby odebrać połączenie przychodzące z numeru 2189xxxx.

Następujące osoby są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny zarówno w czasie pracy jak i w czasie wolnym:

 1. Osoby przybywające do Norwegii przez obszar objęty obowiązkiem odbycia kwarantanny, bez korzystania z transportu publicznego, bez nocowania tam i bez kontaktu z innymi osobami poza tymi, z którymi mieszkają.
 2. Osoby przybywające do Norwegii po wykonaniu absolutnie koniecznej konserwacji i nadzoru nieruchomości, łodzi, przyczepy kampingowej itp. na terenie Szwecji lub Finlandii, bez korzystania z transportu publicznego, bez nocowania tam i bez kontaktu z innymi osobami poza tymi, z którymi mieszkają.
 3. Osoby, które wchodzą na pokład łodzi w Norwegii i przebywają wyłącznie na tej łodzi aż do powrotu do Norwegii. Inni pasażerowie lub załoga, którzy byli na lądzie w zagranicznym porcie nie mogli wejść na pokład, poza osobami wykonującymi transport towarów, pod warunkiem, że unikają one bliskiego kontaktu z pozostałymi pasażerami i załogą.
 4. Personel lotniczy i pracownicy pociągów, którzy rozpoczynają swoją pracę w Norwegii i podróżują za granicę bez opuszczania samolotu lub pociągu. Osoby, które opuszczą samolot lub pociąg, muszą mieć wykonany test po przekroczeniu granicy Norwegii (personel lotniczy) lub w ciągu pierwszej doby (pracownicy pociągów) i następnie wykonywać test co siedem dni.

Kwarantanna wjazdowa dla pracowników i osób dojeżdżających do pracy

Pracownicy zagraniczni muszą z zasady odbywać kwarantannę w hotelach kwarantannowych. Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Norwegii z krajów objętych kwarantanną: 

 • muszą odbyć 10-dniową kwarantannę, zanim będą mogły zacząć pracę
 • mogą skrócić kwarantannę wjazdową po uzyskaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, jak opisano w powyższym akapicie

Zwolnienie z kwarantanny w czasie pracy dla osób często przekraczających granicę państwa

 • Całkowicie zaszczepiony personel medyczny, który pełni krytyczne funkcje w szpitalach lub w gminnej służbie zdrowia, jest zwolniony z kwarantanny w czasie pracy, jeśli w chwili przybycia do Norwegii uzyska negatywny wynik testu.
 • Niektórzy zawodowi kierowcy w transporcie dalekobieżnym, pracownicy pociągów, personel lotniczy oraz pracownicy, którzy mają wejść na statek w norweskim porcie, aby wykonywać pracę mogą zostać zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny w czasie pracy. Osoby te powinny skontaktować się z pracodawcą, by wyjaśnić, jakie zasady je obowiązują.
 • Funkcjonariusze policji ze Szwecji i Finlandii będący w tranzycie oraz niektórzy będący na służbie funkcjonariusze celni ze Szwecji i Finlandii zwolnieni są z kwarantanny w godzinach pracy.
 • Osoby dojeżdżające do pracy, które przybywając ze Szwecji lub Finlandii przekraczają granicę Norwegii więcej niż raz w okresie 15 dni, mogą być zwolnione z kwarantanny w czasie pracy, jeśli wykonają test:
 1. co najmniej co siedem dni

lub ​

 1. pierwszego dnia po przyjeździe do Norwegii, a następnie co siedem dni, jeśli minęło więcej niż siedem dni od ostatniego testu w Norwegii

lub ​

 1. w ciągu siedmiu dni od ostatniego testu na COVID-19 wykonanego w Szwecji lub Finlandii (dotyczy tylko osób codziennie dojeżdżających do pracy) 

Wyjątku tego nie można stosować w odniesieniu do osób, które przebywały w kraju innym niż Szwecja i Finlandia w ciągu 10 dni przed przybyciem do Norwegii lub jednocześnie pracują w szwedzkiej lub fińskiej służbie zdrowia i opieki społecznej.

Czytaj więcej (tylko w języku angielskim)

Zwolnienie z kwarantanny wjazdowej ze względów społecznych

W niektórych przypadkach można uzyskać zwolnienie z kwarantanny wjazdowej:

 • W celu odwiedzenia poważnie chorej bliskiej osoby lub wzięcia udziału w pogrzebie lub pochówku bliskiej osoby. Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny dotyczy wyłącznie czasu odwiedzin u chorego lub uczestniczenia w pogrzebie/pochówku. Poza tym, osoby te mają obowiązek odbycia kwarantanny. Zwolnienie dotyczy tylko osób, które uzyskały negatywny wynik testu na granicy ORAZ w tym samym dniu, w którym odbywa się wizyta lub pogrzeb/pochówek. W takim przypadku test jest odpłatny.
 • Osoby posiadające umowę o prawie do kontaktów z dziećmi, zawartą w oparciu o ustawę o ochronie praw dziecka (barnevernloven) lub ustawę o prawach dziecka i relacjach z rodzicami (barneloven), mogą zostać zwolnione z kwarantanny w czasie pracy:
 1. Jeśli przyjeżdżasz z zagranicy, aby spędzać czas z dziećmi mieszkającymi w Norwegii, nie uzyskasz zwolnienia z kwarantanny, ale możesz przebywać z dziećmi w okresie kwarantanny.
 2. Po pobycie za granicą w celu spędzenia czasu z dziećmi, które tam mieszkają, można uzyskać zwolnienie z kwarantanny wjazdowej w czasie pracy na podstawie negatywnego wyniku testu (PCR) wykonanego nie wcześniej niż w trzecim dniu po przyjeździe do Norwegii. Osoby, które nie mają zatrudnienia w Norwegii, nie uzyskają zwolnienia z kwarantanny w czasie pracy, kiedy przyjeżdżają spotkać się z dziećmi.
 3. Dzieci, które przyjeżdżają z zagranicy po kontakcie z rodzicami, mogą zostać zwolnione z kwarantanny w godzinach szkolnych na podstawie negatywnego wyniku testu (PCR) wykonanego nie wcześniej niż w trzecim dniu po przyjeździe do Norwegii.

Jeżeli podlegasz zwolnieniu z kwarantanny, ale wystąpią u Ciebie objawy zakażenia COVID-19 lub lekarz będzie podejrzewał taką infekcję, musisz jednak poddać się kwarantannie.

Hotel kwarantannowy

Po wjeździe do Norwegii z zasady trzeba mieszkać w hotelu kwarantannowym, jeśli nie można udokumentować, że jest się zwolnionym z tego obowiązku. Informacje o hotelach kwarantannowych można otrzymać od policji na przejściach granicznych i w punktach wjazdowych do Norwegii.

Norweskie władze zalecają, aby wszyscy mieszkańcy Norwegii unikali podróży, które nie są absolutnie konieczne.

Absolutnie konieczne podróże to wyłącznie podróże w celach zawodowych oraz podróże uzasadnione poważnymi względami społecznymi. Poważne względy społeczne to na przykład odwiedzanie niepełnoletnich dzieci za granicą, odwiedzanie bliskiego krewnego, który jest chory lub umierający, udział w pogrzebie lub pochówku osoby bliskiej bądź niezbędne leczenie medyczne za granicą.

Odwiedzanie małżonki/małżonka, partnera/partnerki lub innych bliskich osób, które nie są poważnie chore, nie jest uznawane za poważny wzgląd społeczny w tym kontekście.

Należy udokumentować, że podróż była absolutnie konieczna. Ponadto należy udokumentować posiadanie odpowiedniego miejsca do odbycia kwarantanny, gdzie możliwe jest unikanie kontaktu z innymi oraz korzystanie z osobnego pokoju, łazienki i kuchni lub dostarczanego jedzenia. Osoby, które nie są w stanie tego udokumentować, muszą mieszkać w hotelu kwarantannowym. Za pobyt w hotelu trzeba zapłacić samemu. W hotelu należy przebywać przez minimum siedem dni. Siódmego dnia  można wykonać kolejny test na COVID-19. Osoby, które otrzymają ujemny wynik, mogą odbyć pozostałą część kwarantanny we własnym domu / w odpowiednim miejscu pobytu.

Możliwość wykonania testu siódmego dnia zależy od tego, czy gmina będzie miała zasoby, aby go wykonać.

Dokumenty potwierdzające, że podróż była uzasadniona poważnymi względami społecznymi, to na przykład umowa o kontaktach z własnymi dziećmi lub oświadczenie lekarskie. Małoletnie dzieci, które przybywają do Norwegii samotnie i nie podlegają zwolnieniu z obowiązku odbycia kwarantanny, muszą posiadać możliwość zabrania ze sobą opiekuna do hotelu kwarantannowego.

Koszty

Stawka za przebywanie w hotelu kwarantannowym wynosi 500 koron dziennie dla osób prywatnych w wieku powyżej 18 lat i dla pracodawców. Dzieci w wieku do 10 lat, przebywające w pokoju wraz z opiekunem mieszkają bezpłatnie. Za dzieci w wieku od 10 do 18 lat płaci się stawkę w wysokości 250 NOK za dobę. Stawkę hotelową opłaca się w hotelu kwarantannowym w zwykły sposób, w dniu zakwaterowania lub wykwaterowania.

W hotelu kwarantannowym oferowane są bezpłatne testy na COVID-19.

Następujące osoby nie muszą mieszkać w hotelu kwarantannowym:

 1. Osoby, które przy wjeździe mogą udokumentować, że mieszkają w Norwegii, a podróż była konieczna, i które przebywają w domu/mieszkaniu lub w innym odpowiednim miejscu pobytu. Dokumentacją potwierdzającą miejsce zamieszkania może być zarejestrowanie w urzędzie ewidencji ludności lub na przykład miejsce zamieszkania zarejestrowane w urzędzie podatkowym bądź umowa najmu na co najmniej sześć miesięcy. Wyjątek ten dotyczy również osób, które są w związku małżeńskim lub mają dzieci z osobą zamieszkałą w Norwegii, oraz ich niepełnoletnich dzieci. Osoby te mogą odbyć kwarantannę w mieszkaniu małżonka lub drugiego rodzica.
 2. Osoby podróżujące służbowo, posiadające pracodawcę lub zleceniodawcę, który zapewnia na czas kwarantanny odpowiednie miejsce pobytu w jednoosobowym pokoju. Trzeba posiadać dokumentację potwierdzającą, że będzie się wykonywać pracę lub zlecenie i że miejsce pobytu wskazane przez pracodawcę lub zleceniodawcę zostało zatwierdzone. Miejsce zamieszkania musi zapewniać możliwość unikania bliskich kontaktów z innymi osobami, gwarantować prywatny pokój z telewizorem i Internetem, dostępem do własnej toalety i własnej kuchni lub wyżywienia. Taką dokumentacją może być na przykład umowa o pracę lub umowa zlecenia. Musi ona zawierać adres miejsca zamieszkania, a także imię i nazwisko, adres i numer telefonu pracodawcy lub zleceniodawcy.
 3. Osoby, które mogą udokumentować poważne względy społeczne, jak choroba lub schorzenie wymagające szczególnej opieki oraz warunków, których nie może zapewnić hotel kwarantannowy. Podczas wjazdu należy udokumentować, że miejsce pobytu jest odpowiednie.
 4. Osoby ubiegające się o azyl lub przesiedlani uchodźcy.
 5. Osoby należące do niektórych grup zawodowych, które przyjeżdżają do Norwegii i mogą udokumentować, że będą wykonywać pracę lub zlecenie oraz że są całkowicie lub częściowo zwolnione z kwarantanny. Osoby, których to dotyczy, powinny skontaktować się z pracodawcą, aby ustalić obowiązujące je zasady.
 6. Zagraniczna jednostka wojskowa, która przybywa do Norwegii na szkolenie, ćwiczenia lub operację zatwierdzoną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
 7. Funkcjonariusze policji ze Szwecji i Finlandii będący w tranzycie oraz niektórzy będący na służbie funkcjonariusze celni ze Szwecji i Finlandii.

Osoby, które nie muszą odbywać kwarantanny w hotelu kwarantannowym, powinny odbyć ją w mieszkaniu lub odpowiednim miejscu zamieszkania.

Tutaj możesz znaleźć więcej informacji o koronawirusie w wielu językach (regjeringen.no)